Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 517911
Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Aprovació de la relació de persones que han superat la fase de concurs-oposició i que han d’ésser nomenades funcionaris/àries en pràctiques en la categoria de subinspector/a de la policia local, mitjançant decret núm. 202120194 de dia 25 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 202120194 de dia 25 d'octubre,  ha resolt el següent:

1.- Aprovar la relació d'aspirants que a continuació es relaciona  que han superat la fase de concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 14 places vacants de la categoria de subinspector/a de la Policia Local de Palma, en la plantilla de funcionaris/as d'aquest Ajuntament, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Escala executiva de la policia local. Grup A2, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2017 i 2019 i es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23 de dia 22 de febrer de 2020 i que han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques:

1

AGUILERA GARCIA, JOSE MANUEL

2

CAMPOS MOLINA, MANUEL

3

CAPARROS SEGOVIA, ANDRES J

4

CLAR MULET, BERNAT

5

ESTARELLAS SIMONET, ALFONSO GABRIEL

6

GINARD BIBILONI, JUAN

7

GOMEZ FERRER, VICENTE

8

GONZALEZ GONZALEZ, DANIEL

9

GONZALEZ PARRA, MARIO

10

LACOMBE PUJOL, GABRIEL

11

RAMIS MUNAR, ANTONIO JAVIER

12

RAMON LOPEZ, JUAN ANTONIO

13

SASTRE BISBAL, CATALINA

 2.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web municipal.

 

Palma,  en el dia de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

El cap del Departament adjunt del Departament de Personal

Miguel Ramón Picó Enseñat