Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 381888
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a l’any 2022 per al control i l'eradicació de la febre Q

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La febre Q o coxielosis forma part de la llista de malalties que s'han de sotmetre a vigilància d'acord amb el Reglament (UE) núm. 429/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal.

Aquesta malaltia la produeix el bacteri Coxiella burnetii i afecta un elevat nombre d'animals, sobretot remugants, i els provoca avortaments i morts perinatals. A més a més, la febre Q és una malaltia que es pot transmet dels animals infectats als humans i que sobretot pot afectar el personal que treballa en contacte directe amb els animals (ramaders, manescals, personal d'escorxadors, etc.).

Quan es detecta un brot de febre Q en una explotació ramadera, a l'efecte de protegir la sanitat animal i la salut humana, s'han d'aplicar diverses mesures de control, entre les quals es pot incloure la vaccinació dels animals d'acord amb els programes autonòmics i nacional d'actuació.

A les Illes Balears, des de l'any 2019, han tingut lloc diferents brots d'avortaments en els quals s'ha detectat la presència de Coxiella burnetii. A fi d'ajudar les explotacions amb les despeses ocasionades per controlar aquesta malaltia, es considera necessari finançar parcialment el cost de la vacunació dels animals.

El Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, estableix les condicions que han de complir les ajudes a l'efecte de considerar-les exemptes de l'obligació de notificació que estableix l'apartat 3 de l'article 108 del tractat.

En data 17 de març del 2005 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43 l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer. La lletra j de l'article 1.2 d'aquesta ordre assenyala que són objecte d'ajudes les activitats relacionades amb la sanitat i la producció ramadera.

El Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix, a l'article 2.a, que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP), de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, a l'annex 1 s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que disposen l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a l'any 2022 per al control i l'erradicació de la febre Q a les explotacions de les Illes Balears de bestiar boví, caprí i/o oví, d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.

2. Aquestes ajudes s'han de concedir d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

3. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de vint mil euros (20.000,00 €), amb càrrec al pressupost del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l'any 2022.

2. Els crèdits que es destinen a aquesta convocatòria es poden incrementar amb càrrec als pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Tercer

Persones beneficiàries

1. Es poden beneficiar de les ajudes que preveu aquesta resolució els titulars de les explotacions ramaderes de les Illes Balears que compleixin els requisits següents:

a. Ser una explotació de bestiar boví, caprí i/o oví inscrita en el Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears (REGA).

El peticionari i la seva explotació han d'estar inscrits i tenir les dades actualitzades, com a màxim en la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOIB.

b. Disposar d'un programa higiènic sanitari supervisat pel veterinari responsable i aplicar-lo a la seva explotació. En el cas que l'explotació es trobi en l'àmbit territorial d'una agrupació de defensa sanitària reconeguda oficialment i no hi pertanyi, ha d'aplicar, almenys, el programa sanitari de l'agrupació.

c. En el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, s'han d'haver detectat i notificat a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural o al consell insular corresponent problemes d'avortaments en bestiar boví, oví i/o caprí.

2. La comprovació dels requisits anteriors s'ha de fer d'ofici, excepte que el peticionari manifesti el contrari, ja que amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'entén atorgada aquesta autorització. No obstant això, en cas que la persona beneficiària no pertanyi a una agrupació de defensa sanitària (ADS), ha d'aportar el certificat del veterinari responsable de l'explotació que acrediti que l'explotació disposa d'un programa higienicosanitari i que l'aplica.

3. Quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada membre i també l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris.

En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb el poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. Aquesta no es pot dissoldre fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 57 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. A més dels requisits que estableix el punt 1 anterior, s'han de complir els requisits que preveu l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, així com els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

5. Els requisits generals que estableix el punt 1 s'han de mantenir durant un termini no inferior a un any a comptar de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

6. No es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució les persones, les entitats o les associacions sobre les quals concorri alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. La justificació de no incórrer en aquestes prohibicions s'ha d'efectuar de la manera que preveu l'apartat 6 de l'article 10 esmentat.

7. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considera que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan quedi verificat el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

L'acreditació del compliment d'aquest requisit s'ha de fer mitjançant la presentació de les certificacions que preveu l'article 22 del Reial decret 887/2006. No obstant això, la persona interessada pot autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè comprovi d'ofici que es compleix el requisit esmentat, i, en aquest cas, no cal presentar els certificats corresponents.

En tot cas, i d'acord amb el que disposa l'article 11.f del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'acreditació que preveu el paràgraf anterior es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions d'una quantia igual o inferior a 3.000 euros.

8. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart

Actuacions subvencionables

1. Es poden subvencionar les despeses per la compra i l'administració de vacunes contra la febre Q.

2. Únicament són subvencionables les despeses efectuades i pagades des d'1 de gener del 2022 fins al 30 de desembre del 2022, tots dos inclosos.

3. En tot cas, les despeses subvencionables s'han d'avalar mitjançant proves documentals clares, específiques i actualitzades, en els termes que preveu el punt 2.g de l'apartat sisè.

4. L'impost sobre el valor afegit (IVA) no és subvencionable, excepte quan no el pugui recuperar la persona beneficiària.

5. Quant a les despeses subvencionables, s'aplica el que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com també el que estableix l'article 83 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de quinze mil euros (15.000,00 €), en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents abans de contractar el compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, amb la justificació expressa de l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Cinquè

Quantia de les ajudes

1. L'import de les ajudes és:

- del 75% de les despeses derivades de la compra i administració de la vacuna, en explotacions que hagin notificat problemes d'avortaments i en les quals s'hagi confirmat la presència de febre Q.

- del 25% de les despeses derivades de la compra i administració de la vacuna, en explotacions que hagin notificat problemes d'avortaments però no s'hagi confirmat la presència de febre Q.

La comprovació de la confirmació de la febre Q es farà d'ofici davant la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural o davant el consell insular corresponent.

2. Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, la quantia total d'ajudes de minimis no pot excedir els 20.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.

 

Sisè

Sol·licituds i documentació

1. El període per presentar sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB, fins al 30 de desembre de 2022.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds d'ajuda, d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA (A04026954). Les sol·licituds s'han de presentar correctament emplenades davant els registres d'entrada del FOGAIBA, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o de qualsevol altre registre dels que preveuen l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cal subministrar totes i cada una de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest model.

Aquestes sol·licituds han d'incloure la documentació següent:

a. Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant, en cas de persones jurídiques.

b. Si escau, documentació acreditativa de la representació amb què se signa la sol·licitud.

c. En el cas de no pertànyer a una ADS, certificat del veterinari responsable de l'explotació que acrediti que l'explotació disposa d'un programa higienicosanitari i que l'aplica. En el cas que l'explotació estigui situada a l'àmbit territorial d'una agrupació de defensa sanitària reconeguda oficialment i no hi pertanyi, cal aplicar, almenys, el programa sanitari de l'agrupació.

d. En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, s'ha d'aportar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d'aportar, a més, una fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la seva representació.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució que assumeix cada un, així com el número de DNI i del compte bancari (IBAN de 24 dígits) de cada un.

- Nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació amb el poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

e. La memòria de les activitats que s'han dut a terme.

f. Una relació de justificants imputats, d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

g. Documentació justificativa de les despeses que s'han efectuat. La justificació de la despesa s'ha de fer mitjançant la presentació de factures que compleixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i els seus justificants de pagament.

Es poden considerar justificants de pagament els documents següents:

- Un extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament que s'ha fet i en el qual se n'indiqui el concepte, l'import, el pagador i el destinatari.

- Una factura que acrediti el cobrament per part del seu emissor o de la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, han de quedar consignats a la factura la data de cobrament; la identificació, amb el nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura, i el segell de l'empresa, el qual és facultatiu en cas que l'emissor sigui una persona física.

- Un comprovant de transferència bancària en què quedi identificat el pagament que s'ha fet i en què se n'indiqui l'import, el pagador i el destinatari.

- Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament.

No s'admeten pagaments en efectiu iguals o superiors a mil euros (1.000,00 €), en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i la lluita contra el frau.

Aquesta documentació ha d'estar a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per dur a terme qualsevol control que es consideri oportú efectuar.

h. Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, com també la memòria justificativa de l'elecció, si escau.

3. En cas que, en ocasió de la tramitació d'altres expedients al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja s'hagi presentat algun d'aquests documents, no cal aportar-lo de nou i n'hi ha prou que s'esmenti l'expedient en el qual consta o, si escau, que la informació figuri a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no obstant, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

4. La comprovació del DNI de la persona beneficiària, del seu representant o dels membres de l'agrupació, en cas d'entitats sense personalitat jurídica, la fa d'ofici el FOGAIBA. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, així com els certificats del Registre d'explotacions ramaderes (REGA), el certificat del Registre d'ADS, i per comprovar que es compleixen la resta de requisits de l'apartat tercer d'aquesta resolució, ha d'aportar els certificats o la documentació corresponents.

5. A més, abans de concedir l'ajuda, el FOGAIBA ha d'obtenir de la persona beneficiària una declaració relativa a la resta d'ajudes de minimis que hagi rebut durant l'exercici fiscal en curs i els exercicis precedents i ha de comprovar que la nova ajuda no excedeixi els límits aplicables.

6. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneix els requisits que s'han assenyalat, s'ha de requerir a la persona interessada que, en un termini de 10 dies, repari la falta o que hi adjunti els documents preceptius, i se li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, del que contenen aquesta convocatòria, les bases reguladores que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 i la resta de la normativa aplicable.

8. D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no cal presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

Setè

Selecció de les persones beneficiàries

1. La selecció de les persones beneficiàries es farà mitjançant el procediment individual de selecció de beneficiaris i, en aquest cas, les sol·licituds es poden resoldre individualment, a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi finalitzat el termini per presentar sol·licituds de subvenció, sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida, d'acord amb aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits que es destinen a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar sol·licituds, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució del president del FOGAIBA, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vuitè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan porta a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. La resolució dels expedients la dicta el vicepresident del FOGAIBA en matèria agrària, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca i, si escau, amb l'informe previ de la Comissió Avaluadora. Abans d'emetre l'informe de la Comissió Avaluadora, la unitat gestora ha d'emetre un informe en què s'ha d'acreditar, si és favorable, la legalitat de l'ajuda i l'import.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos des que finalitza el termini per presentar sol·licituds i s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, s'entén desestimada la sol·licitud. A la resolució de concessió de l'ajuda s'hi ha de fer constar expressament el caràcter de minimis de l'ajuda.

4. Contra la resolució esmentada es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè

Pagament de les ajudes

El pagament de l'ajuda s'ha de fer mitjançant una transferència bancària, quan s'hagi dictat la resolució de concessió, amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA, ja que la justificació s'ha realitzat i acreditat amb caràcter previ a la concessió de l'ajuda.

Desè

Obligacions de les persones beneficiàries

1. Són obligacions de les persones beneficiàries les que estableixen l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer.

2. El règim jurídic aplicable per incomplir les obligacions que s'assenyalen és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Onzè

Incompatibilitats

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són incompatibles amb les ajudes que, per a les mateixes actuacions concretes, pugui rebre la persona beneficiària de qualsevol Administració pública o d'una altra entitat pública o privada.

Dotzè

Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableixen l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions en l'àmbit de les Illes Balears; els preceptes que siguin d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de la normativa que sigui aplicable.

Tretzè

Controls

El FOGAIBA ha de fer els controls administratius i sobre el terreny que consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per concedir i pagar l'ajuda.

Catorzè

Publicació

Aquesta Resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de juliol de 2022

La presidenta del FOGAIBA

Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño