Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 383938
Resolució del president d'AETIB per la qual es modifica la resolució del president d'AETIB publicada al BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística del destinació Menorca amb els mercats emissors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Al BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022, es va publicar la Resolució del president d'AETIB, de 21 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de la destinació Menorca amb els mercats emissors.

A l'Annex 7 d'aquesta Resolució s'hi inclouen les Directrius sobre l'ús de les marques.

2.- En data de 28 de maig de 2022, BOIB núm. 69, es va publicar la resolució del President d'AETIB per la qual es modifica l'Annex 7 de la Resolució de 21 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de la destinació Menorca amb els mercats emissors.

3.- El Manual de marca PRTR facilitat per l'entitat encarregada de coordinar el Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència ha patit nous canvis substancials que obliguen a l'adaptació de les directrius de marca publicades a la convocatòria.

4.- En data 6 de juliol de 2022, es va reunir la Comissió Executiva de co-màrqueting Menorca del conveni de col·laboració entre l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Foment del Turisme Menorca (FFTM) per al finançament de la Convocatòria de co-màrqueting estratègic amb l'illa de Menorca. Que en aquesta reunió es va acordar, entre d'altres, acceptar les modificacions proposades per part de FFTM i aquelles necessàries per a l'adequació a les establertes al fons PRTR.

Per tot això, es dicta la següent

RESOLUCIÓ

1.- Modificar l'Annex 7 de la Resolució publicada al BOIB núm. 69 de 28 de maig de 2022 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística del destinació Menorca amb els mercats emissors.

2.- Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta Resolució.

Aquesta resolució tindrà efectes amb caràcter retroactiu, tenint efectes des del dia 7 de juliol de 2022, a excepció dels materials que hagin estat aprovats per escrit prèviament a la esmentada publicació per l'àrea d'Imatge i Publicacions de l'AETIB. Les noves Directrius sobre l'ús de les marques estaran disponibles a la web d'AETIB.

El nou Manual de Marca estarà disponible a la web d'AETIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del president de l'AETIB en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB, d'acord amb allò que estableix l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació al BOIB, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica: (8 de juliol de 2022)

El president de l'AETIB (Per Resolució del president de l'AETIB de 28 de setembre de 2021, de delegació de firma) Jaume Colom Adrover