Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 15 de setembre de 2022, per la qual es nomenen directors de centres docents públics no universitaris amb caràcter extraordinari

    Número de registre 7890 - Pàgines 38097-38100

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es nomena al cap de Continguts de Ràdio de l'EPRTVIB

    Número de registre 7883 - Pàgina 38101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es nomena a la directora de Talent i Recursos Humans de l'EPRTVIB

    Número de registre 7882 - Pàgina 38102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anàlisis clíniques convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 7750 - Pàgines 38103-38105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general y aparell digestiu convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 7751 - Pàgines 38106-38109

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 7752 - Pàgines 38110-38113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria higienista dental d’àrea d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15 de juliol de 2021) modificada per la Resolució de 10 d’agost de 2021 (BOIB núm. 108, de 14 d’agost de 2021)

    Número de registre 7753 - Pàgines 38114-38115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina intensiva convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 7754 - Pàgines 38116-38118

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 1396, de 30 d'agost de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'efectua el nomenament com a funcionària de carrera de l'Ajuntament de Santa Margalida de l'Escala Administració General, Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup A2 i se li adjudica la plaça de Tècnic de RRHH (OEP Estabilització 2022), A2

    Número de registre 7874 - Pàgines 38119-38120

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

    Número de registre 7826 - Pàgines 38121-38150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Projecte REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalance Settings) (965265)»

    Número de registre 7892 - Pàgines 38151-38156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el procés selectiu de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 7831 - Pàgines 38157-38166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7894 - Pàgines 38167-38202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7895 - Pàgines 38203-38228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7901 - Pàgines 38229-38252

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7912 - Pàgines 38253-38283

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d'igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera

    Número de registre 7884 - Pàgines 38284-38290

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per participar en les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, en el cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 7845 - Pàgines 38291-38292

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal auxiliar tècnic educatiu de l’ajuntament d’Alaró

    Número de registre 7843 - Pàgines 38293-38304

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic superior en educació infantil de l’ajuntament d’Alaró

    Número de registre 7866 - Pàgines 38305-38316

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Convocatòria peó d'obres

    Número de registre 7846 - Pàgina 38317

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 7820 - Pàgines 38318-38320

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Rectificació de les bases reguladores del procediment selectiu per promoció interna per a la selecció d'una (1) plaça de SUBINSPECTOR del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema de concurs oposició publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB nº 93 de 19 de juliol de 2022

    Número de registre 7850 - Pàgines 38321-38324