Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 520440
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 (BOIB  núm. 85, de 29/06/2021) es varen aprovar la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional.   

2.- S'han detectat errors en l'annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021, que regula el barem de mèrits que s'ha d'aplicar en aquest concurs oposició, que s'han de corregir.

Fonaments de dret

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

 

Resolució

 

1.- Rectificar els errors de l'annex 3, barem de mèrits, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional, que figura en l'annex d'aquesta resolució.

2.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

  

Palma, 22 d'octubre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

Annex

a.- En el punt 1, Experiència professional, de l'annex 3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021

On diu

1.- Experiència professional

 Puntuació màxima: 22 punts

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,089 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,045 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,089 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,067 punts.

f) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,089 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que tingui la titulació requerida per a accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

Ha de dir

1.- Experiència professional

 Puntuació màxima: 22 punts

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,089 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,045 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,089 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,067 punts.

e) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,089 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que tingui la titulació requerida per a accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

b.- En el punt 2, Formació, docència i activitats científiques/difusió del coneixement

Puntuació màxima: 15 punts

On diu

2.- Formació, docència i activitats científiques/difusió del coneixement

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació continuada, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement les iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

Ha de dir

2.- Formació i docència

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació continuada i docència iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

c.- En el punt 2.1, Formació reglada/expedient acadèmic

On diu

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana. En cas que la nota fos sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris de Ciència i Innovació, i d'Universitats.

Ha de dir

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és de 0,338 punts, que correspon al 10 de nota mitjana. En cas que la nota fos sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris de Ciència i Innovació, i d'Universitats.

d.- En el punt 3, Coneixements orals i escrits de català

On diu

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català A1: 0,194 punts.

- Certificat de coneixement de català A2: 0,388 punts.

- Certificat de coneixement de català B1: 0,583 punts.

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora solament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat

que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

Ha de dir

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.​​​​​​​