Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 520438
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 (BOIB  núm. 93, de 13/07/2021) es varen aprovar la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social.

2.- S'han detectat errors en l'annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021, que regula el barem de mèrits que s'ha d'aplicar en aquest concurs oposició, que s'han de corregir.

3.- Igualment, circumstàncies sobrevingudes obliguen a substituir la persona que inicialment havia de realitzar les funcions d'assessoria lingüística, el nom de la qual no figura en la versió castellana de l'annex 4 de la convocatòria, i s'han de rectificar  els errors en els cognoms d'una de les persones de l'assessoria tècnica d'aquest concurs oposició.

Fonaments de dret

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.- Rectificar els errors de l'annex 3, barem de mèrits, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social, que figura a l'annex d'aquesta resolució.

2.- Corregir els errors en els cognoms d'una de les persones que composen l'assessoria tècnica i nomenar la persona que desenvoluparà l'assessoria tècnica en matèria lingüística d'aquest aquest concurs oposició. El grup de persones que realitzarà les tasques d'assessoria tècnica està també a l'annex d'aquesta resolució.

3.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 22 d'octubre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX

a.- En el punt 2, Formació i docència, de l'annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021

On diu

2.- Formació i docència

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoraran els mèrits corresponents a les activitats de formació continuada i docència iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota d'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és de 0,388 punts, que corresponen al 10 de nota mitjana. En cas que la nota anés sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris de Ciència i Innovació,  i d'Universitats.

2.1.1. Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,078 punts; notable: 0,155 punts; excel·lent: 0,310 punts; matrícula d'honor: 0,388 punts.

2.1.2. En el cas de titulacions estrangeres serà necessària l'homologació de la nota per l'organisme competent.

2.2. Formació continuada

2.2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i també les relacionades amb les àrees temàtiques següents:

-Prevenció de riscs laborals i qualitat; jurídic-administratiu; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari; violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol; orientació psicològica i qualsevol altra activitat no relacionada con les àrees temàtiques sobre ciències de la salut i que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

2.2.1.1.Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna administració pública, universitat, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), el que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

2.2.1.2.Activitats promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquestes, el que ha de constar en el certificat corresponent.

 

2.2.1.3.Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2.3. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Formació postgraduada

2.3.1. Per tenir el grau de doctor: 4,544 punts.

2.3.2. Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 1,515 punts.

2.3.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categoria a la qual s'opta es valoren així:

2.3.3.1. 0,0272 per cada crèdit ECTS.

2.3.3.2. 0,0109 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

2.3.4. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.4. Docència

2.4.1. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,003 punts.

2.4.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en l'àmbit universitari a temps complet: 1,049 punts.

2.4.3. Per cada hora com a docent en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0010 punts.

2.4.4. Per tutoritzar pràctiques de la categoria al fet que s'opta: 0,0005 punts per cada hora.

Ha de dir

2.- Formació i docència

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoraran els mèrits corresponents a les activitats de formació continuada i docència iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota d'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és de 0,388 punts, que corresponen al 10 de nota mitjana. En cas que la nota anés sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris de Ciència i Innovació,  i d'Universitats.

2.1.1. Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,078 punts; notable: 0,155 punts; excel·lent: 0,310 punts; matrícula d'honor: 0,388 punts.

2.1.2. En el cas de titulacions estrangeres serà necessària l'homologació de la nota per l'organisme competent.

2.2. Formació continuada

2.2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta. 

2.2.1.1.Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna administració pública, universitat, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), el que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

2.2.1.2.Activitats promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquestes, el que ha de constar en el certificat corresponent.

​​​​​​​2.2.1.3. Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2.2. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Altra formació

Es valoren a raó de 0,0010 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: Prevenció de riscs laborals i qualitat; jurídic-administratiu; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari; violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol; orientació psicològica i qualsevol altra activitat no relacionada con les àrees temàtiques sobre ciències de la salut i que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

2.4. Formació postgraduada

2.4.1. Per tenir el grau de doctor: 4,544 punts.

2.4.2. Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 1,515 punts.

2.4.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categoria a la qual s'opta es valoren així:

2.4.3.1. 0,0272 per cada crèdit ECTS.

2.4.3.2. 0,0109 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

2.4.4. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.5. Docència

2.5.1. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,003 punts.

2.5.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en l'àmbit universitari a temps complet: 1,049 punts.

2.5.3. Per cada hora com a docent en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0010 punts.

2.5.4. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0005 punts per cada hora.

b.- En el punt 3 de l'annex 3, Coneixements orals i escrits de català

On diu

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català A1: 0,194 punts.

- Certificat de coneixement de català A2: 0,388 punts.

- Certificat de coneixement de català B1: 0,583 punts.

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora solament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

Ha de dir

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

c.- A l'annex 4, Assessorament tècnic

On diu

Assessorament tècnic

-Assessor tècnic en matèria lingüística: Bartomeu Riera Rodríguez

-Assessores tècniques: Neus Fullana Lladó

                                 Pilar Fuster Obrador

Ha de dir

Assessorament tècnic

-Assessora tècnica en matèria lingüística: Apol·lònia Margalida Montserrat Caravaca

-Assessores tècniques: Neus Crespí Verger

                                 Pilar Fuster Obrador