Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 11281 - Pàgines 43559-43560

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 11227 - Pàgina 43561

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 11226 - Pàgina 43562

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenament representant de la Corporació Municipal a la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia (Ca’n Torró)

    Número de registre 11282 - Pàgina 43563

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Nomenament de tinents de batle

    Número de registre 11258 - Pàgines 43564-43565

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

    Número de registre 11259 - Pàgina 43566

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa

    Número de registre 11262 - Pàgines 43567-43580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»

    Número de registre 11268 - Pàgines 43581-43586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de grau superior de suport a la investigació amb titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»

    Número de registre 11269 - Pàgines 43587-43592

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 28 d'octubre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 11195 - Pàgines 43593-43594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca d’ esmena d’ errades de la Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca de dia 25 d´octubre per la qual es convoca per el procediment de promoció interna una plaça de Fea de Psiquiatria

    Número de registre 11206 - Pàgines 43595-43596

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears i se modifica la composició del tribunal qualificador

    Número de registre 11231 - Pàgines 43597-43599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 11232 - Pàgines 43600-43604

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 11233 - Pàgines 43605-43608

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària

    Número de registre 11235 - Pàgines 43609-43613

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció del Departament de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11247 - Pàgines 43614-43620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció d’Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11248 - Pàgines 43621-43627

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d’octubre de 2021 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de treballadora/treballador social

    Número de registre 11249 - Pàgines 43628-43629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 d'octubre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 11196 - Pàgines 43630-43631

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’adjudica el lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 11204 - Pàgina 43632

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la selecció d’una borsa de treball per cobrir transitòriament places en què, per necessitats temporals, sigui necessària la substitució de personal per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Maó, corresponents a personal oficial d'oficis, ajudants i categories anàlogues emmarcades en el grup professional C2

    Número de registre 11239 - Pàgina 43633

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Aprovació de la relació de persones que han superat la fase de concurs-oposició i que han d’ésser nomenades funcionaris/àries en pràctiques en la categoria de subinspector/a de la policia local, mitjançant decret núm. 202120194 de dia 25 d’octubre de 2021

    Número de registre 11191 - Pàgina 43634

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques que han de regir la convocatòria de tres places d'oficial de la policia local per torn de promoció interna

    Número de registre 11112 - Pàgines 43635-43645