Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 197188
Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’administratius d’administració general, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 490/2022

Mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0288, de 30 de març de 2022, es va acordar nomenar el tribunal encarregat d'avaluar els mèrits i/o les proves per constituir una borsa d'administratius d'administració general, com a funcionaris interins de l'Ajuntament de Felanitx, que estarà integrat per les següents persones:

President:

Titular: Miquel Vidal Artigues

Suplent: Antoni Obrador Picó

Secretari:

Titular: Joan Garcia Cortès

Suplent: Jaume Jordi Bordoy Vaquer

Vocals:

Titular: Francisca Suñer Batle

Suplent: Antonia Rigo Mas

 

Titular: Francisca Xamena Nadal

Suplent: Margalida Binimelis Bennasar

 

Titular: Margalida Luque Rigo

Suplent: Catalina Albons Barceló

  

Felanitx, 4 d'abril de 2022

El batle

Jaume Monserrat Vaquer