Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 523453
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a l'article 12, configura l'organització institucional de l'ens amb la diferenciació dels òrgans de govern i administració -format pel Consell de Direcció i el director general- i de participació social, com és el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l'article 25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca d'assessorament i assistència al Consell de Direcció i al director o la directora amb la definició i l'avaluació de les polítiques de programació i de continguts de l'ens.

Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s'estableix que el Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser integrat per 15 membres, els quals han de representar la pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen.

En el Consell han d'estar representats, en tot cas, els sectors professional, educatiu i cultural, les associacions de consumidors i usuaris, i també les associacions representatives de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran.

De la mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades reglamentàriament, per assistència a les reunions.

A la primera votació, el Parlament ha d'elegir els 15 membres que integraran (i constituiran per primer cop) el Consell Assessor, amb una majoria qualificada de tres cinquenes parts i per un mandat de quatre anys.

S'hi afegeix una segona exigència en l'elecció dels membres que fa referència que hi ha d'haver una representació plural mínima dels sectors professional, educatiu i cultural, de les associacions de consumidors i usuaris, i també de les associacions representatives de persones amb discapacitat, dels joves i de la gent gran.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 12 de gener de 2016, les Normes reguladores per a l'elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el punt novè de les quals disposa que la Presidència del Parlament ordenarà la publicació del nomenament dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa del Parlament, després d'haver-se'n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de 2021, d'acord amb les Normes reguladores per a l'elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ja esmentades, ha elegit el membre que ha de formar part del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, atesa la renúncia del Sr. Ventura Blach i Amengual.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

S'ordena la publicació del nomenament del Sr. Antoni Vera i Alemany com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, atesa la renúncia del Sr. Ventura Blach i Amengual.

 

De la mateixa manera, s'ordena la publicació del nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Palma, 27 d'octubre de 2021

El president del Parlament de les Illes Balears

Vicenç Thomas i Mulet