Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 646297
Informació pública de la proposta d'estructura de costs del servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes de poda, residus selectius en contenidors a la via pública i generadors singulars, gestió de parcs verds i desbrossament de camins, en el terme municipal de Llucmajor (lot 1: servei de neteja viària)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Acord de Ple de data 3 de novembre de 2022, donant compliment al previst a l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, s'ha aprovat la proposta d'estructura de costs del «Servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes de poda, residus selectius en contenidors a la via pública i generadors singulars, gestió de parcs verds i desbrossament de camins, en el TM de Llucmajor (Lot 1: Servei de neteja viària)», i s'ha acordat sotmetre-la al tràmit d'informació pública mitjançant la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com en la Secció d'Anuncis del Portal Web de l'Ajuntament de Llucmajor.

Els interessats podran formular al·legacions i presentar suggeriments o reclamacions a la documentació objecte del tràmit, en el termini de vint dies comptats des de la publicació del present anunci.

La documentació estarà disponible a:

  • https://llucmajor.org/anuncis/

 

Llucmajor, 3 de novembre de 2022

El batle Eric Jareño Cifuentes