Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 384230
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de juliol de 2022 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió econòmica del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Centre de la Mar amb codi de centre 07015720

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant el Decret 12/2018, de 27 d'abril, (BOIB núm. 52, de 28 d'abril) es va crear el Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar, a Maó amb codi de centre 07015720.

2. Mitjançant l'Ordre conjunta del conseller de Treball, Comerç i Indústria i del conseller d'Educació i Universitat de 2 de juliol de 2018 (BOIB núm. 90, de 21 de juliol) es va disposar la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar, per al curs 2018-2019.

3. El Reial Decret 523/2019, de 13 de setembre (BOE núm. 234, de 28 de setembre), va crear com a centre de Referència Nacional el Centre de la Mar, a l'àrea professional de Nàutica , de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, en l'àmbit de la formació professional.

4. En data 5 de juliol de 2022, el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals emet informe favorable i proposa que se li doti al centre de l'autonomia de gestió econòmica corresponent per tal de poder exercir amb garanties les funcions recollides a l'article 9 del Decret 96/2010, de 30 de juliol.

5. L'article 2.2.g de l'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears, especifica que estan subjectes a aquesta Ordre, a més dels centres educatius ordinaris i de les seccions o ampliacions que depenguin d'altres centres (...) Qualsevol altres centres o serveis que la Conselleria d'Educació i Cultura pugui determinar.

6. El 6 de juliol de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable per al reconeixement, a efectes administratius, de l'autonomia de gestió del Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar.

7. El 7 de juliol de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres proposà el reconeixement, a efectes administratius, de l'autonomia de gestió del Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar amb efectes de l'1 de juliol de 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 13 d'agost).

5. L'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 148, de 10 de desembre).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 7 de juliol de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Reconèixer, a efectes administratius, des de l'1 de juliol de 2022, l'autonomia de gestió del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Centre de la Mar amb codi de centre 07015720.

2. Comunicar aquesta Resolució a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i al Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Centre de la Mar.

3. Informar d'aquesta Resolució el Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, als efectes oportuns.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de juliol de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà