Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 520443
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 (BOIB  núm. 94, de 15/07/2021) es varen aprovar la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària. Aquesta resolució va ser modificada per una altra de data 23 de juliol de 2021, que es va publicar en el BOIB núm. 100, de 7 de juliol d'enguany.

2.- S'han detectat errors en l'annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 que regula el barem de mèrits que s'ha d'aplicar en aquest concurs oposició. Aquests errors s'han de corregir i, amb l'objectiu que hi hagi una millor comprensió de tots els aspectes curriculars que s'avaluaran en aquesta convocatòria, es torna a publicar íntegrament el barem d'aquesta categoria.

Fonaments de dret

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

 

Resolució

 

1.- Rectificar els errors de l'annex 3, barem de mèrits, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària i determinar la publicació íntegra del barem rectificat, que figura en  l'annex d'aquesta resolució. 

2.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 25 d'octubre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

  

Annex

Aquest barem de mèrits substitueix íntegrament el publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15/07/2021)

Barem de mèrits per a la categoria d'odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

1.- Experiència professional

Puntuació màxima: 22 punts

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,089 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,045 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,089 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,067 punts.

e) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,089 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que es tingui la titulació requerida per a accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que ho integren és de 22 punts.

- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que ho integren.

- Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de la persona interessada— els serveis prestats només en un d'ells.

- El còmput de serveis prestats es calcula aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

- Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de INGESA, els de l'extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea i la seva gestió també ha de ser pública.

2.- Formació, docència i activitats científiques/difusió del coneixement

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoraran els mèrits corresponents a la formació continuada, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement les iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és de 0,388 punts, que corresponen al 10 de nota mitjana. En cas que la nota anés sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris competents en la matèria.

2.1.1. Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,078 punts; notable: 0,155 punts; excel·lent: 0,310 punts; matrícula d'honor: 0,388 punts.

2.1.2. En el cas de titulacions estrangeres serà necessària l'homologació de la nota per l'organisme competent.

2.2. Formació continuada

2.2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

2.2.1.1. Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

2.2.1.1.1. Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

2.2.1.1.2. Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2.2.1.2. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

2.2.1.2.1. Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

2.2.1.2.2. Han d'haver estat impartides, organitzades, subvencionades o acreditades per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

2.2.1.2.3. Activitats promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o

subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2.2.1.2.4. Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

2.2.2. A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

2.2.3. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Una altra formació

Es valoren a raó de 0,0010 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; jurídic-administratiu, sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca sobre les ciències de la salut, violència de gènere, igualtat entre homes i dones, aspectes organitzatius relatius al servei sanitari, atenció al públic, estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra activitat no relacionada amb les àrees temàtiques sobre ciències de la salut i que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

Es valoraran sempre que compleixin alguna de les característiques contemplades en el punt 2.2.1.2

2.4. Formació postgraduada

2.4.1. Per tenir el grau de doctor: 4,544 punts.

2.4.2. Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 1,515 punts.

2.4.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categoria a la qual s'opta es valoren així:

2.4.3.1. - 0,0272 per cada crèdit ECTS.

2.4.3.2. - 0,0109 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

2.4.4. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable a la persona candidata.

2.5. Docència

2.5.1. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives sobre ciències de la salut (salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència), incloses les ponències impartides en activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 0,003 punts.

2.5.1.1. Les persones candidates que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries o per Unitats Docents acreditades pels serveis públics del Sistema Nacional de Salut.

2.5.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a temps complet: 1,049 punts.

2.5.3. Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0010 punts.

2.5.4. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0005 punts per cada hora.

2.6. Activitats científiques i de difusió del coneixement

2.6.1. Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la que s'opta i que tinguin ISBN. Només es valoraran els llibres i capítols publicats a partir de l'any 2001:

2.6.1.1. Per cada llibre complet: 0,5 punts

2.6.1.2. Por cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,1 punts (màxim, tres capítols per llibre).

En el cas de llibre en format paper, haurà d'acreditar-se amb la presentació de fotocòpies compulsades de la coberta davantera, portada i contraportada.

En el cas de llibres electrònics en línia, haurà d'aportar el DOI (digital object identifier) del llibre o dels capítols. En cas de no constar el DOI, les URLs corresponents.

Romanen excloses les autoedicions i les reimpressions.

2.6.2. Articles publicats en alguna revista de caràcter científic, inclosa en el JCR o en el SJR, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta.

Només es valoraran articles originals i revisions publicats a partir de l'any 2001. Romanen exclosos: cartes, editorials, imatges, casos clínics, correccions, meeting abstracts, etc.

2.6.2.1. Com a primer autor, darrer autor o autor de correspondència, en revista Q1 o Q2 de l'any de publicació (JCR o SJR): 0,29 punts.

2.6.2.2. Com a altres firmants, en revista Q1 o Q2 de l'any de publicació (JCR o SJR): 0,19 punts.

2.6.2.3. Com a primer autor, darrer autor o autor de correspondència, en revista Q3 o Q4 de l'any de publicació (JCR o SJR): 0,14 punts.

2.6.2.4. Com a altres firmants, en revista Q3 o Q4 de l'any de publicació (JCR o SJR): 0,09 punts.

2.6.3. Articles publicats en alguna revista de caràcter científic, indexada en MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PSICODC, IECS, InDICEs CSIC, CUIDEN o EnfisPo, y que no estigui inclosa en el JCR o en el SJR, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta opta: 0,039 punts.

Només es valoraran articles originals i revisions publicats a partir de l'any 2001. Romanen exclosos: cartes, editorials, imatges, casos clínics, correccions, meeting abstracts, etc.

2.6.4. Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:

2.6.4.1. Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

2.6.4.1.1. Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,15 punts.

2.6.4.1.2. Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,075 punts.

2.6.4.2. Per cada comunicació o pòster presentats en congressos o reunions científiques i que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la que s'opta:

2.6.4.2.1. Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,01 punts.

2.6.4.2.2. Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,005 punts.

2.6.4.3. Por pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una mesa y que això estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

2.6.4.3.1. Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,115 punts.

2.6.4.3.2. Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,058 punts.

2.6.5. Investigació: por participar en projectes d'investigació finançats o acreditats  per  entitats  del sector públic institucional definides a l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d' octubre:

2.6.5.1. Com a investigador principal: 1,5 punts.

2.6.5.2. Com a investigador col·laborador: 0,75 punts.

2.6.5.3. Com a investigador de camp no remunerat (no sent membre de l'equip): 0,15 punts.

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

4. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres

Puntuació màxima: 1,059 punts.

Els certificats de llengua estrangera emesos per les escoles oficials d'idiomes, per universitats o certificats reconeguts per a l'acreditació de la llengua estrangera en què consti la seva correspondència amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, es valoraran de la següent forma:

- Certificat de coneixement A1: 0,291 punts

- Certificat de coneixement A2: 0,388 punts

- Certificat de coneixement B1: 0,485 punts

- Certificat de coneixement B2: 0,583 punts

- Certificat de coneixement C1: 0,680 punts

- Certificat de coneixement C2: 0,778 punts

Es podrà valorar més d'un idioma, no obstant això, només es tindrà en consideració el certificat de major nivell de cadascun d'ells fins al màxim global de 1,059 punts.