Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 650254
Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització Can Aubarca, Jesús

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària en data 13 d'octubre de 2022, en relació amb la sol·licitud formulada per l'entitat Oasis Balear S.L. de sol·licitud d'emissió certificació acreditativa de l'aprovació de la Modificació dels Estatuts de l'Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació (EUC) de la Urbanització Ca Aubarca, Jesús, T.M. de Santa Eulària des Riu, per a la seva inscripció en el Registre Insular d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, ha adoptat els següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de l'Entitat Urbanística de Col·laboració de la urbanització Ca Aubarca (o Ca Eubarca) en els termes que resulten de l'escriptura de Modificació de l'Entitat urbanística de conservació de la urbanització Can Aubarca, autoritzada el 17 d'octubre de 2019 pel Notari de Santa Eulària des Riu, Sr, Javier Cuevas Pereda, sota el número del seu protocol 3.010.

Segon.- Sotmetre el present acord a informació publica per un termini de 15 dies mitjançant anunci en el BOIB i es notificarà individualment als propietaris afectats concedint-los tràmit d'audiència pel mateix termini.

 

En Santa Eulària des Riu, (Signat electrònicament: 3 de novembre de 2022)

La alcaldesa Mª Carmen Ferrer Torres