Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 86/2023, de 27 d’octubre, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

    Número d'edicte 10220 - Pàgines 53125-53126

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm 42/2023, sobre transferència de crèdit finançat del Pressupost General del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 10133 - Pàgina 53127

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 10141 - Pàgina 53128

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Modificació ordenança fiscal serveis escoleta

    Número d'edicte 10125 - Pàgina 53129

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Rectificació d'errors de l'Anunci d'aprovació del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Deià de l'Ordenança reguladora de la promoció, venda i consum de begudes alcohòliques

    Número d'edicte 10147 - Pàgines 53130-53131

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària (25/2023) de l’exercici 2023

    Número d'edicte 10140 - Pàgina 53132

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits núm. 12 i 13/2023, en la modalitat de transferència de crèdits entre distintes àrees de despesa

    Número d'edicte 10122 - Pàgina 53133

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 6115/2023 relatiu a la modificació del pressupost dintre de l'exercici 2023

    Número d'edicte 10139 - Pàgina 53134