Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 de juliol de 2022 pel qual s’aproven els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, pel procediment obert simplificat, de contractes d’obres, subministraments i serveis cofinançats en el marc de l’instrument de finançament Next Generation EU

    Número d'edicte 5940 - Pàgines 28287-28288

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 de juliol de 2022 pel qual es declara excepcional la situació de manca de professionals en el sector de les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears aquest estiu, als efectes d'allò previst a la disposició addicional vuitena del Decret 23/2018, de 6 de juliol

    Número d'edicte 5939 - Pàgines 28289-28290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal de 20 MWp i 15,47 MWn, ubicat al polígon 11, parcel·la 8 des Mercadal (RE018/20)

    Número d'edicte 5903 - Pàgines 28291-28294

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Aquicultura Balear S.A.U. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002732012010)

    Número d'edicte 5900 - Pàgines 28295-28308

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Aurora Picornell amb la implantació de l’educació primària passant a denominar-se Col·legi d’Educació Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria CPIESO Aurora Picornell

    Número d'edicte 5918 - Pàgina 28309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Santa Maria amb la implantació del batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General i s’autoritza la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del centre en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

    Número d'edicte 5919 - Pàgines 28310-28312

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de juliol de 2022 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió econòmica del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Centre de la Mar amb codi de centre 07015720

    Número d'edicte 5927 - Pàgines 28313-28314

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2022 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5916 - Pàgines 28315-28323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5917 - Pàgines 28324-28327

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller per la qual es donaran per desistides de les seves sol·licituds de subvencions a l’empara de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en data d’11 de gener 2022, per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 5855 - Pàgines 28328-28329

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte parc Fotovoltaic Can Gaià, polígon 31, parcel·la 964 del T.M. de Felanitx (11a/2022)

    Número d'edicte 5925 - Pàgines 28330-28338

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president d'AETIB per la qual es modifica la resolució del president d'AETIB publicada al BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística del destinació Menorca amb els mercats emissors

    Número d'edicte 5924 - Pàgines 28339-28340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a l’any 2022 per al control i l'eradicació de la febre Q

    Número d'edicte 5892 - Pàgines 28341-28346

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Reactiva 2022»

    Número d'edicte 5905 - Pàgines 28347-28362

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol la modificació Pla Estratègic Subvencions 2020-2022 per incloure una nova línia de subvenció mitjançant convenis instrumentals reguladors amb cadascun dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa, relatius a la cooperació econòmica per al finançament de la prestació del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans per a l’exercici pressupostari de l’any 2022, corresponent al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

    Número d'edicte 5906 - Pàgina 28363

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Encomana gestió FNMT

    Número d'edicte 5902 - Pàgines 28364-28390

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 5908 - Pàgines 28391-28393