Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 518629
Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca d’ esmena d’ errades de la Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca de dia 25 d´octubre per la qual es convoca per el procediment de promoció interna una plaça de Fea de Psiquiatria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En el Boib núm.148/2021, de 28 d' octubre, s' ha publicat la “Resolució de la directora gerent de l' Hospital Comarcal d' Inca de dia 25 d´octubre per la qual es convoca per el procediment de promoció interna  una plaça de  Fea de Psiquiatria.

2.S' ha observat una errada en el punt 3 ( requisits)  de l´annex 1 i punt 3 de l´annex 2 (coneixements orals  i escrits de català).

Fonaments de dret

1.L' Article 32 de la Llei 39/2015, de dia 1 d' octubre del procediment administratiu comú, estableix que l' administració excepte precepte en contra, podrà concedir d' ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos.

2.L' article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l' Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que” la renovació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l' òrgan que hagi dictat l' acte o disposició”.

Resolució

1.Rectificar les errades observades en el punt 3 ( requisits)  de l´annex 1 i punt 3 de l´annex 2 (coneixements orals  i escrits de català)de la “Resolució de la directora gerent de l' Hospital Comarcal d' Inca de dia 25 d´octubre per la qual es convoca per el procediment de promoció interna  una plaça de  Fea de Psiquiatria

Es modifica el punt 3 requisits de la convocatòria allà on diu:

  1. Tenir el certificat B1 de llengua catalana, d'acord amb la normativa vigent.

Ha de dir:

  1. Tenir el certificat B2 de llengua catalana, d'acord amb la normativa vigent.

ES modifica el punt 3 de l´' annex 2 (coneixements orals  i escrits de català). allà on diu:

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura relacionats amb els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat B2 o equivalent: 2 punts

b) Certificat C1 o equivalent: 3 punts

c) Certificat C2 o equivalent: 4 punts

d) Certificat LA o equivalent: 1 punt

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la d'un altre certificat que s'aporti. En cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que s'ha d'atorgar, es pot demanar un informe a l'entitat o l'organisme públic competent en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears.

 

Ha de dir:

a) Certificat C1 o equivalent: 3 punts

b) Certificat C2 o equivalent: 4 punts

c) Certificat LA o equivalent: 1 punt

2. S´estableix un  termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta esmena d'errrades en el BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i s'ha de formalitzar en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Inca, 29 d' octubre de 2021

La directora gerent de l'Hospital Comarcal d' Inca (Boib núm 31 04/03/2021, 39 20/03/2021) Soledad Gallardo Bonet