Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 197696
Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de tècnic/a en relacions laborals i es constitueix una borsa de treball

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la necessitat de cobrir temporalment dos llocs de treball de TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS, per a l'illa de Mallorca, així com de constituir una borsa de treball  per a contractacions temporals.

Vits els apartats i) i j) de l'article 28.1 dels Estatuts que estableixen que correspon al gerent o la gerent, entre altres funcions, desenvolupar la política de personal dissenyada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, concretar o rescindir relacions laborals, seleccionar el personal laboral, acordar les sancions i executar les actuacions que, en aquesta matèria, li siguin encomanades, així com exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació.

Per tot això, amb l'informe favorable de la Direcció General de Funció Pública de data 21 de febrer de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1) Aprovar la convocatòria pública del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS, amb categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà, amb un contracte d'interinitat fins a la cobertura definitiva.

2) Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir la convocatòria, que s'adjunten com a annexos 1 i 2 d'aquesta resolució.

3) Disposar la constitució d'una borsa de treball per a contractacions temporals.

4) Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Fundació.

 

Palma, 4  d'abril de 2022

La gerent

Alexandra Pavlovic Djurdjev

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS, per a l'illa de Mallorca

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la cobertura, amb caràcter temporal, dos llocs de treball de TECNIC/A EN RELACIONS LABORALS per a l'illa de Mallorca, amb la categoria de tècnic/a titulat/ada grau mitjà, especialitat relacions laborals, mitjançant un contracte d'interinitat fins a la cobertura definitiva, així com constituir una borsa de treball de la categoria esmentada per a contractacions temporals.

2. Forma de selecció

La selecció s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de conformitat amb el barem que es detalla en l'annex 2. Els empats en la puntuació s'han de dirimir aplicant successivament els criteris següents:

 

a) De conformitat amb el que estableix el Pla d'Igualtat 2020-2024 de la Fundació i atès el compromís de l'entitat amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, en el cas que hi hagi una infrarepresentació de dones en la categoria professional, si hi ha una puntuació final igual entre dues persones o més, s'ha de seleccionar la dona, llevat que concorrin en l'altra persona circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials d'accés al treball, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes; en el cas que siguin dues dones o  més, s'ha d'atendre a la resta de criteris que s'enumeren a continuació. 

b) La major puntuació obtinguda en l'apartat d'experiència professional.

c) La persona de més edat.

d) La persona amb majors càrregues familiars.

e) El sorteig.

3. Reserva per a persones amb discapacitat

En relació amb la borsa de treball, s'ha d'oferir a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% el 7% del total dels llocs de feina de la Fundació i, a aquests efectes, se'ls han d'oferir les vacants que corresponguin. No obstant això, se'ls han d'oferir també els llocs de feina no reservats que, segons la puntuació obtinguda en el procés selectiu, els corresponguin.

En tot cas, l'oferiment se supedita al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de feina.

4. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per poder participar a la convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació.

c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball convocat.

d) Estar en possessió del títol de grau en relacions laborals o títol oficial universitari equivalent.

e) Certificat oficial acreditatiu del nivell de coneixements de català B2 o equivalent.

f) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d'un altre estat, no haver estat inhabilitades o trobar-se en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

5. Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s'han de presentar en el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que es troba a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació a l'adreça d'Internet <http:// fbd.caib.es>.

El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. Si el darrer dia del termini fos inhàbil (dissabte, diumenge o festiu), el termini finalitzarà el dia hàbil immediatament posterior. Les sol·licituds que es registrin fora de termini s'exclouran i s'arxivaran.

Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud, emplenada correctament i signada, l'original o fotocòpia de la documentació següent (sense perjudici que en el moment de la contractació hagin de presentar els documents original per tal de comprovar la seva autenticitat):

a) El full de la sol·licitud i autobaremació de mèrits, amb la documentació acreditativa corresponent, indicat el número del document (color vermell) en la part superior dreta de cada full.

S'han de presentar tots els documents acreditatius dels mèrits  ordenats segons els apartats de las bases de la convocatòria i enumerats correlativament.

No se pot valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la    documentació corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds.

El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada        implicarà que aquest mèrit no es valori.

b) La documentació acreditativa de la titulació exigida.

c) Documentació acreditativa del nivell de coneixements de català  B2 o equivalent.

d) Fotocòpia del DNI.

e) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

f) Les persones amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat, així com el certificat d'aptitud expedit per la Direcció General de Dependència o per un organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al lloc de treball convocat i que ha d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de feina, mitjançant, si escau, les adaptacions adients.

g) La indicació d'una adreça de correu electrònic o un telèfon a efectes de notificacions i comunicacions amb la Fundació.

La data de referència per complir els requisits exigits i la possessió dels mèrits al·legats és el dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds.

Es considera que les persones que han presentat una sol·licitud per participar en aquesta convocatòria donen el consentiment perquè la Fundació tracti les seves dades personals als efectes que se'n deriven.

6. Lloc de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de presentar, de dilluns a divendres, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, als llocs següents:

 • Seu de la Fundació: Avinguda Gabriel Alomar, 33, 1er, 07006 Palma.

 • Servei de Tutela: C/Morlà, 13, 07014 Palma.

 • Oficina d'Inca: C/ Ramon Llull, 73, 07300 Inca.

 • Oficina de Manacor: C/ Andreu Pont, 4, 07500 Manacor.

 • Delegació d'Eivissa: C/Abad i Lasierra, 47, 07800 Eivissa.

 • Delegació de Menorca: Avinguda Vives Llull, 42, 07703, Maó.

Les sol·licituds també es poden trametre per correu ordinari a la seu de la Fundació (Avinguda Gabriel Alomar, 33, 1er, 07006 Palma), complint el que estableix l'article 14 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal. 

Si es necessita un justificant de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada n'ha de dur una fotocòpia. 

7. Llistes de persones admeses i excloses

En el termini màxim d'un mes des de la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds, s'ha de publicar en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació la relació provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. Les persones interessades disposen d'un termini de cinc dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes, per esmenar els defectes o aportar els documents preceptius.

Una vegada esmenades les deficiències i examinades les al·legacions, s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses, de la mateixa manera que la provisional.

8. Comissió tècnica de valoració

La comissió tècnica de valoració està formada per les persones següents:

 • Presidenta: Eva Ruiz Porres, cap de l'Àrea de Recursos humans. Suplent: Beatriz Martínez Bosch, cap del Departament de Gestió.
 • Vocal: Margarita Garcés Riera, tècnica en relacions laborals. Suplent: Mª Jesús Martín García, tècnica en relacions laborals.
 • Secretaria:  Catalina Garcés Riera, tècnica en relacions laborals – responsable de selecció. Suplent: David Viana Carcel, tècnic en relacions.

Els membres de la comissió tècnica de valoració s'han d'abstenir d'intervenir-hi si hi concorren els motius que estableix l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A les reunions de la comissió pot assistir, amb veu però sense vot, un  representant dels treballadors. A aquest efecte, s'han de comunicar als comitès d'empresa o delegats de personal, amb una antelació suficient, les dates de les reunions.

Les funcions bàsiques de la comissió tècnica de valoració són les següents:

a) Comprovar que les persones compleixen els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones candidates, de conformitat amb el barem establert en aquesta convocatòria.

c) Proposar la contractació de les persones seleccionades.

d) Aprovar la llista de persones incloses a la borsa de treball.

9. Valoració dels mèrits:

Els mèrits al·legats s'han de valorar d'acord amb el barem que s'adjunta com annex 2. Tant l'experiència professional com els mèrits acadèmics i la formació han d'estar directament relacionades amb les funcions de la categoria professional.

Els mèrits s'han d'al·legar a la sol·licitud i s'han d'acreditar mitjançant la presentació de l'original, còpia compulsada o fotocòpia de la documentació següent:

a) Experiència professional relacionada amb la categoria professional

- Serveis prestats a l'Administració pública (incloent-hi les entitats autònomes): mitjançant un certificat acreditatiu dels serveis prestats, amb la indicació de la categoria.

- Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses al dret privat, consorcis i fundacions, empreses societàries del sector públic instrumental i empreses privades: a través d'un certificat de la vida laboral i l'acreditació de la categoria mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa.

- Serveis prestats en empreses privades: a través d'un certificat de la vida laboral i l'acreditació de la categoria mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa.

b) Coneixements i formació

- Certificats o diplomes acreditatius dels cursos, seminaris, etc. realitzats. Només es valoren les accions formatives relacionades directament amb les funcions de la categoria professional. Els cursos de contingut igual o similar només es computen una vegada. A tal efecte, s'ha d'estar als programes de les accions formatives.

c) Coneixements d'idiomes i de llengua catalana

- Certificats, diplomes o títols acreditatius.

Les persones que hagin prestat serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden acreditar els mèrits amb un certificat del Servei del Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, sempre que els hagin al·legat en la sol·licitud.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de la documentació. El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada i en el termini assenyalat implica que aquest mèrit no es valora.  

10. Publicació de les valoracions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, la comissió tècnica ha de fer pública en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació una llista provisional de les puntuacions obtingudes. Aquestes llistes s'han de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones candidates disposen d'un termini de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits.

Una vegada resoltes les al·legacions sobre la valoració dels mèrits, s'ha de publicar la llista definitiva de les valoracions al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Fundació en el termini de d'un mes des de la data de finalització del termini de presentació d'al·legacions.

11. Crida de la borsa de treball

La crida a les persones que formin part de la borsa de treball s'ha de fer de conformitat amb les normes de gestió de les borses de treball de la Fundació, aprovades per Resolució de la Gerència de 6 de novembre de 2019.

En cas que la persona cridada no es pugui incorporar al lloc de treball degut a alguna de les causes establertes a les normes de gestió de les borses de treball de la Fundació, ha de presentar la documentació acreditativa de la no disponibilitat en el termini de deu dies.

12. Vigència de la borsa de treball

Les borses de treball estaran vigent durant un termini de tres anys des de la data de publicació de les valoracions definitives, llevat que s'esgotin abans de finalitzar el termini esmentat.

13. Règim de recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni s'hagi d'interposar preceptivament una reclamació prèvia a la via judicial social.

 

 

ANNEX 2

Barem de mèrits  (per a emplenar l'autobarem individual)

Puntuació total: La puntuació màxima és de 100 punts.

1) Experiència professional directament relacionada amb les funcions de la categoria professional (Puntuació màxima 50 punts)

- Experiència en l'Administració pública o en qualsevol ens del sector públic  instrumental com a personal funcionari o personal laboral per compte  d'altre: 0,40 punts per mes treballat.

-  Experiència en l'empresa privada: 0,15 punts per mes treballat.

Els treballs realitzats en règim de treballador o treballadora autònoma per a una administració publica o un ens del sector públic instrumental en virtut d'un contracte de serveis o assistència tècnica es computaran com a experiència a l'empresa privada.

S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui a la jornada quan aquesta és inferior a l'ordinària.

Per valorar l'experiència laboral, les fraccions inferiors al mes s'han de prorratejar, si escau. En cap cas, l'ocupació d'un lloc reservat a personal eventual o alt càrrec constituirà un mèrit. Si l'aspirant ha desenvolupat simultàniament dues o més ocupacions, només s'ha de valorar una ocupació, que ha de ser la que atorga la puntuació mes alta.

2) Mèrits acadèmics i formació (puntuació màxima 40 punts).

- Formació reglada (puntuació màxima 15 punts):

S'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials de nivell igual o superior a les exigides en la convocatòria i relacionades directament amb les funcions del lloc de treball que és objecte de l'oferta.

No s'han de valorar el títols acadèmics que han servit per obtenir la titulació acadèmica superior que ja s'ha valorat o que s'han presentat com a requisit.

La formació reglada s'ha de valorar de la forma següent:

 • Tècnic de grau mitjà corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau, o títol equivalent: 4 punts per títol.
 • Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o títol equivalent: 5 punts per títol.
 • Diplomatura universitària o equivalent: 7 punts per títol.
 • Títol de grau, llicenciatura universitària o equivalent: 8 punts per títol.
 • Màster oficial: 5 punts per títol.
 • Doctorat: 6 punts per títol.
 • Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari i cursos d'actualització universitària), 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 4 punts.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o primer cicle necessaris per obtenir-lo, excepte si les titulacions corresponen a branques diferents i en el supòsit del títol de doctorat, màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí es pot valorar el grau, la llicenciatura o l'equivalent.

- Formació no reglada (puntuació màxima 25 punts):

Només es valoren les accions formatives (cursos de formació i de perfeccionament, jornades, seminaris i congressos) relacionades directament amb les funcions del lloc de treball.

Els cursos de l'àrea jurídica administrativa, de qualitat, d'igualtat de gènere, d'aplicacions informàtiques a nivell d'usuari (tractament de textos, full de càlcul, bases de dades, correu electrònic i intranet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals es valoren en tot cas.

En els casos de cursos d'aplicacions informàtiques només es valora el nivell més alt o certificat amb major número de crèdits o d'hores de cada una de les aplicacions.

Es valoren els certificats i diplomes d'accions formatives impartides o promogudes per l'Administració pública, per les universitats, les escoles universitàries, col·legi professionals o altres centres de formació oficial; les impartides en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració, independentment de qui sigui el promotor; els cursos promoguts per una administració pública o que estiguin homologats per l'EBAP o per una altra escola d'administració publica; els de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), la conselleria competent en matèria de treball i per altres organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

En tot cas, s'han de valorar d'una sola vegada les accions formatives relatives a un mateix contingut, per a la qual cosa s'han de tenir en compte els programes.

La ponderació és la següent:

- Formació relacionada amb el lloc de treball  (puntuació màxima 20 punts). S'atorgaran 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 20 punts.

- Cursos de l'àrea jurídica administrativa, d'igualtat, qualitat, informàtica a nivell d'usuari i de prevenció de rics laborals (puntuació màxima 5 punts). S'atorgaran 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un màxim de 5 punts.

Els cursos amb el mateix contingut, només es valoraran una vegada i puntuarà aquell que tingui més crèdits o més hores.

3) Docència (puntuació màxima 3 punts).

- Es valorarà la docència impartida de cursos acadèmics sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions de la categoria (puntuació màxima 3 punts):

 • Per cada crèdit LRU o per cada 10 hores de docència: 0,10 punts.
 • Per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores de docència: 0,25 punts.

La docència d'una mateixa matèria o contingut només es valorarà una vegada.

4) Publicacions ( puntuació màxima 1 punt).

Es valoraran les publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions de la categoria.

 • Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02 punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.
 • Per autoria de llibres o recopilacions normatives comentades o edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,02 punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.

5) Idiomes (puntuació màxima 1 punt).

Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements d'idiomes. Es valoraran els coneixements d'anglès, alemany o francès:

 • Certificat B1: 0,5 punts.
 • Certificat B2 o superior: 1 punt.

Els idiomes s'han de puntuar en aquest apartat i segons les certificacions de coneixements d'idiomes reconegudes internacionalment d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER).

En cas de tenir més d'un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat.

Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els criteris indicats.

6) Coneixements de català (puntuació màxima 5 punts):

Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana:

 • Certificat C1: 3 punts.
 • Certificat C2: 4 punts.
 • Certificat LA: 1 punt addicional.

No es valorarà el nivell de català que s'exigeix a aquesta convocatòria.

En cas de tenir més d'un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat. excepte en cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, que serà acumulatiu. La informació del procés es publicarà a la pàgina web de la Fundació, a l'apartat d'ofertes d'ocupació de caràcter temporal.