Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, reconeixement d' utilitat pública a efectes de la declaració d' interès general i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica CASERA de 5.375 kW i BRESCA de 3.440 kW, ubicada en el polígon 8 parcel·la 240 de Santa Maria del Camí (RE011/23, RE012/23)

    Número de registre 9710 - Pàgines 53657-53658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia d’obertura de tràmit d’informació pública per a la sol•licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció de l’ampliació de subestació Bunyola 66 kV. Nova posició d’emmagatzematge longitudinal

    Número de registre 9892 - Pàgina 53659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública del projecte d’execució de les obres de construcció del nou CEIP a Es Mercadal

    Número de registre 10193 - Pàgina 53660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l'expedient 2021/02882E relativa al «Projecte bàsic d'un edifici d'habitatges entre mitgeres», a Ronda de Ponent, 25-A, cantonjada amb el c/ Pere Antoni Mataró, 58, al T.M. de Llucmajor

    Número de registre 8399 - Pàgina 53661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 3669/2020 relativa al projecte bàsic i d’execució, nova construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina en sòl urbà, ubicat al carrer Còrsega 4 (b5) al terme municipal de Manacor

    Número de registre 9339 - Pàgina 53662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/0286E del projecte bàsic: d’habitatge unifamiliar E.M. i piscina» al C/ Horitzó de S’ núm. 36, TM Selva

    Número de registre 10009 - Pàgina 53663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 3216/2020 relatiu al projecte d’actuacions en diverses obres de fàbrica de les línies L2 i L4 tram Inca-Manacor», TM Inca, Sineu, Sant Joan, Petra i Manacor

    Número de registre 10110 - Pàgina 53664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/00747E relativa al projecte de xarxa de baixa tensió des de el ET Can Tronxo polígon 16 parcel·la 21, TM Sineu

    Número de registre 10168 - Pàgina 53665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 021/01115E relativa al projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat al polígon 11, parcel·la 213 TM Sant Joan de Labritja

    Número de registre 10170 - Pàgina 53666

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Notificació decret d’arxiu d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 3/2022

    Número de registre 10107 - Pàgina 53667

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Publicació de subvencions nominatives del Departament de Cultura i Patrimoni, Direcció Insular de Patrimoni, dins el darrer trimestre de l’any 2023

    Número de registre 10099 - Pàgina 53668

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles de música de Menorca per al curs 2022-2023 (Exp. 1521-2023-000001)

    Número de registre 10158 - Pàgina 53669

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació inicial del Projecte d’excavació arqueològica, restauració i consolidació del talaiot principal de Torre d’en Galmés (exp. C4316-2022-000070)

    Número de registre 10159 - Pàgina 53670

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts a les confraries de pescadors i al sector pesquer i la convocatòria corresponent a l’any 2023 (Exp. 3012-2023-000001)

    Número de registre 10161 - Pàgines 53671-53672

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 9 d’octubre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil per al curs 2022-2023 (Exp. 1505-2023-000001)

    Número de registre 10163 - Pàgines 53673-53674

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit informació pública Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització del domini públic

    Número de registre 10077 - Pàgina 53675

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit pressupostari 12-2023, suplement de crèdit

    Número de registre 10196 - Pàgina 53676

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Resolució de Batlia núm. 2907/2023, de data 24 d’octubre de 2023 d'aprovació del projecte d’actuació al C/ Son Moner, per la parada de taxis d’Andratx

    Número de registre 10132 - Pàgina 53677

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar per la qual s'aprova inicialment el Reglament general de les instal·lacions esportives

    Número de registre 10143 - Pàgina 53678

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar per la qual s'aprova inicialment expedient de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la realització de l’activitat esportiva “Banyalbufar fa esport” i l’ús del gimnàs municipal

    Número de registre 10164 - Pàgina 53679

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens immobles de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 10175 - Pàgina 53680

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 12 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 10185 - Pàgina 53681

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació de l’Ajuntament d’Inca

    Número de registre 10184 - Pàgina 53682

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació d’ordenances fiscals de l’ajuntament d’Inca

    Número de registre 10186 - Pàgina 53683

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdits núm.13/2023 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit

    Número de registre 10182 - Pàgina 53684

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdits núm.14/2023 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit

    Número de registre 10187 - Pàgina 53685

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i/o comunicacions prèvies

    Número de registre 10194 - Pàgina 53686

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Anunci aprovació inicial modificació de crèdit a l'Organisme Autònom Palma Activa en el pressupost per a 2023

    Número de registre 10178 - Pàgina 53687

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Anunci aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost propi per a 2023

    Número de registre 10179 - Pàgina 53688

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número de registre 10191 - Pàgina 53689