Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 520211
Cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb efectes del dia 24 d'octubre de 2021, la Presidència del Consell de Mallorca, ha cessat les persones relacionades, que ocupaven els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual.

NOM I LLINATGES                                                CÀRREC                                                           

Alejandro Montero Ortiz                                            Secretari –ària de Grup Polític                

 

Palma,  26 d'octubre de 2021 

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021)  Josep Lluís Colom Martínez