Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 521703
Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle-President en data 28 d'octubre de 2021, va emetre el decret núm. 342/20219, que diu el següent:

«Antecedents de la resolució:

Primer.- El 28 de setembre de 2021 el Ple va prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor, del sr. Rafel Llobet Capellà; renúncia que implicava també la pèrdua de la seva condició de membre de la Junta de Govern Local.

Segon.- El Ple en la mateixa sessió de 28 de setembre de 2021 va sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor al sr. Sebastià Company Julià, que prengué possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple celebrada el passat 26 d'octubre de 2021.

Tercer.- L'article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) reconeix la potestat d'auto/organització de les Entitats Locals.

Quart.- El Ple extraordinari de 25 de juny de 2019 va aprovar la creació d'una Junta de Govern Local, formada pel Batle President i tres regidors.

Cinquè.- El Ple extraordinari municipal de data 15 de juny de 2019 va elegir com a Batle President a Andreu Isern Pol.

Sisè.- El 28 d'octubre de 2021 el Batle President va emetre el Decret de Batlia núm. 341/2021, de nomenament de Tinents de Batlle.

Setè.- L'article 23.3 de la LRBRL determina que els Tinents de Batlle substitueixen, pel seu ordre de nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia del Batlle, essent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local, si existeix.

Vuitè.- D'acord a l'article 23.3 esmentat, els Tinents de Batlle han de formar part de la Junta de Govern Local.

Novè.- L'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) estableix, la necessitat de notificar el nomenament personalment als interessats i al Butlletí Oficial de la Província (BOIB al nostre cas), i donar compte al primer Ple que es celebri.

Desè.- L'article 46.1 del ROF també regula que l'efectivitat dels nomenaments serà al dia següent de la signatura de la present resolució pel Batle.

Per tot això, RESOLC:

Primer.- Nomenar els següents membres de la Junta de Govern Local:

1. Sonia Daudén Carretero

2. Margarita Llabrés Deyà

3. Sebastià Company Julià

Segon.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, notificar personalment el present Decret als interessats.

Tercer.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, fer efectius els nomenaments a partir del dia següent a la signatura del present Decret pel Batlle.

Cinquè.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, donar compte dels nomenaments al primer Ple que es celebri.

Consell, en data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El batle Andreu Isern Pol