Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 523476
Nomenament representant de la Corporació Municipal a la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia (Ca’n Torró)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Sra. Batlessa- Presidenta d'aquesta Corporació Municipal, ha adoptat el Decret núm. 1364 de data 14 de juliol de 2021, que literalment diu així: 

“DECRET DE BATLIA

Assumpte: Nomenament representant de la Corporació Municipal a la Fundació de la Biblioteca d'Alcúdia (Ca'n Torró). 

L'Ajuntament Ple, en sessió Extraordinària celebrada en data 1 de juliol de 2019, va acordar per unanimitat, nomenar com a representants de la Corporació Municipal a la Fundació de la Biblioteca d'Alcúdia (Ca'n Torró), els següents membres: 

Òrgan: Patronat de la Fundació  

La Batlessa: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal

El regidor delegat: Sr. Josep Cladera Ferrer

- Regidora Sra. Antònia Cànaves Cànaves  (PSOE)

- Regidor Sr. Domingo Bonnin Danierl (PI)

- Regidora Sra. Verónica Caro Donoso (PP)

- Regidor Sr. Tomàs Adrover Albertí (MES)

- Regidor Sr. Juan José Sendín Rebassa (VOX)

- Regidora Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà (Unió per Alcúdia)

- Regidora Sra. Concepción Baleato Caamaño (PODEMOS)

- Regidora Sra. Azahara Machado Torres (Cs) 

Atesa que a conseqüència de la renúncia voluntària de la Sra. Concepción Baleato Caamaño, al càrrec de Regidora d'aquest Ajuntament amb el Grup Municipal PODEMOS. 

Atès el que disposa l'art. 14 dels Estatuts de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia, que afirma que si es produeix una vacant, l'entitat fundadora que pertoqui segons la procedència del nomenament original, - mitjançant els òrgans que legalment o estatutària tenguin atribuïda la competència- , designarà el representat corresponent per tal de proveir l'esmentada vacant. 

Atès que en data 14 de maig de 2021 el Ple de l'Ajuntament, es va acordar la pressa de possessió del nou regidor electe, Sr. José Manuel Aranda Regules, de la llista de candidats presentada per Podemos. 

Conseqüentment, de conformitat a tot el que precedeix, a aquesta Batlia, 

RESOL 

PRIMER.- Nomenar com a membre d'aquesta Corporació en l'òrgan Patronat de la Fundació de la Biblioteca d'Alcúdia (Ca'n Torró), al regidor Sr. José Manuel Aranda Regules, en substitució de la Sra. Concepción Baleato Caamaño.  

SEGON.- Notificar la present resolució a l'interessat, publicar- la en el BOIB i retre'n compte al Ple en la seva propera sessió, als efectes de la seva ratificació.” 

Cosa que fem pública. 

Alcúdia, a la data de la signatura (2 de novembre de 2021)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal