Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 382945
Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Aurora Picornell amb la implantació de l’educació primària passant a denominar-se Col·legi d’Educació Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria CPIESO Aurora Picornell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 81, de 23 de juny de 2022, s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2022 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Aurora Picornell amb la implantació de l'educació primària passant a denominar-se Col·legi d'Educació Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria CPIESO Aurora Picornell.

S'ha observat una errada en la publicació pel que fa al codi de centre, en el punt 6 de la Resolució. 

Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

S'ha comprovat que hi va haver una errada de transcripció, a l'hora de redactar el codi de centre, en el punt 6 de la Resolució i és necessari corregir-ho.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'errada advertida, en el sentit següent:

En el punt 6 de la Resolució, on diu:

Codi de centre: 07004311

Ha de dir:

Codi de centre: 07007942

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 de juliol de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà