Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 384897
Acord del Consell de Govern d’11 de juliol de 2022 pel qual es declara excepcional la situació de manca de professionals en el sector de les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears aquest estiu, als efectes d'allò previst a la disposició addicional vuitena del Decret 23/2018, de 6 de juliol

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil s'han convertit en un recurs imprescindible per a les famílies amb fills i filles menors d'edat que veuen incrementades de manera considerable les seves necessitats de conciliació en època de vacances escolars. De fet, el Pla de Conciliació i Coresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024 que va aprovar la Mesa de Conciliació el 13 de setembre de 2021 les preveu expressament com una eina per assolir els objectius en aquest àmbit. Enguany, aquesta necessitat s'ha intensificat amb la recuperació del sector turístic en un context de normalització o, fins i tot, d'eclosió econòmica després de dos anys de pandèmia per la COVID-19. Les dades d'afiliació a la Seguretat Social així ho corroboren: la xifra de persones afiliades va ser de 566.847 persones el mes de maig i l'atur es va situar en un 6%, un percentatge proper a la plena ocupació.

Sens dubte, aquest increment en les dades d'ocupació té uns efectes directes sobre les possibilitats de conciliació dels pares i mares de les Illes Balears. És evident que, a major ocupació, major demanda per part de les famílies de serveis d'atenció a la infància i, especialment, d'activitats de lleure, per atendre els seus fills i filles en edat escolar. Només a Mallorca, en el que va d'estiu ja s'han presentat gairebé 300 declaracions responsables per posar en marxa activitats d'aquest tipus, principalment escoles de vacances, campaments, marxes per etapes i colònies. Es tracta d'un nombre similar a les presentades els altres anys, però amb la diferencia que se n'ha incrementat notablement l'aforament: mentre que el juliol de 2021 gairebé el mateix nombre d'activitats varen acollir poc més de 17.000 infants i joves, per a aquest mateix mes d'enguany se n'esperen més de 25.000, d'acord amb les declaracions responsables presentades. Es preveu que aquest nombre de participants s'incrementarà a mesura que es facin més incorporacions al mercat laboral durant la temporada.

Aquesta elevada sol·licitud de serveis no s'ha vist acompanyada, però, d'un increment de la demanda d'ocupació en el sector del lleure, sinó tot el contrari. Les bones perspectives de la temporada turística han provocat que milers de joves treballadors i treballadores, que tradicionalment aprofitaven el descans estival per fer una activitat retribuïda en el món del lleure, es decantin enguany per la restauració o l'hoteleria. Les millors retribucions que ofereixen aquests darrers sectors, unit a la pujada de preus d'alguns dels productes més bàsics per la crisi energètica, ha agreujat aquest transvasament d'un dels sectors amb més tradició d'ocupació jove cap al món del turisme.

Actualment, les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil estan regulades en el capítol V del Títol IV de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i en el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la llei esmentada. És el reglament on s'especifiquen, entre d'altres, les titulacions requerides per treballar com a monitor/a i director/a i la proporció professional-participants que han de tenir les activitats. Els consells insulars, amb competències pròpies en matèria de lleure, són els encarregats de controlar el compliment d'aquests requisits en el seus territoris respectius.

En aquest context, els consells insulars de Mallorca i de Menorca han fet una crida a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, com a òrgan del Govern competent en la matèria, per coordinar l'aplicació de mesures urgents per pal·liar la situació, en compliment de l'article 70.2 de l'Estatut d'Autonomia, en relació amb les competències de l'article 30.12.

En el cas de Mallorca, un escrit del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament local de 29 de juny de 2022 es fa ressò de les demandes que realitzen nou empreses i entitats de lleure que organitzen més del 60% d'activitats que es realitzen a Mallorca davant la situació del sector pel que fa al personal. El Consell constata aquesta problemàtica en la impossibilitat de notificació per part de les entitats i empreses promotores de la composició dels equips educatius de les activitats, les constants nombroses modificacions del personal o les continues crides telemàtiques i telefòniques d'ajuda al servei responsable per la impossibilitat de trobar el personal necessari. Entre els motius d'aquesta situació, la institució insular enumera la disminució de la titulació (un lleu 3% pel que fa a monitors/es i un considerable 20% pel que fa a directors/es entre els anys 2020 i el 2021), les retribucions i condicions laborals que ofereix el sector del lleure o la recuperació econòmica d'altres sectors que requereixen d'aquestes activitats per la conciliació familiar, entre d'altres,

En termes similars, el Consell de Menorca, en un informe del Servei insular de Joventut de dia 29 de juny de 2022, posa de manifest les dificultats per trobar personal qualificat que li reporten les entitats organitzadores de l'illa. Si bé tant el nombre d'activitats declarades com d'infants participants es manté estable en relació amb l'any passat —gairebé 100 activitats amb al voltant de 3.800 infants inscrits— crida l'atenció la important baixada de monitors i directors declarats per fer-se càrrec d'aquests serveis: 166 enguany, enfront dels 411 de 2021. El Consell atribueix aquesta situació a dos factors: d'una banda, la manca de professionals amb les titulacions requerides per actuar com a monitors i monitores en les activitats de lleure de caire esportiu; i, de l'altra, l'increment de casos de joves que durant la pandèmia van cursar estudis de monitor/a i director/a a centres no reconeguts i que ara es troben que els seus diplomes no són vàlids per treballar com a tals.

De la seva banda, un informe del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de 4 de juliol de 2022 constata les dificultats per cobrir els llocs de director/a i de monitor/a que ofereixen tant entitats privades com públiques aquest estiu i que gestiona l'organisme. Només s'han cobert fins ara 32 dels 71 llocs de monitor/a que han ofert entitats de Mallorca i d'Eivissa, i cap dels cinc per exercir de director/a. Les poques que s'han cobert ho han fet amb molta dificultat, ja que es presenta a la selecció un percentatge molt baix de les persones convocades.

Els consells insulars mostren la seva preocupació per les conseqüències de la manca de personal en aquestes activitats, tant en la recuperació econòmica com pel que fa a la conciliació de les famílies, que els pot obligar a reduir les seves jornades laborals o, fins i tot, abandonar els seus llocs de feina, per fer-se càrrec dels seus fills i filles menors d'edat, cosa que compromet els objectius de conciliació prevists al primer Pla de Conciliació i Coresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

Malgrat coincidir en la problemàtica, els consells insulars de Mallorca i de Menorca proposen solucions alternatives per fer front a la situació. El Consell de Mallorca apel·la a la disposició addicional vuitena del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, que preveu que, en cas de situacions extraordinàries derivades d'estats d'alarma o d'altres circumstàncies excepcionals declarades per l'Estat, el Parlament o el Govern de les Illes Balears, o per pal·liar-ne els efectes, l'òrgan competent de cada consell insular, si escau, i d'acord amb el marc jurídic competencial i material que reguli la situació extraordinària, pot deixar sense efecte o flexibilitzar temporalment les previsions contingudes en els apartats 2, 4 i 7 de l'article 48 d'aquest Decret.

Al seu torn, el Consell de Menorca proposa, d'una banda, que se suspengui temporalment, durant aquest estiu, el requisit que han de complir les titulacions federatives d'haver d'acreditat una càrrega lectiva d'un mínim del 80% de les titulacions de règim transitori que conté l'article 52.2 del Decret 23/2018, relatiu a les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter esportiu; així com admetre, també de forma temporal, i per als propers mesos, com a vàlid per actuar com a monitor/a el màster universitari de formació del professorat de secundària, independentment dels estudis universitaris cursats.

En data de 5 de juliol, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies ha emès un informe on considera, que un cop estudiada la normativa aplicable, i constatada la manca extraordinària de treballadors i treballadores en el sector del lleure aquest estiu, considera que es donen les circumstàncies perquè el Consell de Govern declari aquesta excepcionalitat i es puguin activar, si així ho decideixen els consells, les mesures previstes a la Disposició addicional vuitena del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut. Aquesta disposició preveu que, en aquests casos, es pugui suprimir la possibilitat d'admetre fraccions de fins a 4 participants més, en el cas de les activitats puntuals, o de fins a 7 participants més, en el cas de les activitats continuades, sense haver-hi d'afegir un altre monitor o monitora, prevista en els apartats 2 i 4 de l'article 48; o que el personal en pràctiques del curs de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil pugui computar en la ràtio de personal dirigent per participants que s'exigeix, sense que sigui d'aplicació allò previst al segon paràgraf de l'apartat 7 de l'article 48. La directora general descarta un canvi en l'admissibilitat de titulacions diferents a les previstes per als campus esportius, atès que no és una de les mesures emparades en la disposició addicional esmentada. Pel que fa a l'acceptació del màster universitari en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat com a titulació vàlida per exercir de monitor/a, entén que correspon als consells insulars, amb competències pròpies en la matèria de lleure, determinar si la consideren idònia als efectes d'allò previst a l'apartat 3 de l'article 48 del Decret 23/2018.

En el mateix informe, la directora recomana als consells insulars, per al cas que la mesura que adoptin sigui la d'acceptar que el personal monitor en pràctiques computi en la ràtio de monitor/a-participant, establerta a l'article 48.2 del Decret 23/2018, que s'exigeixi que aquest personal sigui contractat en la modalitat que escaigui segons la normativa laboral o de funció pública aplicable.

Per tot això, i de conformitat amb les funcions conferides per mitjà del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en aplicació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió d'11 de juliol de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer.- Declarar excepcional la situació de manca de professionals en el sector de les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears aquest estiu, als efectes d'allò previst a la disposició addicional vuitena del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Segon.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de juliol de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez