Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 648022
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R12 de data 3 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021 per la qual es convoquen, subvencions per al foment de les races autòctones en perill d'extinció, corresponents a l'any 2016 (Pròrroga 2021), especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 3 de novembre de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 10.1.4- Foment de races autòctones en perill d'extinció Convocatòria: 2016- PRÒRROGA 2021

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar en el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 1 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 28, la resolució del 26 de febrer del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 de les ajudes destinades al foment de races autòctons en perill d'extinció.

3.En data 30 de gener de 2021, es publica en el BOIB núm. 13 la Resolució de la Presidenta del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2021, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de les races autòctones en perill d'extinció de la convocatòria 2016.

4.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

5.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt, han presentat dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleix amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. El 29/09/2022 el cap de servei d'ajudes al Desenvolupament Rural va signar un Informe-Proposta provisional de denegació degut a que la sol·licitud d'ajuda presentava irregularitats. Els tres beneficiaris han presentat, en data i forma, al·legacions a questa proposta provisional que s'han acceptat. Per tant, s'ha comprovat que compleix amb els requisits exigits per poder ser beneficiari d'aquesta ajuda

6.El 19 de novembre de 2021 per Decisió C(2021) 8540 es va aprovar la modificació del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Aquesta modificació preveu incrementar la participació dels fons FEADER a les mesures 10, 11 i 13 del PDR que passa del 41% al 50% amb efectes a partir del 1 de gener de 2022. La participació de l'Administració General de l'Estat passa del 4,10% al 5% i la de la CAIB passa del 54,90% al 45%.

 

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer del 2016 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 de les ajudes destinades al foment de les races autòctones en perill d'extinció.

2.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

3.Reglaments d'execució (UE) núm. 808/2014 i 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

4.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú.

5.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

6.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

7.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

8.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9.Reglament de la Llei general de subvencions (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol)

10.Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)

11.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

12.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13.Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

14.Decret 64/2005, de 10 de juny, de Creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

15.Decret 65/2007, de 25 de maig, de Constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

16.Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

17.Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

18.Decisió C(2021) 8540 es va aprovar la modificació del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears.

19.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, per l'any 2021, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de les races autòctones en perill d'extinció de la convocatòria 2016.

20.Decisió C(2021) 8540 es va aprovar la modificació del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i proposo al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l'Annex  I per a l'any 2021, que són un total de 3 expedients i que comença per SON SAURA SRM i acaba amb LORENZO RIGO VIDAL que suma un import total de QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA  CÈNTIMS  (4.899,90 €), relativa a la línia d'ajuda “Foment de races autòctones en perill d'extinció”, amb els animals  especificats a l'Annex I.

1.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada al beneficiari amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I.

2.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 2 de novembre de 2022

 El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural – P.S. (Resolució del director gerent del FOGAIBA de 18-11-2021)  El cap del servei d'Ajudes directes de la PAC Joan Ramis Ripoll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, a data de la firma electrònica

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

EXPEDIENT 2021

NOM

NIF

ANIMALS VALIDATS

GRUP

RAÇA

UBM

IMPORT

FEADER 50%

AGE 5%

CAIB 45%

4004088

SON SAURA SRM

J07708365

4

Vacum reproductor de més de 2 anys

Menorquina

4

1.915,27 €

957,64 €

95,76 €

861,87 €

8

Equins reproductors de mes de 6 mesos

Menorquina

8

4002550

LORENZO CARRERAS PALLICER

***9288**

29

Reproductors ovins

Menorquina

8,35

1.332,71 €

666,36 €

66,64 €

599,71 €

4

Equins reproductors de mes de 6 mesos

Menorquina

4005378

LORENZO RIGO VIDAL

***1453**

69

Reproductors ovins

Mallorquina

10,35

1.651,92 €

825,96 €

82,60 €

743,36 €

 

4.899,90 €

2.449,96 €

245,00 €

2.204,94 €

 

ANNEX II OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Els beneficiaris es comprometen i s'obliguen, durant l'any 2021:

-Mantenir el cens ramader, computat com a unitats de bestiar major (UBM), amb animals de les races autòctones indicades al punt 1 c) de l'apartat tercer i amb les equivalències indicades en el punt 2 de l'apartat cinquè.

-Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a la persona beneficiaria, els animals i l'explotació, indicats al punt 1 de l'apartat tercer de la convocatòria..

-Mantenir la condició de soci de l'associació de ramaders que tingui com a objectiu la millora i  conservació de la raça i la gestió del Llibre genealògic, sempre i quan existeixi a les Illes Balears una associació autoritzada per l'autoritat competent.

-Participar en el programa de conservació i/o millora establert i aprovat per l'autoritat competent a cadascuna de les races afectades per l'ajuda, indicades en el punt 1 c) de l'apartat tercer de la convocatòria.

-No superar el valor de 50kg de nitrogen per hectàrea i any d'aportació al sòl declarat a la sol·licitud. Als efectes d'aquest càlcul s'han de tenir en compte tots els animals de l'explotació i els valors de referència indicats a l'annex V de la convocatòria, referits a la darrera declaració de cens, feta pel titular de l'explotació o persona autoritzada, realitzada abans de la sol·licitud. En el cas de vacum,tindran preferència les dades que figuren en el SITRAN a la data d'aquesta declaració.

-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, necessàries per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos i aportar tota la documentació que sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

-Exercir l'agricultura sostenible, a tota l'explotació agrària, d'acord amb els requisits i els compromisos de condicionalitat definits en el Reglament (CE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013; en el Reglament (CE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014; en el Reial decret 1078/2014 de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de  desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola i l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 22 de novembre de 2005, mitjançant la qual s'estableixen els requisits legals de gestió i les condicions agràries i mediambientals, parcialment modificada per l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, d'11 de gener de 2007, i l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 3 de gener de 2000, d'aprovació del Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears. La verificació del compliment del compromís té el seu propi pla de controls de condicionalitat.

Els compromisos que componen la línia de base i que els beneficiaris han d'assumir, pels animals objecte de l'ajuda, són els següents:

-Mantenir i actualitzar el Llibre de medicaments d'acord amb el que disposa l'article 8 del Reial Decret 1749/1998, que estableix les normes de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals vius.

-Mantenir i actualitzar el llibre d'explotació específic de les especies ovina, caprina, bovina i porcina, si escau.

-Tenir correctament identificats els animals de l'explotació, d'acord amb la normativa especifica per cadascuna de les espècies.

 -En el cas d'explotacions que tinguin efectius de l'espècie porcina, tenir els animals correctament vacunats contra la malaltia d'Aujezsky, en el cas de ser explotacions no declarades lliures de la malaltia.

 -En el cas d'explotacions que tinguin efectius de l'espècie equina, tenir els animals correctament identificats, disposar dels documents d'identificació equina (DIE) amb l'anotació adient i actualitzada del propietari dels animals. Mantenir i actualitzar el llibre d'explotació d'acord amb el que disposa l'article 6 del Reial Decret 804/2011, de 10 de juny pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s'estableix el pla sanitari equí, excepte les explotacions considerades no comercials i de petita capacitat per aquesta normativa.

-Complir amb el valors màxims d'aportació de nitrogen en sòl indicats a l'annex de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 4 de novembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)