Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 518107
Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 d'octubre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 d'octubre de 2021 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

Fets

1. Per mitjà de la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor d'11 d'agost de 2021 (BOIB núm. 108, de 14/08/2021) es va aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de Manacor.

2. El 25 d'octubre de 2021, a les 12.00 hores, la senyora María Cinta Escuder Capafons, única aspirant que es presenta a la convocatòria, va defensar davant l'òrgan convocant i els seus assessors el projecte de gestió del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de Manacor.

3. L'òrgan convocant va concloure que, una vegada avaluats els requisits i els mèrits al·legats per l'aspirant i el seu projecte tècnic, compleix els requisits exigits i s'ajusta al perfil sol·licitat.

Fonaments de dret

1. El Decret 87/2006, de 6 d'octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

3. L'apartat 3.c) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de Balears.

4. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials (BOIB núm. 39, de 20/03/2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar el lloc de treball de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica a la senyora María Cinta Escuder Capafons.

2.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la publicació, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Manacor, 27 d'octubre de 2021

La directora gerent 

Catalina Vadell Nadal 

Per delegació del director general 

del Servei de Salut de les Illes Balears. 

(BOIB núm. 39, de 20/03/2021)