Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 521110
Convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la selecció d’una borsa de treball per cobrir transitòriament places en què, per necessitats temporals, sigui necessària la substitució de personal per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Maó, corresponents a personal oficial d'oficis, ajudants i categories anàlogues emmarcades en el grup professional C2

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic, als efectes oportuns, que l'Ajuntament de Maó, mitjançant Decret de la Tinença d'Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda núm. E0358-2021-000003, de data 26/10/2021, ha aprovat les bases reguladores i específiques que han de regir la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la selecció d'una borsa de treball per cobrir transitòriament places en què, per necessitats temporals, sigui necessària la substitució de personal per a la brigada de manteniment de l'Ajuntament de Maó,  corresponents a personal oficial d'oficis, ajudants i categories anàlogues emmarcades en el grup professional C2

Les bases que han de regir aquest procés selectiu romandran publicades i poden ser consultades a la pàgina web institucional, http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=12896, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, improrrogables, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOIB.

 

Maó, en la data de la firma electrònica del document (27 d'octubre de 2021)

La tinenta d'alcaldia de Serveis Generals i Hisenda María José Camps Orfila