Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 197276
Nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el decret de batlia número 2022-0353, s'ha resolt el següent:

«La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca en la seva sessió de dia 11 de desembre de 2019 va aprovar les bases i la convocatòria del concurs oposició per a cobrir tres places de personal funcionari de carrera Policia Local mitjançant el procediment extraordinari (oferta d'ocupació pública 2019) publicant-se la seva convocatòria al BOE núm. 8 de 9 de gener de 2020.

Una vegada realitzats tots els exercicis de la fase d'oposició i valorats els mèrits presentats a la fase de concurs, el Tribunal qualificador en data 21 de maig de 2021 va fer pública a la web municipal la relació definitiva dels aspirants que havien superat el procés selectiu i va elevar aquesta relació junt amb l'acta de la sessió al Sr. Batle president perquè formulés el nomenament pertinent com a funcionari en pràctiques.

Mitjançant decret de batlia número 2021/0956 de dia 24 de juny de 2021, el Sr. AMA, titular del DNI 43_544V, va ser nomenat funcionari en pràctiques de l'Ajuntament d'Inca per un termini de sis mesos.

Un cop feta la valoració d'aquestes pràctiques, en data 26 de febrer de 2022 es publicà al BOIB núm. 30, la resolució del Tribunal Qualificador amb la llista definitiva de les persones que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, per a cobrir les places de la categoria de policia local a l'Ajuntament d'Inca i que, per tant, han de ser funcionaris de carrera, entre els quals es troba el Sr. AMA.

Per tot allò exposat i vist l'informe favorable emès pel Secretari accidental que consta a l'expedient, d'acord amb el que preceptua l'article 41.14 a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT:

PRIMER. Nomenar el Sr. AMA, titular del DNI 43_544V, com a personal funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, Policia Local, categoria Policia grup C subgrup C1, d'aquesta corporació amb el nivell de destí 16 de la unitat nocturna.

SEGON. Autoritzar i Disposar (AD) la despesa per un import de 42.366,87 euros en concepte de retribució per la plaça de personal funcionari de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, Policia Local, categoria Policia grup C subgrup C1, d'aquesta corporació amb el nivell de destí 16 de la unitat nocturna, durant l'any 2022, i d'acord amb els imports fixats en el decret de la batlia 2022-0081 de 20/01/2022, i les cotitzacions de la seguretat social vigents legalment a la data actual, i amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

CONCEPTES RETRIBUTIUS POLICIA LOCAL FUNCIONARI DE CARRERA (subgrup C1-nivell CD 16-CE de l'unitat nocturna)

RETRIBUCIONS MENSUALS 2022

RETRIBUCIONS ANUALS 2022

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SOU

804,19 €

9.650,28 €

000.13200.1200300

P.PROPORCI. 2 PAGUES EXTRES

335,08 €

4.020,96 €

000.13200.1200300

COMPLEMENT DE DESTI (nivell 16)

390,85 €

4.690,20 €

000.13200.1210000

COMPLEMENT ESPECIFIC (unitat nocturna)

924,58 €

11.094,96 €

000.13200.1210100

ALTRES COMPLEMENTS (RESI.BALEARS)

71,89 €

862,68 €

000.13200.1210300

DIFERENC.INDEMNITZ.RESIDENCIA

57,26 €

687,12 €

000.13200.1210300

TOTAL BRUT

2.583,85 €

31.006,20 €

---

SEG. SOCIAL EMPRESA (36,64%)

946,72 €

11.360,67 €

000.13200.1600000

COSTS TOTALS

3.530,57 €

42.366,87 €

 

TERCER.- Notificar al Sr. AMA que per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera, ha de prendre possessió del seu càrrec i prestar jurament o promesa de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.

 

QUART.- Publicar el nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca.

Ho manà i signà el batle president, davant meu, el secretari accidental.»

 

Inca,  en el dia de la signatura electrònica (15 de març de 2022)

El batle Virgilio Moreno Sarrió