Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 649352
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2022 per a l'aprovació de la Convocatòria i Bases reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries a clubs esportius de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b) i 20.8a) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions (http://www.infosubvenciones.es).

Codi identificador BDNS: 656803

Primer. Beneficiaris.

Seran beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre constituïdes que acreditin el seu domicili social i desenvolupin la seua activitat esportiva al municipi de Sant Antoni de Portmany.

Els clubs que en convocatòria ordinària ja hagin rebut la totalitat de l'import sol·licitat, o bé 12.000 euros, o el 60% del seu pressupost, no podran ser beneficiaris de la subvenció en aquesta convocatòria extraordinària.

Segon. Objecte.

La subvenció té la finalitat de fomentar l'associacionisme esportiu, facilitar l'organització i el funcionament general dels clubs esportius en l'exercici de les seues activitats, així com el treball dels seus òrgans directius i associats.

Poden ser objecte de subvenció les despeses següents, sempre que estiguin directament relacionades amb l'activitat esportiva del club durant l'any 2021:

- Arbitratges, fons arbitrals, jutges, cronometratges i secretaries tècniques.

- Personal tècnic esportiu (entrenadors, delegats, fisioterapeutes, metges, coordinadors de pedrera o assimilats a aquestes categories, excloent-ne el personal administratiu).

- Taxes/altes/quotes de tramitació de llicències esportives de club, jugadors o personal tècnic.

- Drets d'organització/participació de campionats o competicions.

- Cànon de federacions esportives.

- Cànon de mutualitats esportives

- Quotes d'afiliació a assegurances esportives.

- Assegurances de responsabilitat civil de club, entrenadors, monitors o esdeveniments organitzats pel club.

- Desplaçaments no subvencionats pel Govern de les Illes Balears realitzats per assistir a competicions oficials (excloent-ne dietes i carburants)

- Lloguer d'instal·lacions esportives (excepte instal·lacions esportives municipals, d'acord amb l'Ordenança fiscal número 23 en la qual es regula la Taxa per a la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives i culturals) .

- Despeses mèdiques/farmacioles/material farmacèutic.

- Material tècnic esportiu i equipacions esportives.

- Material d'oficina i papereria relacionat directament amb l'activitat esportiva.

- Allotjament amb motiu de participació en competicions oficials (incloent-hi els règims d'esmorzar, mitja pensió i pensió completa).

- Despeses directament relacionades amb l'activitat esportiva derivades de l'aplicació de la normativa específica relacionada amb la Covid 19 com màscares, gel hidroalcohòlic, proves de diagnòstic i d'altre material sanitari. En el cas que es tracti d'altres despeses derivades de la Covid 19, i atès el caràcter excepcional d'aquestes, la Regidoria d'Esports n'estudiarà cada cas específic.

Tercer. Bases reguladores: Convocatòria.

Bases reguladores de la concessió de subvenció extraordinària a clubs esportius de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2021. Publicades a la pàgina web municipal (http://www.santantoni.net) i tauler d'anuncis digital de la seu electrònica (http://santantoni.sedelectronica.es/board)

Quart. Quantia.

S'atorga un import global detallat a la partida pressupostària específica núm. 3410.489004 (codi funcional 3410; codi econòmic 489.004) aprovada en el Pressupost municipal de l'any 2022, amb un import màxim de 12.315,07 €.

L'import màxim de la subvenció a atorgar en aquesta convocatòria serà el següent:

- Per a clubs als quals no s'hagi concedit subvenció a la convocatòria ordinària, el 60 % del seu pressupost amb un màxim de 12.000 euros.

- Per a clubs als quals s'hagi concedit subvenció a la convocatòria ordinària, la suma d'ambdues subvencions no podrà superar el 60 % del pressupost presentat a la primera amb un màxim de 12.000 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds han d'anar adreçades l'Alcalde, i presentar-se mitjançant el tràmit electrònic a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació expressa de les bases. Les sol·licituds s'han de fer mitjançant el model i els annexos que es troben en aquest tràmit.

 

Sant Antoni de Portmany, 3 de novembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar