Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 647638
Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament d'Inca a associacions de familiars d'alumnes (AFAs), de centres públics d'educació infantil i primària (CEIPs) del municipi d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En Sessió ordinària celebrada dia 27 d'octubre de 2022, el Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria per l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva  a associacions de familiars d'alumnes (AFAs), de centres públics d'educació infantil i primària (CEIPs) del municipi d'Inca

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

 

(Signat electrònicament: 2 de novembre de 2022) 

El batle Virgili Moreno Sarrió

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ASSOCIACIONS DE  FAMILIARS D'ALUMNES, CORRESPONENTS A CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D'INCA 2022

Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament d'Inca, a associacions de familiars d'alumnes (AFAs), de centres públics d'educació infantil i primària (CEIPs) del municipi d'Inca

BND 656527

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la Convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions

(httpwww.pap.minhap.gob.es/bndstrans/index):

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les AFAs de centres públics d'educació infantil i primària del municipi d'Inca que compleixin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes.
  • Estar degudament inscrites al Cens d'Associacions de Familiars d'Alumnes de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.
  • Gaudir de capacitat jurídica i d'obrar.
  • Tenir seu social o delegació permanent i d'actuació al municipi     d'Inca.
  • No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l'Ajuntament d'Inca per al mateix projecte d'actuacions.
  • Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de     subvencions públiques o a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
  • No incórrer en cap supòsit contemplat a l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Disposar dels permisos i les autoritzacions que, si és el cas, siguin exigibles d'acord amb la legislació vigent per a la realització de l'activitat/s o acció/accions objecte de la subvenció.

Segon. Finalitat

L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'interès social que els projectes d'activitats extraescolars desenvolupats als centres educatius públics d'educació infantil i primària generen, crea aquesta línia d'ajuts per impulsar mesures de conciliació familiar-laboral.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca estan regulades en l'Ordenança General de Subvencions públiques en el BOIB núm. 66 de 26 de maig de 2016.

http://caib.es/eboibfront/es/2016/10494/580630/aprobacion-definitiva-de-la-ordenanza-general-de-subvenciones

Quart. Import

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca de l'exercici 2022, a la partida pressupostària 32000/4850002, per un import de 6.000,00 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a disposició de les persones interessades a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca www.incaciutat.com, així com al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament d'Inca.

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l'Ajuntament d'Inca, i s'han de presentar, juntament amb la documentació que s'especifica en el punt 6 de les presents bases reguladores de la convocatòria, de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Inca, a través del procediment habilitat a aquest efecte denominat «Subvencions AFAs 2022».

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 al 22 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).