Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 382787
Aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució d'Alcaldia núm. 00044-2022 de data 5 de juliol de 2022, es va aprovar el Pla de Disposició de Fons de la tresoreria de l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

S'adjunta el pla de disposició de fons pel seu coneixement:

PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS

1. PRINCIPIS GENERALS

1.1. El Pla de Disposició de Fons és un instrument necessari per a la gestió de la tresoreria i constitueix una eina eficaç per regular la liquiditat del sistema financer local.

1.2. El Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria d'aquest Ens Local té per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments, acomodant-los a les disponibilitats d'efectiu previstes en la Tresoreria Municipal, que permeti una correcta estimació de les necessitats d'endeutament i l'optimització dels recursos disponibles.

1.3. L'acomodació de les ordres de pagament al pla de disposició de fons es verificarà per la Intervenció Municipal mitjançant l'examen del propi pla de disposició de fons o de l'informe que sobre aquest tema emeti la Tresoreria de l'entitat.

La gestió dels fons integrants de la Tresoreria, es realitzarà sota el principi d'unitat de caixa amb la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i per operacions no pressupostàries, utilitzant tots els recursos dineraris disponibles per al pagament de les obligacions.

1.4. El Pla de Disposició de Fons serà d'aplicació des del dia següent a la seva publicació en el BOIB, i mantindrà la seva vigència en els exercicis següents mentre que no es procedeixi a l'aprovació d'un nou Pla.

1.5. D'igual manera el Pla de Disposició de Fons podrà ser revisat al llarg de l'exercici en funció de les modificacions produïdes en les disponibilitats líquides efectives o previstes en la Tresoreria.

2. ORDENACIÓ DELS PAGAMENTS

2.1. Els pagaments pressupostaris per execució del pressupost de despeses, s'ordenaran atenent el reconeixement de l'obligació corresponent, donada la necessària execució pressupostària d'aquests en funció de les respectives meritacions.

2.2. Qualsevol que sigui l'ordre de prelació que, segons aquest Pla, correspongués al pagament, s'ordenaran els pagaments perquè es realitzin en data anterior a la finalització del termini previst en la normativa de morositat.

3. DISPONIBILITATS DINERARIAS I ORDRE DE PRELACIÓ EN ELS PAGAMENTS

3.1. Quan de la programació de les disponibilitats dineràries d'aquest Ens Local, es desprengui que no permetran atendre el puntual pagament de les obligacions, amortització de deute i dels seus corresponents interessos, pagament de les obligacions de personal i quotes obligatòries de la Seguretat Social, podran realitzar-se ajustos a la programació dels pagaments fins aconseguir els recursos dineraris necessaris que permetin atendre aquelles obligacions.

3.2. Quan a la programació d'expedició d'ordres de pagament les disponibilitats de fons estimades raonablement no permetin atendre al conjunt de les obligacions reconegudes de naturalesa pressupostària i als pagaments exigibles de naturalesa extra pressupostària, s'estarà al següent ordre de prelació de les ordres de pagament:

3.2.1. Pagaments corresponents a amortització de deute:

La reducció de l'endeutament net de l'Entitat Local és un mandat introduït per l'article 135 de la CE, que dona prioritat al pagament del deute enfront de qualsevol altre. Igual que l'article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix la prioritat absoluta de pagament del deute públic i l'article 32 d'aquesta última norma que imposa la destinació del superàvit pressupostari de la liquidació a reduir igualment endeutament net. 

 1. Els pagaments corresponents a obligacions contretes en exercicis anteriors: amortització del deute inclòs en el Capítol IX, Interessos del deute Capítol III.
 2. Els pagaments corresponents a amortització del deute inclòs en el Capítol IX i Interessos del deute Capítol III, així com els pagaments per cancel·lació d'operacions no pressupostàries de tresoreria i despeses financeres derivades del deute i d'operacions de tresoreria.

3.2.2. Pagaments corresponents a crèdits del Capítol I. Despeses de Personal: 

 1. En aquest nivell es troben compresos les despeses classificades en el Capítol I. Despeses de Personal, de la classificació econòmica del pressupost de despeses. A títol enunciatiu s'entendran incloses les retribucions líquides del personal funcionari, laboral, eventual i dels membres electes de la Corporació que tinguin reconeguda dedicació exclusiva i altres despeses com les despeses socials i dietes de personal.

 2. Pagaments extra pressupostaris a realitzar en concepte de quotes retingudes als empleats per raó de cotitzacions a la Seguretat Social en qualsevol dels seus règims, així com els derivats de liquidacions trimestrals en concepte d'impostos retinguts als perceptors de rendes abonades per la Corporació i especialment les corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tret que, en tots dos casos, s'haguessin obtingut ajornament de l'obligació d'ingrés de manera reglamentària.

 3. Pagaments de naturalesa pressupostària en concepte de cotitzacions empresarials de qualsevol règim de la Seguretat Social, excepte ajornament de l'obligació de pagament obtingut de manera reglamentària.

3.2.3. Pagaments derivats d'obligacions contretes en exercicis anteriors:

 • Pagaments d'obligacions contretes en exercicis anteriors tant de naturalesa pressupostària com no pressupostària sense incloure els interessos que es poguessin entendre reportats d'acord amb el que es disposa en la normativa de morositat. Així mateix, s'inclou en aquest nivell el pagament de les obligacions que van haver de ser contretes en exercicis anteriors i que ho han estat en l'exercici corrent per reconeixement extrajudicial de crèdits, mitjançant el preceptiu acord de l'Ens Local en Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

3.2.4. Pagaments derivats dels règims de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària: 

 • Qualsevol altre pagament, exclosos els de l'apartat anterior, derivats dels règims de la Seguretat Social i l'Agència Tributària dels quals es puguin derivar sancions, interessos de demora o altres anàlogues que suposin un increment del cost respecte del seu incompliment.

3.2.5 Pagaments derivats d'execucions judicials:

 • Pagaments pressupostaris derivats de l'execució de sentències o resolucions judicials, així com qualsevol altra derivat d'un mandat de qualsevol òrgan jurisdiccional per les quals l'Ens Local fos condemnat a l'abonament d'una quantitat certa.

3.2.6. Un altre tipus de pagaments: 

 1. Pagaments corresponents a despeses finançades amb ingressos afectats fins cobrir l'import dels ingressos afectats efectivament cobrats o recaptats, quan els cobraments no es trobin sotmesos al principi d'unitat de caixa per disposició legal expressa.

 2. Pagaments corresponents a les despeses finançades amb subvencions finalistes en els quals el cobrament d'aquestes estigui condicionat a la justificació del pagament de les citades despeses i amb l'exclusiva finalitat de justificar aquells. Aquesta prioritat haurà de ser autoritzada per l'Ordinador de Pagaments prèvia petició raonada pel centre gestor de la despesa de la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per aquesta.

 3. Pagaments corresponents a subvencions.

 4. Pagaments derivats de les assegurances i similars, per evitar la falta de cobertura del sinistre.

3.2.7 Pagaments restants:

 • Els pagaments corresponents a la resta de les obligacions corresponents a l'exercici corrent seran satisfets per rigorós ordre d'antiguitat, tenint-se en compte la data d'antiguitat, la data de reconeixement de l'obligació.

4. NORMES ESPECÍFIQUES D'APLICACIÓ 

4.1. A l'efecte de no incomplir el principi de prelació de pagaments, s'estableix com a procediment de pagament generalitzat el pagament ordinari mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de factura corresponent a l'Ens Local, sent el procediment de pagaments a justificar un procediment excepcional i que haurà d'estar motivat i justificat prèviament.

4.2. Excepcionalment, podrà alterar-se l'ordre de prelació de pagaments, sempre amb Resolució motivada i signada per l'Ordinador de Pagaments, quan el compliment estricte de l'ordre de prelació suposi la paralització de serveis bàsics de prestació municipal, o les pròpies condicions del contracte exigeixin el pagament previ a la prestació del servei.

4.3. La tresoreria podrà retenir pagaments i compensar-los amb els deutes tributaris o d'una altra naturalesa a favor de l'Ens Local, en els termes establerts en la normativa vigent sobre gestió recaptatòria dels tributs i altres recursos de dret públic, així com sobre la gestió pressupostària.

5. TERMINIS DE PAGAMENT

5.1. Els pagaments per certificacions d'obres o els corresponents documents que acreditin la realització total o parcial d'un contracte d'obres, serveis o subministraments s'abonaran dins dels terminis establerts en l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tret que s'estableixin dates de pagament concretes en virtut d'una norma, sentències o dels convenis que els siguin d'aplicació, complint el període mitjà de pagament a proveïdors establert pel Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

5.2. S'exceptuen de la regla general anterior, el pagament de les següents obligacions. 

 1. La nòmina del personal, que es pagarà generalment amb caràcter mensual els darrers dies del mes corresponent.

 2. Les quotes de les assegurances socials i de mutualitats de previsió social es pagaran en els venciments establerts en les seves normes reguladores.

 3. La reposició de fons per constitució o reposició de pagaments a justificar es pagaran en la data de les corresponents ordres de pagament.

 4. Els pagaments no pressupostaris per retencions practicades en nòmina, excepte l'impost sobre la renda de les persones físiques i les quotes a la Seguretat Social, es pagaran en la data, que com a màxim, estableixi la normativa vigent.

 5. Els pagaments per retencions practicades en concepte de l'impost sobre la renda de les persones físiques i per altres retencions exigides per Llei, es pagaran en els terminis establerts per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o organisme que tingui la competència per a la seva recaptació.

5.3. Les ordres de pagament hauran d'estar en la Tresoreria amb el temps necessari per a què els pagaments es realitzin als seus beneficiaris en les dates establertes en aquest Pla, prèvia comprovació de què aquests es troben al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, document signat electrònicament (8 de juliol de 2022)

El batle Arnaldo Francisco Llinàs Quintana