Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 197440
Constitució borsí d'oficial 1ª de brigada municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per el general coneixement es fa saber que, el 29 de març de 2022 s'ha aprovat el Decret 2022-0197, per el que es constitueix el Borsí de Oficials 1ª de Brigada Municipal per tal de cobrir les futures necessitats urgents que puguin sorgir en l'Ajuntament de Lloseta, següent:

“DECRET

Expedient núm.: 715/2021

Assumpte: Decret Borsí Oficial Brigada

Procediment:  Seleccions de Personal i Provisions de Lloc de treball

El 07 de desembre de 2021 es va aprovar el Decret 2021-0835 sobre les Bases reguladores del procediment per la constitució d'un Borsí de Oficial/a 1ª de Brigada.

Instruïdes les fases del procediment, el 22 de març de 2022, es fa públic el resultat provisional de la Fase de Concurs. Una vegada transcorregut el termini de tres dies hàbils que preveu la base vuitena de les Bases Reguladores, perquè els interessats puguin sol·licitar revisió i/o audiència davant el tribunal, conclou sense que s'hagi presentat cap sol·licitud. Així, el resultat fins al moment provisional, passa a ser definitiu.

D'acord amb tot l'anterior i atenent a les facultats que em son atorgades per l'Article 21.1,h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS

Primer. Constituir el Borsí de Oficial 1ª de Brigada amb el següent ordre de prelació:

NOM

COGNOMS

DNI

1

RAMON

JUAREZ CACHO

4508****-*

2

FELIPE

SANCHEZ FERNÁNDEZ

1*22***2-*

3

LUIS

MAS MARTIN

43*****7-H

4

MIGUEL

BORRAS MALDONADO

43****92-*

5

LUIS

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

****85*2-V

6

JOSE

SOLA TUR

7*21***2-Y

7

ADRIÀ

LLOMPART ROBLES

****1649-*

8

CARLOS ANDRES

MARCE SUREDA

**18**12-*

9

MONTSERRAT

VILA DOCINA

4*****15-Q

10

ANTONIO

PERONA SPITS

43***5**-Q

11

SEBASTIAN

SEQUERA QUINTANA

*****162-X

12

PEDRO RAMÓN

ESTARELLAS CAMINALS

431*****-T

Segon. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears “

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant la batllia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Lloseta, en el dia de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

El batle

José María Muñoz Perez