Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 521692
Nomenament de tinents de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle-President en data 28 d'octubre de 2021, va emetre el decret núm. 341/20219, que diu el següent:

«Antecedents de la resolució:

Primer.- El 28 de setembre de 2021 el Ple va prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor, del sr. Rafel Llobet Capellà; renúncia que implicava també la pèrdua de la seva condició de Primer Tinent de Batle.

Segon.- El Ple en la mateixa sessió de 28 de setembre de 2021 va sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor al sr. Sebastià Company Julià, que prengué possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple celebrada el passat 26 d'octubre de 2021.

Tercer.- L'article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) reconeix la potestat d'autoorganització de les Entitats Locals i en l'article 23.3 determina que els Tinents de Batle substitueixen, pel seu ordre de nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia del Batle, essent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local, si existeix.

Quart.- L'article 26 del Reglament REG 1-1986, orgànic municipal (ROM) determina que el nomenament i cessament dels Tinents de Batle correspon al Batle President de entre els regidors de la Corporació.

Cinquè.- L'article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), determina que el nombre màxim de Tinents de Batlle no superarà el de membres de la Junta de Govern Local, en cas d'existir aquesta. En cas que no existeixi, el nombre de Tinents de Batle no pot superar el terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Sisè.- Atenent l'article 179.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 d'abril, reguladora del règim electoral general, el nombre legal de membres de la Corporació és d'onze (11) regidors, i el límit d'un terç és de tres (3) regidors.

Setè.- L'article 26 del ROM disposa que s'ha d'informar dels nomenaments dels Tinents de Batlle al primer Ple que es celebri.

Vuitè- L'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) estableix, a més, la necessitat de notificar el nomenament personalment als interessats i al Butlletí Oficial de la Província (BOIB).

Novè.- L'article 46.1 del ROF també regula que l'efectivitat dels nomenaments serà al dia següent de la signatura de la present resolució pel Batle.

Desè.- El règim de funcionament de la substitució del Batlle pels Tinents de Batle es regula als articles 26 a 28 del ROM.

Per tot això, RESOLC:

Primer.- Nomenar els següents Tinents de Batle:

  1. Primera Tinent de Batle: Sonia Daudén Carretero

  2. Segona Tinent de Batle: Margarita Llabrés Deyà

  3. Tercer Tinent de Batle: Sebastià Company Julià

Segon.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, notificar personalment el present Decret als interessats.

Tercer.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- D'acord amb l'article 46.1 del ROF, fer efectius els nomenaments a partir del dia següent a la signatura del present Decret pel Batle.

Cinquè.- D'acord amb l'article 26 del ROM, donar compte del present Decret al primer Ple que es convoqui.

Sisè.- El règim de funcionament de la substitució del Batle pels Tinents de Batle serà el regulat als articles 26 a 28 del ROM.

 

Consell, en data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El batle Andreu Isern Pol