Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 521370
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d’octubre de 2021 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de treballadora/treballador social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- A través de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 (BOIB núm. 84, de 26/06/2021) es va convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social. Aquesta resolució fou modificada per una altra de data de 28 de juny de 2021, que fou publicada en el BOIB número 88, de 3 de juliol de 2021.

2.- El dia 6 d'octubre de 2021 es va publicar en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d'octubre de 2021 per la qual es resol amb caràcter provisional el concurs de trasllats esmentat.

3.- Ha finalitzat el termini per presentar al·legacions, d'acord amb les bases 9.4 i 9.5 de la convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Resoldre amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de treballadora/treballador social dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat a través de les resolucions a les què es refereix el punt 1 de l'apartat «Fets».

2.- Determinar que amb la present resolució s'adjudiquen definitivament les places ofertes a les persones concursants basant-se en les places sol·licitades i l'ordre determinat per la puntuació obtinguda, segons figura en la llista de l'annex d'aquesta resolució.

3.- Recordar que, de conformitat amb la base 9.7 de la convocatòria, les places adjudicades són irrenunciables, tret que la renúncia estigui motivada per la obtenció d'una plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra administració pública, en base a l'article 37.4 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

4.- Disposar que, de conformitat amb la base 10.1 de la convocatòria, les persones concursants que hagin obtingut una plaça cessin en la plaça que estiguin ocupant en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.- Establir que, d'acord amb la base 10.2 de la convocatòria, la presa de possessió de les noves places ha d'efectuar-se en els terminis següents: Dins dels 3 dies hàbils següents a la data del cessament si les places estan ubicades en el mateix municipi; en 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut; i en un mes si estan localitzades en un municipi i en una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut. Segons la base 10.4 de la convocatòria, si l'adjudicació de la plaça implica reingressar en el servei actiu, el termini per prendre possessió és d'un mes comptador des de la data de publicació de la resolució definitiva del concurs.

6.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2007, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot presentar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021     

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

 

ANNEX Resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria de treballadora/treballador social

Amb plaça

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Plaça

 Centre/Z.B.S.

Puntuació

****0740

CRESPI VERGER, MARIA NEUS

10406 (ÀREA)

ÀREA DE SALUT DE MALLORCA

47,82

****6542

GONZALEZ RAYO, MARIA AMALIA

10406 (UCA)

ÀREA DE SALUT DE MALLORCA

65,55

****9308

PIZA PEDERSEN, PEDRO ANTONIO

10401

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

44,28

****9591

PONT DURAN, MARGARITA

10406 (ÀREA)

ÀREA DE SALUT DE MALLORCA

38,19

****6585

RAMIREZ JIMENEZ,  CONCEPCIÓN

10404

HOSPITAL DE MANACOR

29,21

 

 

 

 

 

 

 

 

Desistiment

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Plaça

 Centre/Z.B.S.

Puntuació

****9008

CANOVAS SOTOS, MARIA AMPARO

10406 (ÀREA)

ÀREA DE SALUT DE MALLORCA

67,25

 

 

 

Sense plaça

Doc. Identitat

Cognoms, nom

Puntuació

****3697

MONTES MARTINEZ, M. CARMEN

29,33