Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 644483
Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança fiscal I-04 (IVTM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 02 de novembre de 2022,  la modificació de la Ordenança fiscal que seguidament es relaciona:

OF

DESCRIPCIO

Modificació proposada

OF.I.04

IVTM

Art. 95.6. b) TRLHL Inclusió d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels vehicles híbrids (motor elèctric- benzina, elèctric – gasoil o elèctric – gas) de les classes de turismes, camions (inclosos furgons i furgonetes), autobusos i autocars que estiguin homologats.

Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per l'interessat i sortirà efectes l'exercici següent.

Aquesta modificació s'exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a efectes d'al·legacions o reclamacions, al final del qual quedarà definitivament aprovada si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (3 de novembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat