Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 520429
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears i se modifica la composició del tribunal qualificador

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 (BOIB  núm. 101, de 29/07/2021) es varen aprovar la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria.

2.- S'han detectat errors que s'han de corregir en l'annex 1, bases de la convocatòria, i en l'annex 3, que regula el barem de mèrits, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021.

3.- D'altra banda, circumstàncies sobrevingudes obliguen a modificar l'annex 4, on figura el nomenament i la composició del tribunal qualificador d'aquest concurs oposició.

Fonaments de dret

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.- Rectificar els errors dels annexos 1 i 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria, que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

2.- Modificar la composició inicial del tribunal qualificador nomenat per a aquest concurs oposició. Els canvis també consten a l'annex d'aquesta  resolució.

3.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 22 d'octubre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX

a.- En el punt 7.4 de l'annex 1 (Bases de la convocatòria)

On diu

7.4.- La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de concurs és de 40 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs es pot aplicar per assolir la puntuació mínima de la fase d'oposició.

Ha de dir

7.4.- La puntuació màxima possible que es pot obtenir en la fase de concurs és de 40 punts. El tribunal ponderarà la puntuació obtinguda per l'aplicació del barem de mèrits (annex 3) amb els 40 punts màxims de la fase de concurs. En cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs es pot aplicar per assolir la puntuació mínima de la fase d'oposició.

b.- En el punt 1.4 de l'annex 3 (Barem de mérits): Experiència professional

On diu

1.4.- Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0046 punts. Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat social i els contractes de treball.

Ha de dir

1.4.- Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0046 punts (màxim 5,5 punts). Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.

c.- En el punt 2.1.a de l'annex 3: Formació reglada/expedient acadèmic

On diu

a.- La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de tal manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és de 0,338 punts, que corresponen al 10 de la nota mitjana.

Ha de dir

a.- La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de tal manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de la nota mitjana.

d.- En el punt 3 de l'annex 3: Coneixements orals i escrits de català

 

​​​​​​​On diu

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català A1: 0,194 punts.

- Certificat de coneixement de català A2: 0,388 punts.

- Certificat de coneixement de català B1: 0,583 punts.

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora solament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

Ha de dir

Puntuació màxima: 5 punts

Es valoren els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de de 12/03/2013).

- Certificat de coneixement de català B1: 1 punt.

- Certificat de coneixement de català B2: 2 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.

- Certificat de coneixement de català LA: 1 punt.

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 1 punt.

e.- En l'annex 4, Tribunal qualificador

La senyora Isabel Payeras Barceló substitueix la senyora Yolanda Arcos Monzón com a vocal suplent 1.