Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 649950
Aprovació i cobrament padró servei d'aigua i clavegueram 3r trim. de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Un cop aprovat per l'Alcaldia el padró de taxes per servei de clavegueram, proveïment d'aigua potable i cànon de sanejament d'aigües del 3r trimestre de l'any 2022, presentant per l'empresa concessionària del servei, i d'acord amb el que s'estableix a l'actual legislació, se l'exposa al públic per un termini de 20 dies, a les oficines de l'Ajuntament, i es notifica als senyors contribuents que s'hi inclouen que contra les liquidacions respectives es podrà presentar, d'acord amb el que preveu l'article 14 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les disposicions que a n'aquest matèria preveu l'article 33 del RDL 8/2020, recurs de reposició davant l'alcalde, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a partir de la finalització de l'exposició pública.

El cobrament en període voluntari serà d'un mes a partir l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Acabat el termini, es procedirà al cobrament per via executiva.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica (7 de novembre de 2022)

L'alcalde Francesc X. Ametller Pons