Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 382729
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Reactiva 2022»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és un organisme autònom creat mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny, que, d'acord amb els Estatuts, aprovats pel Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del SOIB (BOIB núm. 131 de 25 de juliol), té com a funcions gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; adaptar la formació i la requalificació per a l'ocupació de les persones que treballen, així com altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial i l'economia social i a millorar-ne les condicions.

Totes aquestes polítiques actives tenen el fi últim d'aconseguir millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació. Aquest fi necessita diferents mesures, en funció del perfil d'aquestes persones, a la vegada que sovint depèn també del context econòmic en què s'han d'aplicar.

L'any 2020 el SOIB va executar per primera vegada el programa «Reactiva», mitjançant la figura de la subvenció, enfocat a pal·liar els efectes en el mercat de treball de la crisi provocada per la COVID-19. Aquest programa va tenir continuïtat durant l'any 2021 amb la publicació d'una nova convocatòria de subvencions. Aquestes convocatòries, a més de pal·liar els efectes de la COVID-19, arriben a altres col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral. En vista dels bons resultats d'aquests programes, des del SOIB es vol continuar aquesta línia de foment de l'ocupació amb una nova convocatòria de subvencions.

Tant la recessió econòmica de l'any 2008 com els avenços tecnològics i de producció, la crisi de les matèries primeres i el nou escenari esdevingut com a conseqüència de l'impacte de la crisi sanitària i sociolaboral que ha causat la COVID-19 estan provocant transformacions profundes del mercat laboral, que tenen efectes directes sobre l'ocupació. Especialment, afecten els grups de persones més vulnerables, com és el cas de les persones joves i de les que estan en situació de desocupació de llarga durada. Per a aquests col·lectius, les polítiques actives d'ocupació han de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en actuar sobre les causes que en provoquen una ocupabilitat menor, mitjançant, per exemple, l'adquisició d'experiència laboral o l'actualització de competències professionals amb la pràctica laboral.

El Govern de les Illes Balears, conscient d'aquesta realitat, promou de manera activa la generació d'oportunitats d'ocupació per als col·lectius de joves i de persones en situació de desocupació de llarga durada, amb la finalitat de minvar la distància entre aquestes persones i l'accés al mercat laboral, a fi d'aconseguir-ne una inserció laboral continuada i de qualitat.

Amb el Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025 (POQIB) i també amb el Pla de Xoc per a l'Ocupació 2020-2021, a través del programa «SOIB Reactiva» el Govern es compromet a mantenir una línia constant, amb independència del cicle econòmic, d'ajuts per als col·lectius més vulnerables. Per això, en la línia de facilitar a persones desocupades un lloc de treball temporal, en aquesta convocatòria es planteja l'oportunitat d'oferir una feina a les que tenen més de 30 anys i són aturades de llarga durada, així com a joves menors de 30 anys, amb llocs de treball de qualificació inferior a l'educació superior. El fet d'oferir un lloc de treball a persones d'aquests dos col·lectius permet que disposin d'una oportunitat per mantenir o, si escau, per reincorporar hàbits i competències laborals que seran clau per a la recerca eficient d'una feina en el mercat ordinari. Val a dir que les experiències de programes similars en anys anteriors, a través del programa «SOIB Visibles», s'han mostrat molt eficients i s'han assolit taxes d'inserció laboral que superen amb escreix el 40 % dins els sis mesos següents d'acabar el programa.

Així doncs, aquesta nova convocatòria de subvencions és una continuació del programa «SOIB Reactiva», llançat el 2020 i que va tenir continuïtat el 2021, en el marc del Pla de Xoc per a l'Ocupació, el qual, a la vegada, forma part del Pla de Reactivació del Govern de les Illes Balears.

Aquest programa d'ajuts, que s'ha d'executar en el marc de la col·laboració amb les entitats locals, es configura com una política activa de foment de l'ocupació per tal de generar oportunitats d'inserció laboral en què les persones joves i les que estan en situació de desocupació de llarga durada puguin millorar l'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'experiència i la pràctica de competències professionals.

El programa, per tant, s'estructura en dues línies d'ajut:

Línia 1: adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys.

Línia 2: adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada.

Aquests ajuts es troben emmarcats en l'Agenda Balear 2030; concretament, dins l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8: «Treball digne i creixement econòmic».

D'altra banda, el Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre), va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 (EESAO), la qual es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i d'intermediació laboral en el conjunt de l'Estat. Aquesta convocatòria, com que es tracta d'una política activa d'ocupació, s'engloba en els objectius estratègics de l'EESAO.

Així mateix, la convocatòria també respon als diversos objectius estratègics del Pla Anual de Política d'Ocupació per a l'any 2022 i a un objectiu estructural de l'eix 3, «Oportunitats d'ocupació»; concretament, el 3.1: «Fomentar i sostenir la contractació de persones que pertanyen a col·lectius que presenten especials dificultats per a l'accés i la permanència en l'ocupació».

La convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació per a l'any 2022 com a programa propi, «PP00093 SOIB REACTIVA - Foment de la contractació per a persones desocupades», i respon als objectius estratègics i instrumentals de l'EESAO.

En el POQIB 2022-2025, en la prioritat «Creació d'oportunitats d'experiència professional», dins l'apartat «6. Col·lectius i persones d'atenció prioritària (I) - A) Joves (II)» es troba l'actuació «Programa SOIB Reactiva», adreçada als joves de la línia 1 mencionada abans, i dins «6. Col·lectius i persones d'atenció prioritària (II) - B) Desocupats de llarga durada» hi ha l'actuació «Impuls del programa “SOIB Reactiva” per al col·lectiu de desocupats de llarga durada», adreçada a les persones de la línia 2 esmentada.

Finalment, la convocatòria també queda emmarcada com a actuació pròpia de les Illes Balears en el darrer Pla Nacional de Xoc per a l'Ocupació Juvenil, el del 2019-2021, i en el darrer pla «Reincorpora-T», per prevenir i reduir l'atur de llarga durada, el del 2019-2021.

Per tot això, aquesta mesura està configurada com un programa d'activació per a l'ocupació, i els contractes que en derivin tenen la consideració de contractes temporals de causa específica, diferent de les modalitats a que fa referència l'article 15 de l'Estatut dels treballadors, d'acord amb la disposició addicional novena del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'ocupació (introduïda mitjançant la disposició final segona del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball).

Es preveu finançar aquesta convocatòria d'ajuts amb fons provinents de l'Estat a través de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

Les ajudes que regula aquesta convocatòria reuneixen les condicions per ser qualificades de subvenció i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a la normativa que la desplega i a la resta de normativa aplicable.

Aquestes ajudes no constitueixen una ajuda d'Estat, en els termes que determinen els articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, atès que el fet de concedir-les no falseja ni amenaça de falsejar la competència, en afavorir determinades empreses o produccions, ja que les entitats beneficiàries són entitats locals i/o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'annex 1 de la convocatòria.

Aquesta convocatòria està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 2021-2023, que va aprovar l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), d'acord amb el que disposa l'article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions, en la línia IV.7.7.

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i, a més, per l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en els títols II, IV i V determina el marc d'actuació en relació amb els programes d'ocupació. Aquest marc condiciona, de manera específica, els procediments de selecció de les persones beneficiàries de les accions previstes. A més, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost), estableix en el títol IV, capítol III, el marc d'actuació en relació amb l'àmbit laboral.

En tot el que no estableix aquesta Resolució, cal ajustar-se al que disposa la resta de normativa d'aplicació general.

Per tot això, en l'exercici de les competències que atribueix el Decret 22/2020, de 24 de juliol, que aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del SOIB (BOIB núm. 131, de 25 de juliol); en virtut de la resta de disposicions aplicables de manera general; tenint en compte igualment les disponibilitats pressupostàries, i havent-ne informat el Consell de Direcció del SOIB, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions «SOIB Reactiva 2022», per a les entitats locals (ajuntaments, consells insulars i mancomunitats), així com per a les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinades a finançar projectes de foment de l'ocupació per tal que les persones que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa, entre d'altres, de la crisi econòmica deguda a la COVID-19 puguin mantenir les competències professionals i se'n propiciï l'ocupabilitat.

2. Comunicar a la Base de dades nacional de subvencions i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució, la qual comença a produir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (8 de juliol de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX 1

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de joves i de persones en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultats d'inserció en un mercat laboral que ha estat objecte de transformacions profundes, que afecten l'ocupació de manera sensible.

2. Normativa aplicable

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre), i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, a més de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

3. Crèdit disponible

1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de tretze milions d'euros (13.000.000,00 €), imputables als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:

Línia 1: 6.500.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D14, capítol 4; d'aquests, 3.835.000,00 € s'imputen al fons finalista 22021 dels pressuposts generals de la CAIB de 2022, i 2.665.000,00 €, al fons finalista 23021 dels pressuposts generals de la CAIB de 2023, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Línia 2: 6.500.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D13, capítol 4; d'aquests, 3.835.000,00 € s'imputen al fons finalista 22021 dels pressuposts generals de la CAIB de 2022, i 2.665.000,00 €, al fons finalista 23021 dels pressuposts generals de la CAIB de 2023, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Aquesta distribució de crèdit s'entén que té caràcter estimatiu i l'alteració eventual no exigeix modificar la convocatòria, sense perjudici d'haver de tramitar el procediment pressupostari i comptable que pertoqui, d'acord amb el que preveu l'article 3.3.c) de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, i sempre que l'ampliació de crèdit s'aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.

4. Distribució del crèdit

El crèdit destinat a cada una de les línies d'aquesta convocatòria s'ha distribuït territorialment entre tots els municipis de la CAIB i en cada illa en funció del col·lectiu i de l'àmbit territorial, segons les dades que proporciona l'Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB).

Per tal d'assegurar la cobertura de tot el territori, s'ha fixat un import mínim i màxim de crèdit per territori:

— El crèdit mínim establert per municipi (ajuntaments i entitats dependents i vinculades) i per àmbit territorial d'illa (consells i entitats dependents i vinculades) per a cada una de les línies és de 20.000 €.

— El crèdit màxim establert per municipi (ajuntaments i entitats dependents i vinculades) i per àmbit territorial d'illa (consells i entitats dependents i vinculades) per a cada una de les línies és el següent:

Línia 1: 345.000 € per municipi (ajuntaments i entitats dependents i vinculades) i 200.000 € per àmbit territorial d'illa (consells i entitats dependents i vinculades).

Línia 2: 455.000 € per municipi (ajuntaments i entitats dependents i vinculades) i 250.000 € per àmbit territorial d'illa (consells i entitats dependents i vinculades).

— Per a les mancomunitats s'estableix un crèdit (mínim i màxim) de 20.000 € per a cada línia.

El resultat d'aquest repartiment per municipis, illes i mancomunitats i per línies es recull en l'annex 2.

5. Entitats beneficiàries

1. Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments, els consells insulars i les mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les entitats que depenen dels ens locals o que hi estan vinculades i que disposen de personalitat jurídica i d'un NIF propi han de presentar la sol·licitud en nom seu, i el projecte que s'ha d'executar ha de ser competència seva i ha de formar part de les funcions essencials de l'entitat, en què exerceixin competències administratives, en qualitat d'administració pública o en l'exercici d'autoritat pública.

3. No es poden beneficiar dels ajuts que preveu aquesta convocatòria les entitats en què es doni alguna de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions; l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6. Contingut dels projectes de contractació

1. El projecte es defineix com el conjunt de contractes laborals que l'entitat beneficiària pretén formalitzar. L'objecte dels contractes laborals és dur a terme les funcions descrites que s'han de desenvolupar en el lloc de treball i l'objecte de la subvenció és el que es preveu de manera individual per a cada lloc de treball.

El pressupost és el reflex econòmic del projecte i està constituït per la suma dels costs laborals que l'entitat sol·licitant preveu que ha de suportar per cadascun dels contractes que integren el projecte, amb les condicions que exigeix aquesta convocatòria (sis mesos, a jornada completa), tenint en compte la normativa que sigui aplicable a l'entitat (conveni col·lectiu, normativa laboral...). Per calcular la previsió dels costs de cada contractació, únicament s'han de tenir en compte les despeses subvencionables de l'apartat 12 d'aquest annex de la convocatòria.

2. El projecte s'inclou dins un programa de foment de l'ocupació per tal que les persones joves o en situació de desocupació de llarga durada amb més dificultats d'inserció en el mercat laboral puguin adquirir experiència professional i/o mantenir les seves competències professionals, a fi de millorar l'ocupabilitat i transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.

3. Els contractes de la línia 1 han de ser de les categories professionals dels grups de cotització en la Seguretat Social del 7 a l'11. Per tal d'adaptar-se al màxim a l'objecte de la convocatòria, les contractacions s'han d'ajustar preferentment als perfils professionals de les persones aturades que hi ha en el territori, segons les dades de persones desocupades disponibles en el web de l'OTIB del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

4. Les entitats interessades a participar-hi han de presentar una sol·licitud amb un projecte de contractació que ha d'incloure obligatòriament les dues línies, excepte en el cas que en el mateix territori presenti un projecte més d'una entitat. En aquest supòsit, s'ha d'assegurar que entre tots els projectes es dona cobertura en el territori a les dues línies, per no desatendre cap dels col·lectius. L'entitat pot demanar una subvenció sense superar els imports de la seva assignació territorial per a cada línia d'ajut de l'annex 2 d'aquesta convocatòria. El projecte ha d'incloure tots els llocs de treball que pretén cobrir, desglossats per a cada línia, d'acord amb el model que hi hagi disponible en l'aplicació ACCFOR / ESOIB.

5. Els projectes s'han d'executar entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023, amb les consideracions següents:

— Els contractes laborals s'han de formalitzar amb una durada prevista de sis mesos, a jornada completa, excepte els contractes per substitucions, que han de tenir la durada que resti fins als sis mesos. En tot cas, la data de fi del contracte ha de ser, com a màxim, el 31 d'agost de 2023.

— Atès que l'objectiu de la convocatòria és contractar el major nombre possible de persones desocupades, en el supòsit que el lloc de treball subvencionat quedi vacant per baixa voluntària o per rescissió del contracte abans de la data prevista de finalització, el SOIB pot autoritzar-ne la substitució, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat. Les persones substitutes han de provenir de la llista de reserves o, si no n'hi ha, s'ha de promoure un nou procés de selecció, i han de complir els requisits per poder contractar-les.

— La durada màxima subvencionable del contracte de la persona substituta és el temps que resti des de la baixa de la persona substituïda fins a completar els sis mesos de durada del contracte inicial; en tot cas, la data de fi del contracte ha de ser, com a màxim, el 31 d'agost de 2023.

— El temps màxim des que es produeix una baixa i se'n sol·licita la substitució és de quinze dies naturals. En el cas que no es compleixi aquest termini, no se n'autoritzarà la substitució.

— Si s'ajunten la primera contractació i la substitució o les substitucions, el temps màxim subvencionable és de sis mesos.

6. Durant el contracte laboral l'entitat ha de disposar del personal tècnic o de suport propi necessari per assegurar que la feina es duu a terme de manera correcta i que es compleixen tant la normativa de riscs laborals com les obligacions de gestió i de justificació de la subvenció al SOIB i les relatives a la plataforma de gestió.

7. Per a les entitats que prevegin contractar de 9 a 24 persones entre totes les línies d'aquesta convocatòria, una d'aquestes persones pot dur a terme (entre d'altres) funcions de suport tècnic i de gestió administrativa del projecte, sempre que es corresponguin amb la seva categoria professional. Per a projectes de 25 persones o més, s'hi poden destinar dues persones. Aquestes persones han de complir els mateixos requisits que la resta de candidates per ser seleccionades.

8. Una vegada aprovat el projecte, qualsevol incidència esdevinguda que pugui suposar modificar o alterar les dades relatives al projecte (ubicació, tasques, etc.) que s'hi indiquen i que varen donar lloc a la subvenció s'ha de comunicar i sol·licitar-ne l'autorització prèvia corresponent al SOIB.

7. Persones destinatàries finals

1. S'han de contractar les persones desocupades que reuneixin els requisits següents:

Línia 1. Adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys:

— Inscrites en el SOIB en el moment de la contractació.

Línia 2. Adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada:

— Es consideren persones aturades de llarga durada les inscrites com a desocupades en el SOIB 360 dies o més en els darrers 540 dies, comptadors des de la data en què l'oferta d'ocupació s'ha posat en difusió en la pàgina web del SOIB.

2. Quant als criteris de priorització, per a la selecció, en primer lloc, s'han de tenir en compte els criteris específics establerts només per a la línia 1 i, en segon lloc, els criteris generals de priorització, que s'han d'aplicar a les dues línies. Aquesta priorització s'ha de veure reflectida en les graelles de baremació per a cada una de les línies.

a) Criteris específics de priorització per a la línia 1

— Les persones joves tutelades d'entre 16 i 18 anys següents:

  • Que estiguin amb una mesura de guarda o tutela en acolliments residencials o familiars.
  • Que estiguin en els programes d'emancipació de la Direcció Insular d'Infància i Família o en els processos per accedir-hi.
  • Que estiguin sota una mesura de declaració de risc amb els recursos dels programes d'intervenció familiar en el domicili.

— Les persones joves d'entre 18 i 30 anys que es trobin en procés d'autonomia personal que han estat objecte d'una mesura de protecció o de justícia juvenil.

L'administració competent ha d'emetre un informe de derivació de la persona jove en què acrediti que s'adequa a la mesura.

b) Criteris generals de priorització comuns a les dues línies

Amb caràcter general, i sempre que es compleixin els requisits mínims que s'exigeixen el punt 1 d'aquest apartat, tenen prioritat en la selecció les persones en les quals es donen alguna o diverses de les circumstàncies següents:

I. Es considera com a criteri prioritari de selecció la condició de víctima de violència masclista, i s'hi ha d'atorgar prioritat especial, tal com estableix l'article 36.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol.

II. Tenint en compte que les contractacions s'han d'ajustar preferentment als perfils professionals de les persones desocupades existents en el territori, tenen preferència en la selecció les que resideixen en el municipi de l'entitat local beneficiària de la subvenció.

III. En compliment de l'article 27.c) de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, tenen preferència especial les que tenen menors a càrrec o familiars dependents.

IV. Tenen preferència les persones desocupades que duguin a terme un itinerari personalitzat d'inserció prestat pel SOIB o per les seves entitats col·laboradores en itineraris integrals d'inserció, que hagin començat almenys un mes abans de la data en què l'oferta s'ha posat en difusió en la pàgina web del SOIB.

V. Tenen preferència les persones que no cobrin cap prestació o subsidi d'atur, excepte les beneficiàries de la renda activa d'inserció, el subsidi extraordinari per desocupació, la renda mínima d'inserció, la renda social garantida o l'ingrés mínim vital.

VI. Tenen preferència les persones que no hagin participat en els programes «SOIB Visibles 2019», «SOIB Reactiva 2020» o «SOIB Reactiva 2021».

3. Atès que l'objectiu de la convocatòria és contractar el major nombre possible de persones desocupades, les persones que siguin candidates no poden haver estat baixa voluntària en un lloc de treball per presentar-se al procés de selecció d'un altre lloc en el marc de la mateixa convocatòria «SOIB Reactiva 2022».

4. Seguint l'article 36.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, s'ha de garantir la participació equilibrada de les dones en el desenvolupament de programes de polítiques actives d'ocupació, per la qual cosa s'ha de procurar que el resultat final del procés de selecció i contractació de treballadors respecti el principi de representació equilibrada entre dones i homes (60-40 %).

8. Termini i model per presentar les sol·licituds

1. La tramitació de la sol·licitud de subvenció s'ha de generar mitjançant l'aplicació web del SOIB ACCFOR / ESOIB, en l'enllaç: <https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml>. Per completar el tràmit i considerar-lo finalitzat, el document de sol·licitud que es generi amb l'aplicació ACCFOR / ESOIB s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar mitjançant el Registre electrònic comú (REC) dins el termini de presentació de sol·licituds. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà presentada vàlidament.

2. En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ha de requerir a la persona sol·licitant que la presenti de la forma indicada abans. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

3. Les entitats interessades a presentar sol·licitud que no tenguin accés a ACCFOR / ESOIB (perquè no s'han presentat a altres convocatòries del SOIB gestionades mitjançant ACCFOR / ESOIB) poden trobar en el web del SOIB les instruccions per sol·licitar-hi l'accés.

4. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

5. D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeix aquesta Resolució s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies, esmeni la deficiència o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei esmentada.

6. Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

9. Documentació

1. Les entitats han de fer servir els models establerts, disponibles en l'aplicació web de gestió ACCFOR / ESOIB. Els documents que requereixen signatura i que s'han de presentar mitjançant el REC han d'estar signats electrònicament.

2. Per poder tramitar la sol·licitud mitjançant l'aplicació ACCFOR / ESOIB, l'entitat prèviament ha d'haver demanat l'alta en aquesta aplicació i ha d'haver aportat la documentació següent:

— Per a les entitats locals: el NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat que acrediti la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

— Per a les entitats dependents o vinculades: el NIF de l'entitat sol·licitant i la documentació que acredita la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud; els estatuts inscrits degudament en el registre corresponent, o la documentació que acrediti el caràcter d'entitat dependent o vinculada.

Les entitats que ja estan donades d'alta en ACCFOR / ESOIB no han d'aportar aquesta documentació, excepte en el cas que la informació que hi figura no estigui actualitzada. En aquest cas, han d'acreditar documentalment aquests canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i han de sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades en ACCFOR / ESOIB.

3. La sol·licitud es genera amb l'aplicació ACCFOR / ESOIB i inclou:

a) Les dades identificatives de l'entitat sol·licitant: NIF, raó social de la persona jurídica, domicili fiscal de la persona jurídica...

b) El projecte de contractació.

c) Una declaració responsable en què la persona que representa l'entitat deixa constància que l'entitat compleix les premisses següents i assumeix els compromisos següents, necessaris per poder optar a la subvenció que regula aquesta convocatòria:

— No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i no tenir cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.

— No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol.

— Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat que s'hagin sol·licitat o que hagi concedit qualsevol institució, pública o privada.

— Tenir capacitat tècnica i organitzativa per gestionar el projecte aprovat.

— Comprometre's a fer-se càrrec de les despeses que no subvencioni el SOIB per executar l'activitat.

— Comprometre's a mantenir la plantilla i que, en cap cas, els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria no suposaran minorar el personal de plantilla de l'entitat.

— Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar a terceres persones en l'execució del projecte, o comprometre's a fer-se'n càrrec. Per tant, el SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

— Comprometre's a complir les obligacions que estableix l'article 14 de les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el SOIB i la resta d'obligacions que estableix aquesta convocatòria.

— Complir l'obligació de protecció de dades personals, tal com recull l'apartat 16 d'aquest annex.

— Tenir la titularitat del compte bancari que es declara per rebre l'ingrés de la subvenció (declaració de veracitat de dades bancàries).

— Comprometre's que els salaris que percebran les persones desocupades contractades per ocupar els llocs de treball relacionats amb el projecte presentat, i per als quals es demana la subvenció, s'han determinat segons el grup professional corresponent i d'acord amb el conveni col·lectiu, la taula salarial o l'acord que hi sigui aplicable legalment, que no pot ser, en cap cas, inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

— Comprometre's que els contractes que es formalitzaran a l'empara d'aquesta convocatòria no poden ser destinats a cobrir llocs de treball estructurals de caràcter permanent.

— Que les funcions dels treballadors que s'han de contractar siguin competència de les entitats sol·licitants i que les executin les entitats sol·licitants en règim d'administració directa.

d) Certificat de l'entitat que acrediti que es complexen les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i de no haver estat sancionat amb les sancions accessòries dels articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

4. Per gestionar i dur a terme tràmits posteriors de la convocatòria, s'ha d'utilitzar l'aplicació web de gestió ACCFOR / ESOIB, d'acord amb les instruccions i els protocols del SOIB.

5. Segons el que estableixen l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 69.1 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració pot requerir a la persona sol·licitant de l'ajut els documents que acreditin la veracitat de les dades que conté la seva declaració responsable.

10. Criteris de concessió

1. El procediment d'adjudicació s'ha de fer segons els imports sol·licitats per les entitats i en funció de l'assignació màxima del repartiment territorial que preveu l'annex 2.

2. El procediment de concessió d'aquests ajuts ha de ser el de concurrència no competitiva, atès que no és necessari comparar els projectes ni establir-ne un ordre de prelació, d'acord amb el que estableix el punt 3 de l'article 7 de les bases reguladores, excepte en el cas del supòsit del punt següent, en el qual el procediment de concessió ha de ser el de concurs.

3. En el supòsit que en el mateix territori concorrin diferents entitats i l'import sol·licitat entre totes per repartir territorialment per línia superi l'import màxim assignat a l'àmbit territorial, el criteri de preferència és que s'ha de concedir la subvenció, en primer lloc, a favor de l'entitat local (ajuntament, consell insular o mancomunitat) i, en segon lloc, d'entre les altres entitats dependents o vinculades, tenen preferència les que proposin un nombre més alt de contractacions. En cas d'empat, es prioritzarà el projecte que s'hagi registrat abans. S'ha de proposar a l'altra entitat la possibilitat de reformular sol·licitud per adequar-la a l'import susceptible de ser concedit.

11. Procediment de concessió de les subvencions

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la persona que ocupa la Direcció del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici les actuacions que consideri necessàries per determinar, per conèixer i per comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució i, en concret, les que determina l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Una vegada revisades les sol·licituds presentades i fetes les esmenes pertinents, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per examinar-les i per valorar-les (d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 10).

3. La Comissió Avaluadora està formada pels membres que s'indiquen a continuació:

Presidència:

Titular: el cap o la cap del servei que tengui les competències del seguiment tècnic d'aquest programa del SOIB, a qui, en cas d'absència, vacant o malaltia, ha de substituir el cap o la cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica.

Secretaria:

Titular: el cap o la cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 1 del SOIB.

Suplent: el cap o la cap de la Secció del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 1 del SOIB.

El secretari o la secretària actua amb veu, però sense vot.

Vocalies:

Vocals primer, segon i tercer: tres tècnics del SOIB. En casos d'absència, vacant o malaltia, aquestes persones poden ser substituïdes com a vocals per altres tècnics del SOIB.

4. La Comissió Avaluadora pot sol·licitar qualsevol aclariment que consideri oportú i ha de redactar un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional de concessió o de denegació de la subvenció.

5. En vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, la persona que ocupa la Direcció del SOIB ha de formular la proposta de resolució provisional, motivada degudament, la qual s'ha de notificar a les entitats interessades per mitjans telemàtics. Aquestes entitats disposen d'un termini de deu dies hàbils per al tràmit d'audiència, per poder fer al·legacions i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents mitjançant el Registre electrònic. Transcorregut aquest termini sense que l'entitat hagi presentat al·legacions, s'entén que accepta la proposta en els seus termes.

6. Quan l'import de la subvenció que resulti de l'informe emès per la Comissió Avaluadora sigui inferior a l'import sol·licitat, prèviament a la proposta de resolució definitiva s'ha d'instar la persona beneficiària perquè, en el tràmit d'audiència, modifiqui la sol·licitud inicial per ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament. En tot cas, ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, i els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.

Si transcorre el termini i la persona beneficiària no ha reformulat la sol·licitud, s'ha d'entendre acceptada tàcitament la proposta de resolució per l'import susceptible d'atorgament.

7. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni es tenguin en compte altres fets ni altres al·legacions que els que hagi formulat la persona interessada. En aquest cas, la proposta de resolució provisional formulada té el caràcter de definitiva.

8. Tenint en compte l'informe de la Comissió Avaluadora, les al·legacions que hagi fet l'entitat sol·licitant en el tràmit d'audiència i, si escau, la reformulació de la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, motivada degudament.

9. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària davant l'Administració, mentre no es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

10. Atesa la proposta de resolució, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, el president del SOIB ha de dictar i notificar una resolució d'aprovació o de denegació, motivada degudament. El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de sis (6) mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB. Aquestes resolucions s'han de notificar individualment. En haver transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

11. L'entitat beneficiària pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament del termini màxim d'execució, que es modifiqui el contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin alterar les condicions d'execució de l'activitat subvencionada. En aquests casos, l'òrgan concedent pot autoritzar-ne l'alteració mitjançant la modificació de la resolució de concessió, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni tengui caràcter essencial ni alteri substancialment la finalitat per a la qual es va concedir, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

12. Excepcionalment, en els casos en què es posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió que no alterin de manera substancial la naturalesa o l'objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, i s'hagi omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per aprovar-la, l'òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que acceptar-la no suposi danys a tercers, tenint en compte, si escau, els criteris de gradació als quals es refereix l'article 30.3 de les bases reguladores d'aquesta subvenció.

12. Import de la subvenció

1. La quantia de la subvenció s'ha de determinar en funció de l'import que l'entitat sol·liciti  per executar el projecte, d'acord amb el seu pressupost, i amb l'aplicació dels límits i les regles que fixa aquesta convocatòria.

La quantia de la subvenció és un import cert i sense referència a un percentatge o una fracció del cost total. Per això, s'entén que és a compte del beneficiari la diferència de finançament necessària per executar totalment l'activitat subvencionada, i s'ha de reintegrar, en aquest cas, el finançament públic únicament per l'import que superi el cost total d'aquesta activitat.

En el cas que se sol·licitin una subvenció o diverses per a un mateix territori i una mateixa línia per un import superior a l'import màxim per a aquest territori i línia de l'annex 2, el SOIB ha d'instar a reformular el projecte o els projectes de contractació, en el sentit que, com a màxim, són subvencionables els treballadors, en l'ordre de la sol·licitud, que no superin l'import de l'annex 2 per al territori i la línia, calculats en l'import pressupostat limitat al màxim subvencionable. Pel que fa a la persona següent de l'ordre de la sol·licitud (el treballador que fa que se superi l'import màxim per al territori i la línia), és subvencionable sempre que l'entitat sol·licitant assumeixi el compromís de finançar el cost de les contractacions en els imports que excedeixin la quantitat màxima per al territori i la línia de l'annex 2.

2. La quantia de la subvenció que rebin les entitats beneficiàries s'ha de destinar a sufragar els costs salarials totals, incloent-hi la cotització empresarial en la Seguretat Social, per cobrir durant un màxim de sis mesos, a jornada completa, els llocs de treball autoritzats, amb les característiques i per als grups professionals d'acord amb la resolució de concessió, independentment que siguin coberts per una persona o per diverses.

a) Despeses subvencionables 

Es consideren despeses subvencionables els costs salarials i de la Seguretat Social de les persones contractades d'acord amb el conveni col·lectiu, la taula salarial o l'acord que hi sigui aplicable legalment, incloent-hi la cotització empresarial a la Seguretat Social, les pagues extraordinàries i les indemnitzacions per finalització de contracte que regula l'article 49.1.c) del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Són subvencionables les despeses que hagi de suportar l'entitat beneficiària fins al moment que acaba el termini subvencionable de sis mesos quan es se suspengui el contracte per alguna de les causes següents:

1) Incapacitat temporal dels treballadors.

2) Naixement, adopció o guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment, de conformitat amb el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulen, sempre que la durada no sigui inferior a un any, de menors de sis anys o de menors d'edat majors de sis anys amb discapacitat o que, per les seves circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l'estranger, tenguin especials dificultats d'inserció social i familiar, acreditades degudament pels serveis socials competents.

3) Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural d'un menor de nou mesos.

4) Decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.

No s'han de considerar despeses subvencionables els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, les hores extraordinàries, el pagament de vacances no gaudides sempre que s'hagi fet la totalitat de la durada del contracte, els ajuts en concepte de fons social i conceptes anàlegs, així com les indemnitzacions per mort, trasllat, suspensió, acomiadament o cessament.

Com a norma general, les vacances anuals retribuïdes no són substituïbles per una compensació econòmica. Per això, no es consideren despeses subvencionables, excepte si el treballador no les ha pogut gaudir perquè es trobava de baixa per incapacitat temporal o per maternitat, o per rescissió del contracte abans de la data prevista de finalització.

Per al cas de substitucions, es consideren despeses elegibles les derivades de la contractació inicial i de les persones substitutes fins a completar un màxim de sis mesos, i això no ha de suposar en cap cas un increment de la subvenció.

b) Límits

Pel que fa als llocs de treball que s'han de cobrir a càrrec del repartiment territorial, en cap cas no es poden superar els imports màxims de l'àmbit territorial que es fixen per a cada línia en l'annex 2. Aquest límit és per al conjunt de totes les sol·licituds que una entitat o més d'una presentin per al mateix àmbit territorial.

L'import de la subvenció és independent de la retribució que percebi finalment el treballador, que en cap cas no pot ser inferior a l'SMI. 

L'import màxim subvencionable per a cada lloc ocupat durant sis mesos és de 17.000 €, independentment si s'ha cobert amb un contracte o amb més d'un, per al cas de les substitucions.

13. Selecció i contractació

1. El procediment de selecció i contractació s'ha de dur a terme seguint els principis bàsics de la intermediació laboral que estableix l'article 34.1 de la Llei d'ocupació (Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre), segons el qual la intermediació laboral que fan els serveis públics d'ocupació i les agències de col·locació, així com les accions d'intermediació que puguin fer altres entitats col·laboradores, s'han de prestar d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació i de no-discriminació, i se n'ha de garantir la plena transparència en el funcionament.

2. Per dur a terme el registre de les ofertes de feina, les entitats han de complir el que estableix l'article 35.1 de la Llei d'ocupació, i han de vetlar específicament per evitar la discriminació tant directa com indirecta en l'accés a l'ocupació.

3. Els treballadors s'han de seleccionar seguint el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació per gestionar el procés de selecció d'aquesta convocatòria, el qual ha d'estar publicat en el web del SOIB, <https://soib.es>, i ha de preveure la possibilitat d'emprar mitjans no presencials.

4. A l'efecte de dur a terme la selecció, s'ha de constituir una comissió mixta de selecció, constituïda per a aquest fi, en què han de participar una persona representant de l'entitat beneficiària i una representant del SOIB. Aquesta comissió ha de seleccionar com a participants les persones que reuneixin els requisits segons el que especifiqui el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació.

5. L'entitat ha de presentar l'oferta de manera telemàtica, en el portal web del SOIB <https://soib.es>. Les ofertes d'ocupació han de tenir caràcter genèric. Les ofertes es posen en difusió en el portal web del SOIB.

6. La comissió mixta de selecció ha de seleccionar com a participants les persones que reuneixin els requisits, i ha de tenir en compte els criteris de preferència, tant els específics per a la línia 1 com els generals per a les dues línies, que estableix l'apartat 7 d'aquest annex, segons el que especifiqui el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació. S'ha de generar una llista de reserves formada per persones que, encara que reuneixen els requisits, no resulten seleccionades.

7. Per poder contractar algú, és condició indispensable que en el moment de la contractació tengui d'alta la demanda d'ocupació en el SOIB. Si no es compleix aquesta condició, no es considerarà subvencionable la contractació que s'efectuï.

8. La contractació de durada determinada, a jornada completa, prevista de sis mesos, excepte per el cas de les substitucions, vinculada als programes d'activació per l'ocupació, s'ha de fer en el marc d'un contracte temporal de causa específica, diferent de les modalitats a què fa referència l'article 15 de l'Estatut dels treballadors. El contracte s'ha de formalitzar obligatòriament per escrit en el model oficial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) «Contracte de treball temporal», en què s'han de marcar com a clàusules específiques «Per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral (inclou el foment de l'ocupació agrària)» i «Temps complet» i «Altres programes», al qual s'ha assignat el codi 405. El model oficial de contracte és a disposició dels beneficiaris en el web <<https://soib.es> i en el web del SEPE.

14. Registre de contractes

El contracte s'ha de registrar vinculat al número d'oferta que proporciona l'oficina del SOIB que en fa la selecció.

El registre de contractes es pot fer per mitjans telemàtics a través de l'aplicació Contrat@, que es troba a disposició de les persones interessades en el web <https://soib.es>.

15. Inici i execució

Els projectes s'han d'executar dins el període comprès entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023. Entre la primera i darrera contractació de cada línia no pot transcórrer més d'un mes.

16. Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions, a més de les que preveuen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005; el Text refós Llei de subvencions de la CAIB; l'article 14 de la Llei 38/2003, i l'Ordre de 10 d'octubre de 2013 de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'estableixen les bases reguladores, les següents:

1. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

2. Comunicar al SOIB, en el termini de vuit dies naturals, qualsevol alteració o incidència en el projecte inicial o variació que pugui incidir en la conservació i en la quantia de l'ajut.

3. Justificar davant el SOIB el fet d'haver executat l'activitat en els termes prevists en aquesta Resolució.

4. Justificar que s'han complert els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

5. Disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que en l'execució del projecte es puguin causar a tercers, de manera que el SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

6. Sotmetre's a les actuacions de comprovació tècniques i econòmiques que han d'efectuar el SOIB i la Inspecció de Treball i Seguretat Social; a les de control financer que corresponguin a la Intervenció General de l'Administració autonòmica de les Illes Balears, en relació amb les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans de control.

7. Comunicar al SOIB que s'han sol·licitat o obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o d'ens públics o privats, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s'ha de fer en el termini de tres dies hàbils, comptadors des que s'ha sol·licitat o obtingut la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

8. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, incloent-hi els elements electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i de control.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

10. Identificar convenientment, a l'efecte de difusió pública, les activitats, les obres i els serveis que es duguin a terme sobre la base d'aquesta Resolució, d'acord amb el que assenyala l'apartat 19 d'aquest annex.

11. Dur un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada en relació amb totes les transaccions relacionades amb aquestes operacions, que permeti identificar-les clarament en els termes que assenyalen les normes de comptabilitat nacional.

12. Comunicar al comitè d'empresa les previsions sobre les contractacions, en compliment de l'article 64.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

13. Utilitzar l'aplicació web de gestió ACCFOR / ESOIB i presentar tota la documentació amb els models disponibles que hi ha per al tràmit de presentar la sol·licitud. Durant la gestió de la convocatòria, el SOIB ha de determinar els tràmits successius que es poden gestionar a través de l'aplicació web de gestió ACCFOR / ESOIB i, en aquest cas, s'entén que aquesta gestió passa a fer-se obligatòriament des de l'aplicació. En qualsevol cas, l'entitat ha de complir els protocols o les guies d'ajuda que hi ha a disposició seva en el web del SOIB i en l'aplicació ACCFOR / ESOIB.

14. Complir les disposicions legislatives sobre protecció de dades de caràcter personal i, concretament, les del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; les de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

17. Condicions per pagar la subvenció

1. D'acord amb l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, modificat per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,  quan l'òrgan gestor de la subvenció acrediti raons d'interès públic, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, pot autoritzar el pagament anticipat fins al 100% de l'import de qualsevol subvenció, amb l'exigència de les garanties que corresponguin. Així doncs, atès que a l'expedient d'aquesta convocatòria s'han acreditat raons d'interès públic, el Consell de Govern de dia 13 de juny de 2022, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, ha autoritzat el pagament anticipat del 100 % de la subvenció i ha eximit les persones beneficiàries de presentar cap garantia, d'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost.

2. El 100 % de la subvenció s'ha de pagar a la bestreta, sense necessitat de constituir aval, i s'ha de tramitar d'ofici, de la manera següent:

— El 59 % de l'import de la subvenció, en el moment de la concessió de l'ajut, a càrrec dels pressuposts generals de la CAIB de l'any 2022.

— El 41 % de l'import de la subvenció, a partir del gener de 2023, a càrrec dels pressuposts generals de la CAIB de l'any 2023, sota la condició que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Aquesta distribució percentual de pagaments entre les anualitats 2022 i 2023 pot variar en el cas que, eventualment, s'alteri entre aquestes dues anualitats la distribució del crèdit que estableix l'apartat 3.1 d'aquest annex de la convocatòria, tal com preveu aquest mateix apartat.

3. Les obligacions reconegudes a favor de les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de pagar segons les disponibilitats de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Sense perjudici del que estableixen els punts 11 i 12 de l'apartat 11 d'aquest annex, qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles donen lloc que es modifiqui la resolució de concessió, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Text refós de la Llei de subvencions. D'altra banda, la modificació de la resolució de concessió implica la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, d'acord amb els articles 43 i 44 del mateix Text refós.

18. Justificació

1. Es considera despesa subvencionable la que correspon als conceptes que es defineixen en l'apartat 12 d'aquest annex i que és pagada efectivament abans que acabi el termini de justificació final. També es consideren despeses subvencionables els pagaments de l'IRPF i les cotitzacions en la Seguretat Social que no s'hagin pogut fer dins el termini de justificació en atenció als terminis que estableix la normativa que els regula, o bé que hagin estat objecte de fraccionament i/o d'ajornament, sempre que l'entitat n'acrediti el pagament efectiu en els terminis que atorga la normativa corresponent o la resolució de fraccionament o d'ajornament, respectivament.

2. En finalitzar els projectes, en el termini de tres mesos comptadors des de la data d'acabament del projecte (excepte pel que fa a la memòria d'actuació final del punt 4.a) d'aquest apartat, la qual s'ha de presentar d'acord amb el que s'indica en aquest mateix apartat), l'entitat beneficiària ha de presentar al SOIB el compte justificatiu d'acord amb els models que li faciliti el mateix SOIB.

3. L'entitat ha de fer la devolució voluntària dels fons rebuts i no aplicats, d'acord amb l'article 90 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, sense haver d'esperar que el SOIB liquidi la subvenció, mitjançant el model 046 de declaració/liquidació que es pot descarregar en l'enllaç: <https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7218>.

4. El compte justificatiu es compon de la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació final, justificativa que es compleixen les condicions que s'imposen en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria es genera a través de l'aplicació ACCFOR / ESOIB, d'acord amb la informació, la documentació i les evidències que hi consten. Aquesta memòria s'ha de posar a disposició de l'entitat beneficiària mitjançant l'aplicació de gestió. L'entitat disposarà d'un termini màxim de quinze dies per validar-la i per pujar-la a l'aplicació.

b) Una memòria econòmica, que ha de contenir:

— Una relació classificada de les despeses en què s'ha incorregut, d'acord amb l'estructura de costs que estableix l'apartat 12 d'aquest annex, amb indicació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, juntament amb els justificants de la despesa i els del pagament efectiu.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, l'import i la procedència dels quals s'ha d'indicar.

— Un certificat de l'exactitud comptable, de la certesa dels imports justificats i que acrediti que l'entitat disposa d'un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada en relació amb totes les transaccions relacionades amb aquestes operacions, que permeti identificar-les clarament, d'acord amb el model que el SOIB posi a disposició de les persones interessades.

— Un document explicatiu de les desviacions que s'hagin produït en el pressupost en l'execució del projecte, si escau.

— Si escau, la carta de pagament de la devolució voluntària, en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable.

5. Juntament amb el compte justificatiu, l'entitat ha d'aportar la documentació següent:

a) Els contractes dels treballadors, juntament amb les modificacions i la declaració de la jornada executada efectivament.

b) Les nòmines abonades a les persones contractades i els justificants bancaris de l'abonament.

c) Els documents dels ingressos a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les retencions que s'hagin fet als treballadors, amb el justificant de pagament (model 111).

d) La caràtula i els fulls del resum anual corresponent (model 190) de les retencions practicades a compte de l'IRPF, en què figurin les persones imputades al projecte com a treballadors.

e) Els documents de cotització en la Seguretat Social: relació nominal de treballadors (RNT) i rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), així com els justificants de l'abonament.

f) Informe de cotitzacions (IDC) per a cada persona contractada, que ha de comprendre tot el període de contractació, signat i segellat per la persona titular de l'autorització concedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

6. El termini per esmenar els defectes de la justificació és de deu dies.

7. Es consideren documentació justificativa per acreditar el pagament els extractes bancaris o altres documents equivalents que permetin seguir una pista d'auditoria adequada. A aquest efecte, es considera documentació justificativa per acreditar el pagament de manera suficient:

— En el cas que es tracti de transferències, l'ordre de transferència i l'extracte bancari o el detall del moviment del càrrec en què es carregui el pagament.

— En el cas que es tracti de pagaments agrupats, l'extracte bancari o el detall del moviment del càrrec, així com el desglossament de cadascun dels pagaments inclosos en la tramesa.

— En el cas que es tracti de xecs, s'ha d'incloure l'extracte bancari o el detall del moviment del càrrec en què es carregui el pagament.

— Document bancari que certifiqui la data, l'import, el beneficiari i el concepte de l'operació.

— No es poden considerar elegibles els pagaments de salaris en efectiu o en espècie.

8. Per als llocs de treball en els quals no s'hagi cobert, entre els diferents contractes, el termini màxim subvencionable de sis mesos, la quantitat màxima subvencionable de 17.000 € s'ha de prorratejar pel nombre de dies de durada efectiva dels contractes.

19. Difusió pública de les actuacions

Tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització exterior i també qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta activitat ha d'estar, com a mínim, en català, i s'hi ha d'utilitzar un llenguatge inclusiu de dones i homes.

Tota la publicitat o la difusió, en qualsevol mitjà, s'ha de presentar al SOIB abans de fer-la pública, i se n'ha d'assenyalar el text, així com el disseny de la publicitat que es vol fer, juntament amb el nom dels mitjans en què es difondrà, els dies i les hores. En cas que hi detecti irregularitats, el SOIB ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària, perquè les esmeni. A mesura que es facin aquestes actuacions de publicitat i de difusió, l'entitat ha de trametre al Servei de Seguiment Tècnic evidències que es duen a terme.

En tota publicitat o difusió que es dugui a terme s'ha de fer constar el nom complet del programa, «SOIB Reactiva 2022», i també que l'ha promogut el SOIB i l'ha finançat la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant la incorporació d'elements identificatius d'aquests organismes. A més, ha de complir les instruccions que contenen els manuals de publicitat i de difusió que estan disponibles en el web del SOIB i el protocol de gestió de projectes. Així mateix, l'entitat hi pot fer constar els seus elements identificatius, amb la mateixa grandària o amb una d'inferior que la resta de logotips.

20. Revocació i reintegrament

L'incompliment total o parcial dels requisits, de les condicions o de les finalitats, o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions, constitueix causa de revocació de la subvenció i de reintegrament de les quantitats que hagi percebut l'entitat, d'acord amb el que estableixen els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions i els articles 30 i 31 de l'Ordre de bases reguladores. La quantia que finalment s'ha de reintegrar s'ha de fixar d'acord amb el principi de proporcionalitat, tenint en compte la naturalesa i les causes de l'incompliment, d'acord amb els articles esmentats.

No es considera un incompliment de l'objecte de la subvenció quan no es pot cobrir el lloc de treball per manca de candidats, la qual cosa comporta la modificació i la revocació parcial de la subvenció concedida i el reintegrament dels fons rebuts i no aplicats.

Les baixes de les persones contractades que no siguin substituïdes donen lloc a la revocació parcial de la subvenció i al reintegrament dels fons rebuts i no aplicats.

L'entitat, juntament amb la justificació, ha d'acreditar haver reintegrat voluntàriament els fons rebuts i no aplicats, d'acord amb l'article 90 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

21. Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions que estableix aquesta Resolució són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, per a la mateixa finalitat.

 

22. Seguiment dels projectes de contractació

Amb la finalitat de comprovar l'execució correcta de les accions d'acord amb la normativa reguladora i el contingut dels projectes aprovats, se n'ha de fer el seguiment de l'execució.

El SOIB ha d'establir els mecanismes i la metodologia que consideri més adients per avaluar aquests projectes. A aquest efecte, els tècnics que designi el SOIB n'han de dur a terme les funcions de seguiment, sense perjudici de les tasques d'inspecció i de control que pugui desenvolupar el personal funcionari que les tengui atribuïdes, així com de la potestat sancionadora que puguin exercir els òrgans competents.

Aquestes funcions s'han de dur a terme d'ofici o a instància de la persona interessada, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

A aquest efecte, els responsables de les entitats beneficiàries han de facilitar a les persones que facin tasques de seguiment tota la informació que se'ls requereixi en relació amb l'execució de les accions i l'accés a les instal·lacions on es duen a terme.

 

ANNEX 2. Assignació per àmbit territorial: municipi i illa, d'acord amb l'atur registrat per municipi i illa de residència per als col·lectius de cada línia (mitjana de març de 2021 - febrer de 2022); per a mancomunitats: quantitat fixa de 20.000 €

Assignació per àmbit territorial: municipi (ajuntaments i entitats dependents i vinculades)

Municipi

Línia 1: menors 30 anys

Línia 2: majors 30 anys i atur de llarga durada

Atur

% sobre el total

Repartiment

Atur

% sobre el total

Repartiment

ALARÓ

45

0,36 %

33.030,06

109

0,47 %

44.727,91

ALCÚDIA

312

2,49 %

229.008,43

392

1,70 %

160.856,32

ALGAIDA

34

0,27 %

27.538,24

98

0,43 %

40.214,08

ANDRATX

103

0,82 %

75.602,14

167

0,73 %

68.528,08

ARIANY

4

0,03 %

20.886,85

8

0,03 %

21.049,45

ARTÀ

69

0,55 %

50.646,09

124

0,54 %

50.883,12

BAYALBUFAR

3

0,02 %

20.665,14

5

0,02 %

20.655,91

BINISSALEM

82

0,65 %

60.188,11

199

0,87 %

81.659,20

BÚGER

11

0,09 %

22.438,84

19

0,08 %

22.492,44

BUNYOLA

46

0,37 %

33.764,06

90

0,39 %

36.931,30

CALVIÀ

516

4,12 %

345.000,00

834

3,63 %

342.230,03

CAMPANET

23

0,18 %

25.099,39

52

0,23 %

26.821,41

CAMPOS

91

0,73 %

66.794,12

169

0,73 %

69.348,77

CAPDEPERA

140

1,12 %

102.760,19

168

0,73 %

68.938,42

CONSELL

30

0,24 %

26.651,38

69

0,30 %

29.051,48

COSTITX

8

0,06 %

21.773,70

38

0,17 %

24.984,87

DEIÀ

3

0,02 %

20.665,14

5

0,02 %

20.655,90

ESCORCA

0

0,00 %

20.000,00

1

0,00 %

20.131,18

ESPORLES

28

0,22 %

26.207,96

59

0,26 %

27.739,67

ESTELLENCS

1

0,01 %

20.221,71

3

0,01 %

20.393,54

FELANITX

213

1,70 %

156.342,29

311

1,35 %

127.618,15

FORNALUTX

5

0,04 %

21.108,56

1

0,00 %

20.131,18

INCA

557

4,44 %

345.000,00

957

4,16 %

392.702,80

LLORET DE VISTALEGRE

14

0,11 %

23.103,98

36

0,16 %

24.722,51

LLOSETA

82

0,65 %

60.188,11

194

0,84 %

79.607,46

LLUBÍ

18

0,14 %

23.990,83

38

0,17 %

24.984,87

LLUCMAJOR

329

2,63 %

241.486,45

757

3,29 %

310.633,25

MANACOR

595

4,75 %

345.000,00

925

4,02 %

379.571,67

MANCOR DE LA VALL

7

0,06 %

21.551,99

20

0,09 %

22.623,62

MARIA DE LA SALUT

18

0,14 %

23.990,83

41

0,18 %

25.378,42

MARRATXÍ

336

2,68 %

246.624,46

645

2,80 %

264.674,30

MONTUÏRI

19

0,15 %

24.212,54

46

0,20 %

26.034,32

MURO

86

0,69 %

63.124,12

148

0,64 %

60.731,47

PALMA

5.181

41,34 %

345.000,00

10.679

46,44 %

455.000,00

PETRA

27

0,22 %

25.986,25

46

0,20 %

26.034,32

POLLENÇA

159

1,27 %

116.706,22

237

1,03 %

97.252,42

PORRERES

45

0,36 %

33.030,06

75

0,33 %

30.776,08

SA POBLA

163

1,30 %

119.642,22

260

1,13 %

106.690,42

PUIGPUNYENT

14

0,11 %

23.103,98

28

0,12 %

23.673,07

SENCELLES

31

0,25 %

26.873,10

87

0,38 %

35.700,25

SANT JOAN

24

0,19 %

25.321,11

29

0,13 %

23.804,25

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

78

0,62 %

57.252,11

97

0,42 %

39.803,73

SANTA EUGÈNIA

14

0,11 %

23.103,98

28

0,12 %

23.673,07

SANTA MARGALIDA

125

1,00 %

91.750,17

200

0,87 %

82.069,55

SANTA MARIA DEL CAMÍ

55

0,44 %

40.370,08

129

0,56 %

52.934,86

SANTANYÍ

118

0,94 %

86.612,16

152

0,66 %

62.372,86

SELVA

29

0,23 %

26.429,67

70

0,30 %

29.182,66

SES SALINES

32

0,26 %

27.094,81

67

0,29 %

28.789,12

SINEU

36

0,29 %

27.981,66

74

0,32 %

30.365,73

SÓLLER

87

0,69 %

63.858,12

133

0,58 %

54.576,25

SON SERVERA

161

1,28 %

118.174,22

187

0,81 %

76.735,03

VALLDEMOSSA

7

0,06 %

21.551,99

26

0,11 %

23.410,70

VILAFRANCA DE BONANY

32

0,26 %

27.094,81

58

0,25 %

27.608,49

MALLORCA

10.246

81,76 %

4.171.602,43

19.390

84,32 %

4.288.159,97

 

 

 

 

 

 

 

ALAIOR

72

0,57 %

52.848,10

131

0,57 %

53.755,56

CIUTADELLA DE MENORCA

325

2,59 %

238.550,44

397

1,73 %

162.908,06

FERRERIES

34

0,27 %

27.538,24

30

0,13 %

23.935,43

MAÓ

314

2,51 %

230.476,43

543

2,36 %

222.818,83

ES MERCADAL

42

0,34 %

30.828,06

59

0,26 %

27.739,67

SANT LLUÍS

42

0,34 %

30.828,06

88

0,38 %

36.110,60

ES CASTELL

76

0,61 %

55.784,10

165

0,72 %

67.707,38

ES MIGJORN GRAN

5

0,04 %

21.108,56

5

0,02 %

20.655,90

MENORCA

910

7,26 %

687.961,99

1.418

6,17 %

615.631,43

 

 

 

 

 

 

 

EIVISSA

499

3,98 %

345.000,00

783

3,40 %

321.302,29

SANT ANTONI DE PORTMANY

293

2,34 %

215.062,40

426

1,85 %

174.808,14

SANT JOSEP DE SA TALAIA

207

1,65 %

151.938,28

364

1,58 %

149.366,58

SANT JOAN DE LABRITJA

24

0,19 %

25.321,11

74

0,32 %

30.365,73

SANTA EULÀRIA DES RIU

290

2,31 %

212.860,40

484

2,10 %

198.608,31

EIVISSA

1.313

10,48 %

950.182,19

2.131

9,27 %

874.451,05

 

 

 

 

 

 

 

Formentera

63

0,50 %

46.242,09

58

0,25 %

27.608,49

FORMENTERA

63

0,50 %

46.242,09

58

0,25 %

27.608,49

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

12.532

100,00 %

5.855.988,70

22.997

100,00 %

5.805.850,94

 

 

 

 

 

 

 

Assignació per àmbit territorial: illa (consells i entitats dependents i vinculades)

Illa de Mallorca

10.246

81,76 %

200.000,00

19.390

84,32 %

250.000,00

Illa de Menorca

910

7,26 %

144.011,30

1.418

6,17 %

137.504,47

Illa d'Eivissa

1.313

10,48 %

200.000,00

2.131

9,27 %

206.644,59

Illa de Formentera

63

0,50 %

20.000,00

58

0,25 %

20.000,00

TOTAL DE L'ÀMBIT D'ILLES

12.532

100,00 %

564.011,30

22.997

100,00 %

614.149,06

 

 

 

 

 

 

 

Assignació de mancomunitats

Mancomunitat des Raiguer

20.000,00 €

20.000,00 €

Mancomunitat des Migjorn

20.000,00 €

20.000,00 €

Mancomunitat Pla de Mallorca

20.000,00 €

20.000,00 €

Mancomunitat de Tramuntana

20.000,00 €

20.000,00 €

TOTAL DE MANCOMUNITATS

80.000,00 €

80.000,00 €