Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 650247
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2.Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

FOTOPAR22-54/2022

SIQUIER CRESPÍ, MAGDALENA

***0886**

Una de les factures i un dels pagaments està fora de termini, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-68/2022

ANNE WEST, CASSANDRA

***6879**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació de la posta en servei., Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-70/2022

GARCÍA-CARPINTERO GONZÁLEZ-MOHINO, SOFIA

***4900**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-259/2022

MORENO FLORES, DOLORES

***7667**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-341/2022

GUIU MORENO, JOANA MARIA

***3482**

Un dels justificants de pagament aportats no indica la data de pagament.

FOTOPAR22-387/2022

ESTELRICH RIBOT, RAFEL

***2364**

El document 4 presentat està incomplet, El document 5 presentat està incomplet

FOTOPAR22-454/2022

IRUSTA MARROW, ANTONIO

***0236**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca la presentació del document de posada en servei, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. Els pagaments han d'indicar la data i l'ordenant del pagament ha de ser el sol·licitant.

FOTOPAR22-486/2022

SANDEV KALINOV, KREMEN

***8214**

Manca la presentació de la posada en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-559/2022

SANCHEZ MORDERO, JOCELYNE

***0294**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-645/2022

AMENGUAL REYNES, BERNAT

***1152**

L'emplaçament que figura a la posta en servei correspon a un altre municipi del que figura a la resta de documentació de sol·licitud

FOTOPAR22-667/2022

POL MARTORELL, JUAN

***3621**

Una de les factures és anterior a la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-671/2022

NEUMANN, KERSTIN

***6303**

Manca la presentació del document de posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-722/2022

BONED COSTA, PABLO

***3918**

Els dos justificants de pagament sembla que corresponen al mateix moviment bancari. En cas que no fos així, cal presentar tots dos justificants del mateix banc emissor o del mateix banc receptor. En qualsevol cas l'import d'un d'ells no es correspon amb l'import de la seva factura corresponent.

FOTOPAR22-757/2022

BLANCH MIRÓ, JUAN

***6679**

El document presentat no és un justificant de pagament, és un correu electrònic.

FOTOPAR22-765/2022

GONZALEZ PEREZ, MIREIA

***3374**

L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia

FOTOPAR22-770/2022

REUS MOYA, PEDRO

***6470**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-786/2022

PONS MERCADAL, JOANA

***3283**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-825/2022

CARDELL CANTALLOPS, ANTONIO

***5982**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-841/2022

REAL RIERA, JOSE

***8591**

Factura anterior a sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-846/2022

DURAN AMER, BARBARA

***1715**

Manca la presentació del document fotogràfic

FOTOPAR22-848/2022

DURAN AMER, BARBARA

***1715**

Manca la presentació del document fotogràfic

FOTOPAR22-852/2022

MULET OLIVER, MICAELA

***0209**

Manca aportar fotografia de les bateries de liti

FOTOPAR22-864/2022

GOMILA BARBER, JOANA

***3091**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-882/2022

GARCIA FIDALGO, ELENA MARIA

***6610**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-884/2022

DARRIBA FERNANDEZ, JAVIER

***3832**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-889/2022

SANSO MESTRE, JAUME

***4953**

La posta en servei indica un emplaçament diferent al de la resta de documentació de la sol·licitud. S'ha de modificar l'emplaçament de la posta en servei.

FOTOPAR22-892/2022

FERRETJANS JULIA, JAIME

***7492**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-902/2022

GALMES GALMES, RAFAEL

***4322**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-945/2022

PUIGROS SANTANDREU, ANTONIO

***8594**

L'emplaçament de la posta en servei no correspon amb l'emplaçament sol·licitat. S'ha de modificar la posta en servei.

FOTOPAR22-959/2022

VALLILENGUA MARTINEZ, INMACULADA

***3065**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1002/2022

RAMIS LLADO, MARIA FRANCISCA

***5669**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1023/2022

MIRO PICO, GABRIEL

***4677**

El document 6 no està ben emplenat si només hi ha una única factura., La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-1038/2022

GRONDONA PEREZ, JOSE

***5524**

Manca la presentació de la posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1039/2022

CRESPÍ SERRA, JOAN

***3448**

El document 6 presentat no està signat, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1040/2022

FERNANDEZ COMAS, MARIA ISABEL

***1796**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1048/2022

RUIZ CALAVERA, GONZALO

***5653**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1052/2022

FERRER FERRER, JUAN

***3845**

Manca aportar fotografia de les plaques solars

FOTOPAR22-1124/2022

GORETTI GIL PENIN, MARIA

***1653**

El document 6 presentat no està signat, Manca aportar fotografia de les plaques solars, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-1175/2022

JAEGER, JESSICA

***0240**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-1242/2022

Sureda Escat, Joana Maria

***1043**

Manca aportar fotografia de les plaques solars, Manca la presentació de la posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i les factures presentades no hi estan

FOTOPAR22-1332/2022

ROCA MANERA, JOANA LLÚCIA

***5224**

S'ha presentat una factura i una certificació enlloc de dues factures

D'acord amb l'article 10.2 de la Resolució de convocatòria disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 3 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo