Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 202342
Modificació del número de compte bancari per a l'abonament dels drets de participació al procés selectiu per constituir una borsa de personal auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Santanyí i atorgament d'un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'instàncies

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2022 s'aprova la modificació del número de compte bancari per a l'abonament dels drets de participació al procés selectiu per constituir una borsa de personal auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Santanyí i l'atorgament d'un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'instàncies, en els següents termes:

 

MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DE COMPTE BANCARI PER A L'ABONAMENT DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU A L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ I ATORGAMENT D'UN NOU TERMINI DE 10 DIES HÀBILS PER A LA PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Antecedents:

1. Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2021 s'aprovaren la convocatòria i les bases del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, auxiliar administratiu, pel procediment de selecció mitjançant el sistema d'oposició, de l'Ajuntament de Santanyí.

2. Vista la convocatoria per constituir aquesta borsa de treball de personal auxiliar administratiu, les bases de la qual es varen publicar al Boib núm. 74, de 5 de juny de 2021.

3. Vist que en data 5 d'agost de 2021 va ser publicada la llista provisional de persones admeses i excloses.

4. Vista l'Acta de la Mesa de Negociació de 17 de febrer de 2022, en la qual s'acorda modificar l'objecte de la borsa de personal auxiliar administratiu (base primera) perquè inclogui qualsevol supòsit de nomenament com a personal funcionari interí, d'acord amb l'article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.

5. Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022 s'aprova la modificació de les bases del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Santanyí.

6. En virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu que "Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".

Acord:

Primer. Modificar la base 3.2.c) del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, auxiliar administratiu, en els següents termes:

Allà on diu:

L'abonament dels drets d'examen haurà de ser satisfet al compte bancari següent: BANKIA ES95 2038 3388 8864 0000 0452, indicant el DNI i el nom de la borsa la qual s'opta.”

Ha de dir:

L'abonament dels drets d'examen haurà de ser satisfet al compte bancari següent: CAJAMAR - ES97 3058 4516 4227 3200 0011, indicant el DNI i el nom de la convocatòria la qual s'opta.”

 

Segon. Publicar l'anunci de la resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santanyí, a la pàgina web de la Corporació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears i atorgar un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'instàncies, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Boib.

 

Santanyí, 5 d'abril de 2022

La batlessa Maria C. Pons Monserrat