Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 522385
Resolució de la directora gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de grau superior de suport a la investigació amb titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori.

 

Palma, 2 novembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 1

Convocatòria per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de grau superior de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal d'una tècnica o d'un tècnic de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per a realitzar el projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC

El procés per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de grau superior de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants» amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Títol de grau superior FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori.

 • Nivell B2 de Català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Gestió del banc de mostres.

 • Gestió de la documentació associada al projecte.

 • Extracció d'àcids nucleics i preparació de llibreries per a seqüenciació genòmica.

 • Manteniment d'equipament.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es), o bé de qualsevol altra manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent del IdISBa, haurà d'enviar a l'IdISBa per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d'entrada dins de les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat, s'ha d'enviar per correu electrònic el full de sol·licitud, datada i segellada per l'oficina de correus en què consti que s'ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.

1Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista d'admissió definitiva.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix en el IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Antonio Oliver Palomo, cap del Servei de Microbiologia i IP del Grup de Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes.

 • Carla López Causapé, FEA del Servei de Microbiologia i investigadora del Grup de Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes.

 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte per obra i servei a temps complet, amb una durada d'un any prorrogable.

Remuneració: 20 500,00 euros bruts anuals.

Ubicació del lloc de treball: Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e)Publicacions: un exemplar de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció (10 punts màx.)

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Formació i activitat científica (5 punts màx.)

 • Altres titulacions (llicenciatura, grau o similar, altres FP2) relacionades amb el lloc de treball: 1.5 punts per llicenciatura, grau o similar i 1 punt per altres FP2 (2 punts màx.)

 • Publicacions d'articles en revistes indexades en el Journal Citation Report (JCR) relacionades amb la microbiologia clínica: 0.5 punts en revista internacional / 0.25 en revista nacional per article. (1 punt màx.)

 • Publicacions d'articles en revistes indexades en el JCR : 0.5 punts en revista internacional / 0.25 en revista nacional per article. (1 punt màx.)

 • Participació en projectes d'investigació sanitària: 0.25 punts per projecte. (1 punt màx.)

2. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Experiència en investigació en microbiologia en centres d'investigació públics: 0.05 punts per mes treballat; en privats: 0.025 punts per mes treballat. (2 punts màx.)

 • Experiència com a TEL en la especialitat de Microbiologia Clínica en hospitals públics: 0.05 punts per mes treballat; en privats: 0.025 punts per mes treballat. (2 punts màx.)

 • Experiència com a TEL en qualsevol altra especialitat en hospitals públics: 0.03 punts per mes treballat (1 punt màx.)

3. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder confrontar-los.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 2 novembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 2

Formulari d'inscripció per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:

Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Document 1)
  • Títol de grau superior FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori. (Doc. 1.1)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de suport a la investigació amb la titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

Signatura

 

ANNEX 3

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de suport a la investigació amb titulació FP2

de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. FORMACIÓ I ACTIVITAT CIENTÍFICA

5

 

 

Altres titulacions relacionades amb el lloc de treball

(1.5 p. per llicenciatura, grau o similar i 1 p. per altres FP2)

2

 

 

Publicacions d'articles en revistes indexades en el JCR relacionades amb la microbiologia clínica

(0.5 p. per article en revista internacional i 0.25 p. en revista nacional)

1

 

 

Publicacions d'articles en revistes indexades en el JCR

(0.5 p. en revista internacional i 0.25 p. en revista nacional per article)

1

 

 

Participació en projectes d'investigació sanitària (0.25 per projecte)

1

 

 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4

 

 

En investigació en microbiologia en centres d'investigació (0.05 p. per mes treballat en centre públic i 0.025 per mes en centre privat)

2

 

 

Com a TEL en l'especialitat de Microbiologia Clínica

(0.05 p. per mes en hospitals públics i 0.025 per mes en hosp. privats)

2

 

 

Com a TEI en qualsevol altra especialitat en hospitals públics (0.03 per mes)

1

 

 

ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)