Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 650767
Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús dels Horts Urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord plenari de data 25 d'octubre de 2022, es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del règim d'ús dels Horts Urbans del municipi de Marratxí que segueix amb el procediment que estableix la tramitació de l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

“Catalina Eva Alemany Covas, Secretària de l'Ajuntament de Marratxí,

Certifico: Que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25-10-2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Aprovació de la modificació de l'Ordenança Reguladora del Règim d'Ús d'Horts Ecològics Urbans del municipi de Marratxí

Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (art.4) i l'article 100 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears atribueixen als municipis, entre d'altres, la potestat reglamentària i d'autoorganització (art. 4).

Atès que hi ha informe emès per part dels serveis tècnics de l'àrea sobre la necessitat de modificació del Reglament de regulació del règim d'ús del Horts Ecològics Urbans

Atès que hi ha informe favorable emès en data 14 d'octubre de 2022, per part de la secretaria d'aquest Ajuntament.

Atès que la modificació de l'Ordenança requereix l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament i que es segueixi la tramitació de l'article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

S'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora del règim d'ús d'horts ecològics urbans del municipi de Marratxí d'acord amb el que figura a l'expedient.

Vista l'esmena presentada per la Regidora de Serveis Socials, senyora Aina Amengual sobre l'acord de referència, la qual es transcriu literalment:

“Nova redacció punts e i j del punt 7 del reglament:

e) Les obres i reparacions de renovació o reposició a la part exterior de la parcel·la , espai, taula, caseta o en els seus elements, degudes a l'envelliment o altres causes en les quals no es doni dany o negligència de la persona adjudicatària o de la persona ajudant o acompanyant seran a càrrec de l'Ajuntament de Marratxí. En cas contrari aniran a càrrec de la persona adjudicatària.

j) Respondre dels danys de tot tipus, robatoris o actes vandàlics que puguin afectar l'interior de les parcel·les, els espais o la caseta d'eines, i de qualsevol responsabilitat en cas de que s'hagi duit a terme de manera intencionada tant per la persona adjudicatària com pel seu ajudant o acompanyant”

Els senyors assistents voten per unanimitat la incorporació d'aquesta modificació a la proposta abans redactada.

Sotmès l'assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Drets Socials, de data 20 d'octubre de 2022 abans transcrit i la modificació aprovada per unanimitat, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d'IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor d'Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l'abstenció de la regidora de VOX aprovar els acords esmentats.

(Nota: Per fer constar que s'expedeix el present certificat de conformitat amb el que disposa l'article 206 del ROF i per tant a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent).

I per a que consti i obri els efectes oportuns, expedesc el present certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Batle

ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS DEL MUNICIPI DE MARRATXÍ

ÍNDEX

1. Exposició de motius.

2. Objecte de l'ordenança.

3. Fonament legal.

4. Naturalesa jurídica de l'autorització.

5. Drets de les persones adjudicatàries dels horts urbans.

6. Prohibicions de les persones adjudicatàries.

7. Obligacions de les persones adjudicatàries.

8. Horari i accés.

9. Duració de la llicència.

10. Caducitat i renovació de la llicència. Efecte de l'extinció de l'autorització.

11. Prerrogatives municipals.

12. Procediment per la llicència.

13. Requisits per la llicència.

14. Requisits per accedir a l'adjudicació dels horts urbans.

15. Llista d'espera i la seva vigència.

16. Règim de responsabilitat.

 

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Horts Urbans són una iniciativa de l'Àrea dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí que té per objectiu fomentar la xarxa social, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.

Els horts urbans de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí es configuren com àrees de cultiu d'hortalisses i plantes aromàtiques que, situades en un entorn urbà i gestionades segons els principis de l'agricultura ecològica, a més de produir aliments pel consum propi tenen una finalitat social, integradora, educativa, d'oci, ambiental i participativa.

L'Ajuntament de Marratxí pretén fomentar totes aquelles accions que repercuteixin en benefici a les persones residents, atenent l'ocupació del temps lliure per part d'aquestes. Amb la disposició dels horts d'oci es pretén que la població adopti una actitut activa i positiva en el seu temps lliure i d'oci, amb l'objecte de que, a la vegada que es potencien els valors saludables i ambientals, s'ofereix una distracció saludable.

Mitjançant aquesta Ordenança es pretén establir el règim aplicable a l'utilització d'aquests espais hortícoles per establir el procediment a seguir per l'adjudicació dels horts, els criteris generals de selecció aplicables a la demanda existent, els drets i obligacions que incumbeixen a les persones beneficiàries, i, en general, la regulació de l'ús i el funcionament de la xarxa d'horts urbans.

2. OBJECTE DE L'ORDENANÇA

Aquesta Ordenança té per objecte definir el procediment d'adjudicació de parcel·les de cultiu dels horts urbans del municipi de Marratxí així com determinar les condicions d'ús d'aquestes parcel·les i les obligacions de les persones adjudicatàries.

L'hort urbà de Sa Cabana disposa de 3 taules de cultiu (equivalent a una plaça de l'hort) adaptades per aquelles persones que es desplacen amb cadira de rodes.

L'activitat de cultiu dins de les parcel·les es prestarà d'acord amb lo descrit en aquesta ordenança i correrà a càrrec de les persones adjudicatàries, en concret:

a) Les sembres, el manteniment, l'ordre i la neteja de la parcel·la assignada.

b) El seguiment dels principis de l'agricultura ecològica i les recomanacions que pugui establir l'Àrea dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí al efecte.

 

Correrà a càrrec de l'Ajuntament de Marratxí.

a) Les despeses d'aigua.

b) La supervisió per part de les persones professionals agràries.

c) El seguiment de la persona tècnica de l'Àrea dels Serveis Socials.

d) Equip bàsic d'eines.

e) Abonos i compostos.

f) Manteniment de les àrees comuns i els sistema de reg.

3. FONAMENT LEGAL

En aquesta ordenança sa dicta de conformitat amb lo disposat en els articles 4.1, 25.2 b)i l) i 49 de la Llei de Bases de Règim Local; i els articles 29.2.b),h) i k) i l'article 100 i següents de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

4. NATURALESA JURÍDICA DE L'ADJUDICACIÓ

L'adjudicació de l'ús privatiu de domini públic sobre les parcel·les de conreu i dels espais comuns de l'hort urbà de titularitat municipal no suposa la transmissió del domini de la parcel·la o l'espai de cultiu cedits, que continuen sent propietat de l'Ajuntament de Marratxí, respecte tant del terreny com de totes les instal·lacions existents en el moment de l'adjudicació i de les que les diferents persones usuàries puguin realitzar amb l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament, les quals quedaran unides de forma permanent a la parcel·la.

La persona adjudicatària tan sols té la possessió precària de la parcel·la de conreu que se li assigni, segons lliure decisió i a criteri municipal; tot això en els termes que preveuen aquesta Ordenança i la llicència d'ús privatiu de domini públic que finalment s'atorgui d'acord amb la legislació vigent: la Constitució Espanyola; el Codi civil; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; el Reial decret 1372/1986, del reglament de béns de les corporacions locals; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; el Decret de 17 de juny de 1955, de reglament de serveis de les corporacions locals, i la resta de normativa concordant.

L'esmentat ús privatiu té caràcter personal i en cap cas les persones titulars podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni poden transmetre'l a terceres persones, sense perjudici del possible suport de l'establert en aquesta Ordenança, pel que fa a la cessió de l'ús de les parcel·les de conreu.

5.  DRETS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES

Constitueixen drets de les persones o entitats adjudicatàries:

a) Cultivar dins la parcel·la de conreu o taules de cultiu adjudicades qualsevol varietat d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes continguts a la present ordenança.

b) Emprar la caseta comú per dipositar-hi les eines, llavors i altres elements que puguin aportar destinats al conreu.

c) Disposar de l'assessorament, tant de la persona tècnica dels Serveis Socials com la persona tècnica agrària.

d) Els altres que es derivin del contingut d'aquesta ordenança i de les bases d'aquesta convocatòria.

6.  PROHIBICIONS A LES PERSONES  ADJUDICATÀRIES

No es permet a les persones adjudicatàries:

a) Cultivar cap espècie que no sigui per al consum humà, amb l'única excepció del conreu de flors i plantes aromàtiques. No és permet, doncs, plantar-hi arbres de cap tipus, gespes o plantes ornamentals que requereixin un elevat consum d'aigua.

b) Cultivar plantes degradants del sòl i de plantes psicotròpiques.

c) Cultivar una única espècie per temporada (monocultiu).

d) Aplicar productes fitosanitaris de síntesis per al control de plagues o malalties. Només s'autoritzen els productes emprats en producció ecològica.

e) Aplicar adobs de síntesi. Només s'autoritzen els productes emprats en producció ecològica.

f) La sostracció o el dany a productes o plantes obtinguts en el cultiu per part de les persones adjudicatàries d'altres parcel·les alienes a l'adjudicada.

g) Comercialitzar, en la forma que sigui, els productes obtinguts en el conreu de la parcel·la o taula de cultiu.

h) Fer-hi cap classe d'obra, la qual cosa inclou la prohibició de fer cap tipus de nova tanca o separació (mitjançant murs, canyes, fustes, plàstics, uralites, etc.), barbacoes, hivernacles, pous, taules fixes o bancs, com també la modificació interior o exterior de la caseta, si n'hi ha, o la construcció o instal·lació de nous elements o modificació dels existents; tot això llevat d'autorització de l'Ajuntament.

i) Tenir/criar/accedir amb qualsevol mena d'animal o bestiar i construir casetes o gàbies destinades a aquests, llevat d'autorització de l'Ajuntament.

j) Caçar, talar arbres o qualsevol altra activitat que pugui causar dany a la fauna i flora que hi pugui haver o sorgir a l'hort.

k) Acumular o abandonar qualsevol material o deixalla, dins o fora de l'hort, i aportar qualsevol tipus d'objecte aliè a la funció de l'hort susceptible d'alterar l'estètica del lloc; utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials.

l) Alterar els camins i les conduccions de reg de l'hort adjudicat.

m) Moure les fites i tanques que es delimitin la parcel·la municipal. La persona adjudicatària s'obliga a executar el seu treball dins els límits de la parcel·la o taula adjudicada, sense dur a terme la seva activitat més enllà dels límits fixats ni regar amb aspersors o amb qualsevol altre estri que pugui envair o regar altres parcel·les o taules veïnes.

n) Realitzar un cultiu que pugui envair finques o parcel·les confrontants.

o) Deixar l'hort sense treballar. En cas d'impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més de tres mesos, la persona adjudicatària haurà de comunicar de forma motivada aquesta circumstància a la tècnica de Serveis Socials i a la persona tècnica agrària responsables.

p) Circular per l'interior de l'hort amb vehicles de motor, llevat de quan s'utilitzin eines agrícoles, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

q) Estacionar automòbils a l'interior de l'hort.

r) Instal·lar mànegues d'ús individual o sistemes de reg per degoteig.

s) Qualsevol altre ús no previst anteriorment i que produeixi molèsties o males olors, limiti l'ús i el gaudiu de la resta de parcel·les o afecti l'entorn del lloc.

t) No respectar les normes bàsiques de convivència ni estètica de l'hort, mantenir una conducta insolidària, fer una despesa excessiva d'aigua o utilitzar productes tòxics.

S'entendran, entre d'altres, normes bàsiques de convivència:

- No faltar el respecte a l'altre.

- No insultar i/o adoptar actituds violentes.

- No realitzar agressions verbals i/o físiques.

- No crear conflictes personals.

- No acudir a l'hort en condicions no desitjables (consum d'alcohol o d'altres drogues).

- Realitzar un consum responsable de la llum i aigua.

L'incompliment d'aquestes normes podrà suposar la revocació de la llicència d'ús privatiu o de la condició de persona de suport.

7.  OBLIGACIONS DE LES PERSONES O ASSOCIACIONS ADJUDICATÀRIES

Les persones adjudicatàries estan obligats a:

a) Cultivar qualsevol varietat d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes continguts a les bases i sempre que no siguin especies prohibides per alguna disposició. Plantar com a mínim 3 espècies diferents simultàniament.

b) Aportar les llavors, els adobs i altres elements que utilitzin per al cultiu, i assumir les despeses de la seva adquisició.

c) Assumir les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra.

d) Avisar immediatament a l'ajuntament si detecten qualsevol dany o desperfecte a la parcel·la, espai, taula, caseta o a les seves instal·lacions.

e) Les obres i reparacions de renovació o reposició a la part exterior de la parcel·la , espai, taula, caseta o en els seus elements, degudes a l'envelliment o altres causes en les quals no es doni dany o negligència de la persona adjudicatària o de la persona ajudant o acompanyant seran a càrrec de l'Ajuntament de Marratxí. En cas contrari aniran a càrrec de la persona adjudicatària.

f) Mantenir nets i en perfecte estat de conservació les eines i els estris necessaris per al conreu que siguin propietat de l'Ajuntament i que aquest pugui posar a la seva disposició si ho considera adient. L'Ajuntament podrà requerir-los que compensin el seu desperfecte.

g) Permetre les visites a la seva parcel·la o espai d'infants de les escoles o d'altres col·lectius autoritzats per l'Àrea de Serveis Socials amb la finalitat de conèixer així o mitjançant un taller, i de forma pràctica, el que han après als llibres de ciències naturals.

h) Mantenir l'entorn de les seves parcel·les i espais amb taules de cultiu en perfecte estat, net i lliure de tot tipus d'herbes i plantes espontànies. També s'hauran de fer càrrec de gestionar adequadament les deixalles que es produeixin, separant les d'origen orgànic de la resta i dipositant cada tipus de residu al contenidor específic. L'Ajuntament es reserva la potestat de gestionar el funcionament de la compostera comú.

i) Complir les ordenances municipals i la resta de normativa local, autonòmica o estatal que els pugui afectar.

j) Respondre dels danys de tot tipus, robatoris o actes vandàlics que puguin afectar l'interior de les parcel·les, els espais o la caseta d'eines, i de qualsevol responsabilitat en cas de que s'hagi duit a terme de manera intencionada tant per la persona adjudicatària com pel seu ajudant o acompanyant

k) Fer-se càrrec de les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades dels danys causats a l'hort municipal i a les seves instal·lacions.

l) Comunicar a l'Ajuntament les dades de la persona de suport en els termes assenyalats a les bases, al punt 3 i respondre solidàriament amb ell davant l'Ajuntament pels seus actes.

m) Tractar de resoldre els conflictes personals fora de l'espai de l'hort.

n) Comunicar a la persona tècnica de Serveis Socials de les situacions de mala convivència.

o) Assistir a les reunions convocades per l'Ajuntament així com a les activitats formatives. L'absència injustificada podrà suposar la revocació immediata de la llicència.

8. HORARI I ACCÉS

Es podrà accedir a les parcel·les i taules de cultiu de dilluns a diumenge, dins l'horari següent segon l'època de l'any; de maig a octubre de 7:00 a 21:30h i de novembre a abril de 8:00 a 20:00h.

L'Ajuntament podrà modificar l'esmentat horari en els casos concrets en què resulta necessari segons criteri municipal.

Les persones adjudicatàries, o les autoritzades per impossibilitat justificada de la persona adjudicatària, poden introduir en el recinte fins a un màxim de quatre persones acompanyants simultàniament.

En cas de les persones jurídiques, associació o entitats autoritzades no s'haurà de regir per aquest nombre màxim de persones acompanyants simultàniament, sinó que podrà ser més elevat.

9. DURADA DE LA LLICÈNCIA

L'adjudicació de l'ús privatiu de les parcel·les de conreu dels horts s'atorga per un període d'un any, a comptar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de la llicència.

La llicència es prorrogarà d'ofici per un període d'un any fins arribar a un màxim total de 3 anys, tret que abans d'aquest termini tingui lloc la renúncia o la revocació de la llicència. Aquesta pròrroga automàtica requerirà informe favorable de l'Àrea de Serveis Socials.

Esgotat aquest termini, es pot tornar a optar a l'adjudicació d'una llicència, mitjançant la presentació d'una sol·licitud, conforme al que es regula en aquesta Ordenança.

En el cas que la persona adjudicatària deixi la parcel·la sense treballar més de 3 mesos sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Marratxí, aquesta parcel·la queda lliure i pot ser adjudicada novament, una vegada resolta o declarada caducada la llicència, segons preveu aquesta Ordenança.

En cas d'impossibilitat temporal i justificada de la persona adjudicatària per dur a terme les tasques de cura i manteniment de l'hort, aquesta persona pot autoritzar-ne una altra el temps imprescindible fins que es resolgui la impossibilitat de realitzar les tasques la persona adjudicatària per si mateixa. L'Ajuntament ha d'emetre una autorització provisional d'accés a la persona designada.

Les causes justificades d'impossibilitat temporal són:

- Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la llicència d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels casos anteriors.

- Patir malaltia o incapacitat temporal.

- Trobar-se en fase imminent de realització d'un viatge de durada llarga o mitjana.

10. CADUCITAT I RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA. EFECTE DE L'EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

A. La llicència d'ús privatiu s'extingirà pels següents motius:

 

- Per venciment del termini final.

- Per renúncia del titular de la llicència abans del seu venciment del termini.

- Per mort o incapacitat sobrevinguda de la persona adjudicatària abans del venciment de la llicència.

- Per voluntat unilateral de l'Ajuntament de no prorrogar la llicència per motius justificats o incompliment de les normes establertes en aquesta ordenança.

 

B. La llicència d'ús privatiu es podrà revocar per l'Ajuntament en els següents supòsits:

 

- Per pèrdua o constatació de la mancança de la concurrència en l'adjudicatari dels requisits d'accés a la llicència d'ús privatiu objecte d'aquesta ordenança.

- Per haver cessat en el conreu de la parcel·la adjudicada durant més de tres mesos sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Marratxí i aquest ho accepti.

- Per la necessitat de disposar de les parcel·les per a obres, serveis o instal·lacions de l'Administració o per al desenvolupament de les actuacions previstes en el plantejament urbanístic.

- Per incomplir reiteradament les instruccions donades per l'Ajuntament, les clàusules contingudes en aquesta ordenança i altre normativa d'aplicació, encara que no s'hagi sancionat.

- Per la constatació que no es troba al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social; tot això a nivell estatal, autonòmic i local.

- Per qualsevol altra circumstància d'interès públic degudament justificada per l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí. - I, en general, per tots els supòsits previstos al bloc normatiu d'aplicació.

 

C. Als efectes de l'extinció de la llicència:

L'Ajuntament de Marratxí ha d'iniciar un expedient contradictori amb audiència pública de la persona titular de la llicència d'ús privatiu, prèviament a l'aprovació de la caducitat o la revocació de la llicència. Aquest expedient ha de contenir una acta de comprovació de l'estat de la parcel·la assignada, realitzat per l'òrgan competent que ha de fer la proposta de resolució i extinció de la llicència municipal.

Dins els 15 dies hàbils següents a la data de recepció de la notificació de l'acord esmentat, la persona usuària ha de deixar l'hort municipal buit i a plena disposició de l'Ajuntament de Marratxí.

Les obres i les plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per la persona usuària i que no puguin ser retirades sense dany al terreny municipal, queden en propietat de l'Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.

Respecte de les collites, en extingir-se la llicència d'ús privatiu queden a disposició dels Serveis Socials municipals si la persona adjudicatària o persones familiars autoritzades no les han recol·lectades en el termini de 15 dies hàbils abans esmentats.

Les persones usuàries no tenen dret a cap tipus d'indemnització per pèrdua de collites, per millores de la parcel·la o per altres incidències que es derivin de l'extinció o resolució de la llicència d'ús privatiu.

11.  PRERROGATIVES MUNICIPALS

L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí, sense generar cap dret d'indemnització a favor de la persona interessada o adjudicatària, pot concretar i modificar les condicions generals d'ús de les parcel·les o espais i altres elements que es puguin assignar, i modificar-ne els límits, els traçats dels camins, les instal·lacions de reg i altres serveis de la zona. Arran de les esmentades actuacions, que se li han de comunicar, la persona adjudicatària pot sol·licitar que es revoqui la llicència.

Correspon també a l'Àrea de Serveis Socials  interpretar el contingut d'aquesta Ordenança i resoldre'n els dubtes o llacunes, sense perjudici de la resta de prerrogatives emparades per la normativa vigent.

12.  PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES

L'Ajuntament dictarà Decret que aprovarà les Bases on es concretaran els requisits, terminis i condicions de la convocatòria. En tot cas s'ha de destinar un lot de parcel·les per les persones físiques, i un altre per a les associacions o entitats socials que tinguin la seva seu o el seu domicili social al municipi de Marratxí (les parcel·les vacants d'aquest darrer lot es poden acumular a l'anterior, però no pas a l'inrevés).

Les Bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis municipal.

Una vegada publicades, les persones interessades hauran de presentar les corresponents sol·licituds en el termini que es fixi a la convocatòria. Conclòs aquest termini, l'àrea que tramiti la convocatòria avaluarà provisionalment les sol·licituds presentades i convocarà una comissió municipal de la que formaran part representants de l'Àrea de Serveis Socials i dels Serveis Jurídics Municipals.

Aquesta comissió realitzarà una proposta d'adjudicació que serà publicada a la pàgina web municipal, amb l'obertura d'un termini de cinc dies per a la presentació d'al·legacions. En el cas que no es presentin al·legacions, la proposta serà elevada per a la seva aprovació de l'adjudicació per Decret de Batlia. En el cas de presentació d'al·legacions, aquestes seran informades per la comissió abans de dictar resolució.

La resolució del procediment es realitzarà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini per presentar sol·licituds. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis municipal i expressarà la llista de persones beneficiàries i les que quedaran en llista d'espera, així com la llista d'exclosos amb una indicació de la causa d'exclusió.

13.  REQUISIT PER ACCEDIR A L'ADJUDICACIÓ DELS HORTS URBANS

Per participar a la convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, en possessió dels quals han d'estar durant tot el procés selectiu.

a) PERSONES FÍSIQUES amb els següents requisits:

- Tenir com a mínim 18 anys complits

- Estar empadronat o empadronada i residir en el municipi de Marratxí i tenir les capacitats i aptituds, tant físiques com psíquiques, que siguin necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l'hort urbà.

- No haver estat privat de l'ús privatiu per el cultiu dels horts urbans en el municipi de Marratxí o altres localitats, mitjançant un expedient amb resolució ferm.

- No disposar de l'ús d'un altre hort municipal.

- No estar empadronat amb algú a qui ja se li ha adjudicat l'ús d'un hort urbà en el terme municipal de Marratxí.

- No haver estat persona adjudicatària a la convocatòria anterior.

- Formular declaració expressa, a l'escrit de formalització de la llicència, que es troba al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries.

b) ASSOCIACIONS O ENTITATS destinades a associacions o entitats sense ànim de lucre i que compleixin els següents requisits:

- L'objecte social ha d'incloure activitats de caire social, divulgatives, formatives o de sensibilització.

- Tenir domicili social o seu social al municipi de Marratxí.

- Estar registrada en el Registre Municipal d'entitats del municipi de Marratxí.

- No haver estat privada de l'ús privatiu de part d'un hort urbà, del municipi o d'un altre.

- Formular declaració expressa, a l'escrit de formalització de la llicència, que es troba al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries.

14. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració es regularan a les bases de la convocatòria d'adjudicació, segons les línies generals que a continuació s'indiquen. Les bases també establiran la documentació adient per acreditar els extrems que s'aleguin.

14.1 Persones físiques

Es tindran en compte, en tot cas, els següents criteris i dins els marges de puntuació que es contemplen:

1. Renda de la unitat familiar (màxim de 10 punts). El Decret de la convocatòria podrà optar per tenir en compte només els nivells de renda en valor absolut, o establir una escala segons els membres de la unitat familiar.

2. Situacions especials de renda (1 a 5 punts per ítem). En els següents casos es sumarà una puntuació addicional:

2.1 Ser beneficiari de la renda mínima d'inserció

2.2 Estar aturat sense prestació d'atur

2.3 Estar aturat amb prestació per desocupació

2.4 Ser major de 65 anys o pensionista

3. Diversitat funcional (1 a 3 punts per membre de la unitat familiar, amb un màxim de 6 punts). Per diversitat funcional física, psíquica o sensorial a la unitat familiar amb qualificació de discapacitat igual o superior a un 33%.

4. Situacions familiars (1 a 3 punts per ítem).

4.1 Ser família nombrosa (es podran atorgar subpuntuacions segons el nombre de fills)

4.2 Parts múltiples

4.3 Familia monoparental (un sol progenitor, viduïtat o separació i depenen econòmicament d'un progenitor)

4.4 Situació de violència de gènere

L'adjudicació de les taules de cultiu a les persones amb diversitat funcional, per contra, es durà a terme per rigorós ordre de registre d'entrada de les sol·licituds.

14.2 Associacions o entitats socials sense ànim de lucre

L'adjudicació d'aquestes parcel·les es durà a terme per rigorós ordre de registre d'entrada de les sol·licituds.

15. TAXES I GARANTIES

La autorització per a la utilització privativa dels horts urbans serà gratuïta, en no dur aparellada una utilitat econòmica per a la persona autoritzada.

Tampoc serà necessari presentar o constituir cap garantia.

16. LLISTES D'ESPERA I LA SEVA VIGÈNCIA

Les persones admeses que no siguin adjudicatàries de cap hort romanen en una llista de persones suplents, d'acord a la puntuació obtinguda.

Quan hi hagi una parcel·la vacant, s'ha d'oferir d'acord amb l'ordre estricte de prelació de la llista d'espera corresponent. La notificació s'ha de realitzar per correu electrònic o per via telefònica.

Si la persona sol·licitant a qui s'ofereix el cultiu d'un hort no manifesta en el termini de tres dies la conformitat amb la proposta, s'entén que renuncia al cultiu de l'hort urbà i se l'exclou de l'adjudicació, encara que pot continuar dins la llista d'espera.​​​​​​​

En cas de que quedi buida alguna parcel.la quedarà obert, durant tot el període de llicència, el procediment d'adjudicació. En aquest cas, sols s'hauran de complir els requisits.

17. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L'Ajuntament de Marratxí no es fa responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar a les persones usuàries, però es responsabilitzarà de les reparacions ocasionades per tal de mantenir l'hort en condicions.

Igualment, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d'accident de la persona adjudicatària o de les persones acompanyants en el desenvolupament de les tasques de cultiu i en l'estància en el recinte. És a càrrec de la persona adjudicatària qualsevol responsabilitat per aquests conceptes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les llicències atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança es continuaran regulant per la normativa en vigor al moment de la seva concessió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que es disposa en aquesta ordenança.

En especial, queda modificat el Reglament regulador del règim d'ús d'horts urbans del municipi de Marratxí (BOIB núm. 80, 15/06/2019).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació i sempre que hagi transcorregut el termini de 15 dies als que es fa menció en els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

 

Marratxí, 3 de novembre de 2022

La regidora de Serveis Socials Aina Amengual Marí