Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 518602
Resolució del síndic major per la qual s’adjudica el lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de la Sindicatura de 8 de setembre de 2021 (BOIB núm. 128, de 16 de setembre de 2021), es va aprovar la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

2. El 29 d'octubre de 2021, la secretària general va emetre la proposta de resolució del lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

3. La proposta d'adjudicació incorpora, adjunta, l'acta de l'entrevista realitzada a l'única persona candidata admesa. Valorat el currículum presentat i l'entrevista realitzada, es va considerar que la senyora Isabel Marta Monjo Bordoy és idònia per exercir les funcions pròpies del lloc convocat. En destaca l'experiència professional, especialment la relacionada amb l'assessorament jurídic, la gestió pressupostària, la gestió relativa a l'activitat subvencionadora i la contractació administrativa, així com la representació en judici de la CAIB en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Fonaments de dret

1. L'article 24 i 28 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

2. L'article 79 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 31 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'Acord del Consell de la Sindicatura de 31 de maig de 2017 pel qual s'aprova la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Per tot això,

Resolc

1. Adjudicar el lloc de treball de cap del Servei Jurídic de l'SCIB a la senyora Isabel Marta Monjo Bordoy, amb DNI núm. ***25135*.

El termini per prendre possessió de la nova destinació obtinguda és de tres dies hàbils, si és a la mateixa localitat a la qual ja estava destinada la persona, o d'un mes, si la nova destinació és en una localitat distinta.En els casos en què la persona adjudicatària ho sol·liciti i, a més, ho justifiqui degudament, el síndic major pot concedir una pròrroga del termini, tal com disposa l'apartat 4 de la base vuitena de la convocatòria de provisió.

El termini de presa de possessió comença a comptar l'endemà del cessament, el qual s'ha d'efectuar durant els tres dies hàbils següents a la publicació de l'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs d'alçada davant el Consell de la Sindicatura en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot de conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, i la disposició addicional primera del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Palma, a la data de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2021)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga