Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 85/2023, de 27 d’octubre, de nomenament de vocals de la Junta Electoral de les Illes Balears

    Número de registre 10216 - Pàgina 53135

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la directora gerent de la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

    Número de registre 10215 - Pàgina 53136

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament i del cessament d’òrgans unipersonals de direcció dels Serveis Corporatius i de les gerències territorials del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10217 - Pàgina 53137

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2023 pel qual es nomenen els membres del Jurat de Cessió d’Habitatges Desocupats, creat pel Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors

    Número de registre 10214 - Pàgina 53138

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es fa públic el nomenament del càrrec de tresorer de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Mallorca

    Número de registre 10123 - Pàgina 53139

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent, de dia 16 d’octubre de 2023, per la qual es nomenen directors de centres docents públics amb caràcter extraordinari, any 2023

    Número de registre 10188 - Pàgines 53140-53144

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència de l’Agència Menorca Talaiòtica núm. 2/2023, de 25 d’octubre de 2023, relatiu al nomenament dels membres de la Comissió Executiva de l'Agència Menorca Talaiòtica (exp. 03125-2023-000011)

    Número de registre 10153 - Pàgines 53145-53146

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de 25 d’octubre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a formar part de la llista de professors experts en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats

    Número de registre 10181 - Pàgines 53147-53154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es constitueix la borsa preferent de personal laboral temporal de les dues especialitats de tècnic d’àrees del grup A, derivada del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 10145 - Pàgines 53155-53156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de les dues especialitats de tècnic d’àrees (grup A) de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i s’adjudiquen els llocs de feina corresponents

    Número de registre 10146 - Pàgines 53157-53158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a mèdic/a del Servei d'Urgències d’Atenció Primària (SUAP) de Santa Eulàlia, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF 2023_17)

    Número de registre 10103 - Pàgines 53159-53162

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de treball de supervisor/a d'unitat d'infermeria del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Can Misses, en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF 2023_16)

    Número de registre 10105 - Pàgines 53163-53167

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 26 d’octubre de 2023 per la que es declara deserta la convocatòria, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’infermeria d’Hospital de dia

    Número de registre 10128 - Pàgina 53168

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica la designació de part del tribunal qualificador del concurs oposició i concurs extraordinari per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10152 - Pàgines 53169-53170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director d’infermeria de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 10173 - Pàgines 53171-53172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea d’Infraestructures de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 10174 - Pàgines 53173-53174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’Infermeria de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 10189 - Pàgines 53175-53180

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 10190 - Pàgines 53181-53182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 10197 - Pàgines 53183-53184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut Can Misses, pertanyent a la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF 2023_22)

    Número de registre 10102 - Pàgines 53185-53196

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Constitució de la borsa de treball per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 10171 - Pàgines 53197-53198

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Nomenaments de personal laboral en categoria de treballadors familiars de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al procés d'estabilització

    Número de registre 10116 - Pàgina 53199

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació de la nova la composició del Tribunal Qualificador del procés selectiu, mitjançant sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter d'interí de la plaça de secretari/ària interventor/interventora de l'Ajuntament de Deià mitjançant constitució d'una borsa de feina

    Número de registre 10144 - Pàgines 53200-53201

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenaments de personal laboral fix

    Número de registre 10172 - Pàgina 53202

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Nomenament de personal laboral fix

    Número de registre 10195 - Pàgina 53203

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa de tècnic informàtic

    Número de registre 10098 - Pàgina 53204

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació del llistat definitiu de persones aprovades en el procés de selecció per proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de categoria d'administratiu/va de l'administració general, Grup C, subgrup C1, pel sistema de promoció interna i mitjançant concurs-oposició de l'Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 10192 - Pàgines 53205-53206

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases del procés selectiu per cobrir per personal funcionari de carrera una plaça vacant d'oficial de policia de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, pel sistema de selecció promoció interna i procediment concurs oposició

    Número de registre 10117 - Pàgines 53207-53219

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases del procés selectiu per cobrir per personal funcionari de carrera dues places vacants d'oficial de policia de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, pel sistema de selecció promoció externa i procediment concurs oposició

    Número de registre 10118 - Pàgines 53220-53233