Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 384905
Acord del Consell de Govern d’11 de juliol de 2022 pel qual s’aproven els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, pel procediment obert simplificat, de contractes d’obres, subministraments i serveis cofinançats en el marc de l’instrument de finançament Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 es varen aprovar els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars del procediment obert per a la contractació d'obres, serveis i subministraments cofinançats amb l'instrument de finançament Next Generation EU (BOIB núm. 7, d'11 de gener).

D'altra banda, per l'Acord del Consell de Govern de 28 de març de 2022 pel qual s'aproven models tipus de clàusules administratives particulars (BOIB núm. 43, de 29 de març), es varen aprovar els models de plecs d'obres, subministraments i serveis que s'hagin de tramitar per procediment obert simplificat, entre d'altres. Així mateix, i pel que fa a contractes cofinançats amb fons Next Generation EU, es varen aprovar els plecs dels contractes de serveis i de subministraments mitjançant el procediment de licitació amb negociació.

Ara, tenint en compte les especialitats relatives al procediment obert simplificat, s'han elaborat els plecs tipus de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació, pel procediment obert simplificat, de contractes d'obres, subministraments i serveis cofinançats en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en l'article 18 estableix que el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, ha d'aprovar uns models tipus de clàusules o de plecs de clàusules administratives, amb la finalitat d'agilitar i homogeneïtzar els procediments de contractació.

L'article 122.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), de caràcter no bàsic, estableix que l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspon a l'òrgan de contractació, que també pot aprovar models de plecs particulars per a determinades categories de contractes de naturalesa anàloga. L'article 122.7 del mateix text legal estableix que, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, l'aprovació dels models de plecs requereix l'informe previ del servei jurídic.

L'article 2 a) del text consolidat del Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, modificat pel Decret 36/2017, de 21 de juliol, estableix que correspon a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetre un informe preceptiu, entre d'altres, sobre els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars.

La Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dia 21 de juny de 2022, i la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el dia 1 de juliol de 2022, han informat favorablement sobre els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars que són objecte d'aprovació mitjançant aquest Acord.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió d'11 de juliol de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar els següents models de plecs de clàusules administratives particulars que han de fer servir els òrgans de contractació del sector públic autonòmic que tenguin la consideració d'administració pública:

a) Contracte d'obres mitjançant procediment obert simplificat en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU (annex 1).

b) Contracte de serveis mitjançant procediment obert simplificat en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU (annex 2).

c) Contracte de subministraments mitjançant procediment obert simplificat en el marc de l'instrument de finançament Next Generation EU (annex 3).

Segon. Autoritzar els òrgans de contractació perquè modifiquin el model d'oferta econòmica dels models de plecs de clàusules administratives particulars per adaptar-lo al sistema de determinació del preu de cada contracte.

Tercer. Facultar la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per aprovar les modificacions dels models de plecs que siguin necessàries per adaptar-los a la normativa vigent.

Quart. Publicar aquest Acord, sense els annexos, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Publicar aquest Acord i els annexos a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es/), concretament a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (http://jcca.caib.es/).

 

Palma, 11 de juliol de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez