Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2023 sobre l’autorització del projecte de construcció de la inversió declarada d’interès autonòmic per a l’ampliació, reforma i millora de l’accessibilitat del CEIPIESO Pintor Joan Miró

    Número d'edicte 10218 - Pàgina 53234

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Consell de 27 d’octubre de 2023 pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, d’intervencions en activitats de formació permanent del professorat no universitari del Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu en el marc del component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, quan suposi més de 75 hores a l’any

    Número d'edicte 10219 - Pàgines 53235-53237

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Correcció d'errors de la Proposta de resolució del director general d'Empresa, Autònoms i Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a ajudes per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 10136 - Pàgina 53238

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Ocupació, Empresa i Energia per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de novembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10134 - Pàgines 53239-53240

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal•lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10135 - Pàgines 53241-53242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 7 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública d’ajuts destinats a la descarbonització del sector nàutic de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10137 - Pàgines 53243-53244

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es resol la concessió i el pagament dels ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2023, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 10176 - Pàgines 53245-53248

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es modifica la resolució de la consellera de Salut i Consum, de 8 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i aportacions econòmiques per dur terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 10142 - Pàgines 53249-53250

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de 20 d’octubre de 2023 per la qual es modifiquen les bases de la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 10150 - Pàgines 53251-53252

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2024 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 10138 - Pàgines 53253-53257

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució informativa de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual es convoca l’acció concertada de la prestació d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, a Inca, per als anys 2023-2027

    Número d'edicte 10183 - Pàgines 53258-53263

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es deleguen les funcions de director gerent en la directora general de Cultura, com a membre del Consell de Direcció de l’ens

    Número d'edicte 10065 - Pàgina 53264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora general d'Indústria i Polígons Industrials sobre la denegació de la concessió de subvencions destinades a ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

    Número d'edicte 10115 - Pàgines 53265-53266

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 16 d’octubre de 2023 de la segona concessió parcial i denegació de les ajudes convocades mitjançant resolució de 10 de març de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases específiques per a la concessió d’una ajuda econòmica de 200 euros a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l’any 2023

    Número d'edicte 10111 - Pàgines 53267-53574

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Gerència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 18 d’octubre de 2023, pels atorgaments i denegacions de la convocatòria extraordinària de les ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del 2022, remesa corresponent a la modalitat d’ajudes tècniques

    Número d'edicte 10112 - Pàgines 53575-53585

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 19 de setembre de 2023 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de setembre de 2023

    Número d'edicte 10113 - Pàgines 53586-53587

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 21 de setembre de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de setembre de 2023

    Número d'edicte 10114 - Pàgines 53588-53590

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afer Socials de dia 10 d’octubre de 2023 d’adjudicació de la concertació social del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 10151 - Pàgines 53591-53594

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva del ball menorquí de jota i fandango com a bé d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) (Exp. 2109-2023-000001)

    Número d'edicte 10154 - Pàgines 53595-53606

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 16 d’octubre de 2023, relatiu a la declaració d’excepcionalitat per cobrir necessitats urgents i inajornables per a la dotació de personal cuidador a les residències i al centre de dia per a persones amb discapacitat a Trepucó del CIM (exp. 6200-2023-000003)

    Número d'edicte 10155 - Pàgines 53607-53610

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 16 d’octubre de 2023, relatiu a la modificació de l’acord de regulació del teletreball al Consell Insular de Menorca, aprovat per acord de Ple de data 19 d’octubre de 2020 (exp. 0604-2020-000252)

    Número d'edicte 10156 - Pàgines 53611-53617

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles de música de Menorca per al curs 2022-2023 (exp. 1521-2023-000001)

    Número d'edicte 10157 - Pàgines 53618-53619

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts a les confraries de pescadors i al sector pesquer i la convocatòria corresponent a l’any 2023 (exp. 3012-2023-000001)

    Número d'edicte 10160 - Pàgines 53620-53630

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil per al curs 2022-2023 (exp. 1505-2023-000001)

    Número d'edicte 10162 - Pàgines 53631-53632

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Modificació jornada laboral personal

    Número d'edicte 10126 - Pàgina 53633

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Acord regulador del preu públic pel servei complementari d'alimentació per als i les alumnes matriculats del primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys), a les escoles municipals d'educació infantil de l'Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 10121 - Pàgines 53634-53635

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació plantilla de personal 2023

    Número d'edicte 10097 - Pàgines 53636-53637

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2023/PRE/0000734 de 26/10/2023 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 3T/2023 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 10165 - Pàgina 53638

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva dels Estatuts prevists en el Conveni per a la creació del Consorci per a la gestió del torrent d'Algendar, entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Ajuntament de Ferreries

    Número d'edicte 10180 - Pàgines 53639-53650

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva preus escoleta

    Número d'edicte 10120 - Pàgina 53651

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Oferta pública d'ocupació

    Número d'edicte 10119 - Pàgina 53652

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació de l'acord regulador del preu públic per la prestació del servei d'escola infantil Ses Canaletes

    Número d'edicte 10124 - Pàgines 53653-53656