Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Devolució fiança

    Número de registre 5716 - Pàgina 28394

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Ses Salines corresponents a l’exercici 2022

    Número de registre 5883 - Pàgines 28395-28396

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Ses Salines corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 5884 - Pàgines 28397-28398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2022

    Número de registre 5885 - Pàgines 28399-28400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 5886 - Pàgines 28401-28402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 5921 - Pàgina 28403

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament duna embarcació de fusta procedent del port d’Andratx

    Número de registre 5922 - Pàgina 28404

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública de l’aprovació inicial de l’estudi informatiu del condicionament del «cruce cazadores», intersecció de les carreteres EI-200, EI-300 i EI-631 (exp. num. 2022/00013932W)

    Número de registre 5930 - Pàgina 28405

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i refugis de fauna del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 5904 - Pàgina 28406

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública del procediment d'exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte de legalització i llicència d'obra a l'illa de Menorca

    Número de registre 5601 - Pàgina 28407

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATGERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A LES ILLES BALEARS

   • Valors cadastrals mitjans del procediment de valoració colectiva de carácter general del municipi de Sant Lluis

    Número de registre 5822 - Pàgina 28408

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació inicial modificació base 27.7 de les bases d'execució del Pressupost municipal de l'exercici 2022

    Número de registre 5909 - Pàgina 28409

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació inicial modificació bases 4 i 48 de les bases d'execució del Pressupost municipal de l'exercici 2022

    Número de registre 5911 - Pàgina 28410

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatòria per als ajuts econòmics a les associacions de comerciants del terme per promoure el desenvolupament socioeconòmic del municipi

    Número de registre 5913 - Pàgines 28411-28412

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/3662

    Número de registre 5910 - Pàgina 28413

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Proposta d'estructura de costos i fórmules de revisió de preus del lot 1 del  contracte de serveis de neteja viària, manteniment i neteja del verd urbà, fonts, mobiliari urbà i parcs infantils del terme municipal de Capdepera

    Número de registre 5928 - Pàgines 28414-28425