Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 7813 - Pàgines 38325-38328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 7834 - Pàgina 38329

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 14 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de comunitats d’energies renovables, comunitats ciutadanes d’energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 7840 - Pàgines 38330-38353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Instrucció del director general d’Energia i Canvi Climàtic sobre l’ampliació del termini per acreditar la integritat i la coherència del càlcul de la petjada de carboni previst en l’article 9.1 del Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

    Número d'edicte 7868 - Pàgines 38354-38355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia

    Número d'edicte 7896 - Pàgines 38356-38357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Deixalles per al servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2022-2023, a l'illa d'Eivissa

    Número d'edicte 7819 - Pàgines 38358-38361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de setembre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle, Escoleta Sinapsis, del municipi de Manacor

    Número d'edicte 7849 - Pàgines 38362-38364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució de finalització de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada de l'expedient núm. 130a/2020, en relació al projecte de reforma i ampliació d’agroturisme al polígon 12, parcel·la 50, TM Algaida

    Número d'edicte 7900 - Pàgines 38365-38366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada del dipòsit de rebutjos de plantes de tractament de residus de Corral d’en Serra promoguda per TIRME SA, consistent en l’actualització de l’autorització, TM Santa Margalida (IPPC M 04/2021)

    Número d'edicte 7898 - Pàgines 38367-38369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Modificació no substancial de l’autorització ambiental integrada de la CT d’Eivissa, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU consistent en el desmantellament dels grups 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, TM Eivissa (IPPC M 11/2021)

    Número d'edicte 7899 - Pàgina 38370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del Conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 7872 - Pàgina 38371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual es tenen per desistides determinades sol·licituds d’ajuts per a les persones jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l'increment del preu de l'energia

    Número d'edicte 7873 - Pàgines 38372-38374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), mitjançant la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el FOGAIBA

    Número d'edicte 7815 - Pàgina 38375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), mitjançant la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el FOGAIBA

    Número d'edicte 7816 - Pàgina 38376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), mitjançant la qual es publica la relació de convenis de col•laboració que ha subscrit el FOGAIBA

    Número d'edicte 7817 - Pàgina 38377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el segon quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 7855 - Pàgina 38378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Patronat de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears del 13 de setembre de 2022 de modificació d’errors del Acord del Patronat de la FBSTIB de 30 de juny de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la FBSTIB

    Número d'edicte 7812 - Pàgina 38379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1ª concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, durant el quadrimestre d’octubre 2021 a gener 2022

    Número d'edicte 7863 - Pàgines 38380-38389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta de Resolució/ Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a 27 de juliol de 2022 per la qual es declara la caducitat i l’arxiu dels expedients presentats per les persones que consten en l’annex 1

    Número d'edicte 7864 - Pàgines 38390-38391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB de 16 de juny de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació no CP per a desocupats), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 7865 - Pàgines 38392-38393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 9è pagament de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que cursin especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 7867 - Pàgines 38394-38398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 7869 - Pàgines 38399-38404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2019-2021

    Número d'edicte 7870 - Pàgines 38405-38409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el segon quadrimestre del 2022

    Número d'edicte 7836 - Pàgines 38410-38411

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Incoació de l'expedient per a la declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb la tipologia de lloc d’interès etnològic, del sistema irrigat de sa Fontassa, Santa Gertrudis de Fruitera, TM de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 7844 - Pàgines 38412-38425

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la promoció interna per als funcionaris de carrera i personal laboral fix, derivada del procés extraordinari d’estabilització de la plantilla del Consell Insular de Menorca (exp. 0610-2022-000001)

    Número d'edicte 7825 - Pàgines 38426-38428

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de setembre de 2022, relatiu a la correcció del requisit de català en el catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Menorca (exp. 0602-2022-000001)

    Número d'edicte 7841 - Pàgines 38429-38431

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública 2022 (exp. 0605-2022-000020)

    Número d'edicte 7876 - Pàgines 38432-38434

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 5 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis per al sector equí 2022 (exp. 3304-2022-000001)

    Número d'edicte 7877 - Pàgines 38435-38437

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 171/2022, de 7 de setembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2022 (exp. 1305-2022-000001)

    Número d'edicte 7888 - Pàgines 38438-38441

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l’Associació Fons Menorquí de Cooperació

    Número d'edicte 7823 - Pàgines 38442-38453

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi (Erasmus+ període 2020/2022)

    Número d'edicte 7842 - Pàgines 38454-38462

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi (UNI/2022)

    Número d'edicte 7847 - Pàgines 38463-38471

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi (CFP/BTX / 2022)

    Número d'edicte 7848 - Pàgines 38472-38480

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva del reglament que regula el teletreball

    Número d'edicte 7858 - Pàgines 38481-38486

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Edicte de l'aprovació de la ratificació de la resolució número 146, de dia 02/09/2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent a Delegar a l’Administració de la Comunitat Autònoma, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública les competències relatives a l’aprovació de les bases i la gestió del procés selectiu per a proveir 6 places d’agent de policia local corresponents a l’OPO 2020 (3) i a l’OPO 2022 (3)

    Número d'edicte 7881 - Pàgines 38487-38488

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva projecte d’activitat d’aparcaments públics provisionals a l’aire lliure al solar ubicat al carrer de s’Aigo número 10 de Felanitx

    Número d'edicte 7852 - Pàgina 38489

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació a favor de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de la competència, per tal que a través de l'EBAP, gestioni el procés unificat de selecció per cobrir les places vacants de la categoria de policia dels cossos de policia local

    Número d'edicte 7871 - Pàgines 38490-38491