Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 382938
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de juliol de 2022 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, estableix a l'article 37 que les persones menors d'edat amb diversitat funcional tenen dret de gaudir d'un sistema d'educació inclusiu, amb accés a l'educació obligatòria i no obligatòria en les mateixes condicions que els altres membres de la comunitat, sense exclusió per raó de diversitat funcional, i amb ajuts  i els suports necessaris i per fer possible l'accés i potenciar el seu màxim desenvolupament.

2.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71.1, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.

3.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, indica que l'accessibilitat universal, l'equitat, la igualtats de drets i d'oportunitats  i la cohesió social i cultural dins el marc de la inclusió educativa de tot l'alumnat esdevé un principi general, pedagògic i organitzatiu.

4.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, pretén garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats. Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes arribin a assolir els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

5.En aplicació de la Llei orgànica 2/2006, l'article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura proporcionar els recursos necessaris per garantir l'atenció a la diversitat dels alumnes, en especial, l'atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu.

6.El 14 de gener de 2017 es va publicar, en el BOIB núm. 6, el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018. L'article 20.2 d'aquest Decret, sobre l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, estableix el següent:

Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha d'efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.

7.El 21 de maig de 2022 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució del 18 de maig de 2022 per la qual es convoca  el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

8.Una vegada analitzades les sol·licituds d'ATE's presentades, el 8 de juliol de 2022, el Servei d'Atenció a la Diversitat ha emès informe amb la proposta sobre la dotació d'ATE als centres privats concertats per al curs escolar 2022-2023 a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

9.Els ATE específics de les unitats educatives específiques d'educació infantil/bàsica a centres ordinaris (UEECO) estan determinats en l'annex 21, punt 3.2.B, referent a altres despeses, de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, i són independents dels alumnes amb mancances específiques d'aquest tipus, per la qual cosa no figuren en aquesta Resolució.

10.Les hores per setmana atorgades s'han fixat d'acord als criteris que estableix el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics per als cuidadors.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm.159, de 4 de juliol).

2.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

3.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears  (BOIB núm. 26, de 28 de febrer).

6.La llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 31 de desembre)

7.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

8.Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 maig).

9.Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener) i modificada per la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm.156, de 21 de desembre).

10.L'ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de l'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

11.La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la qual es convoca  el procediment per a la dotació d' Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 66, de 21 de maig).

12.VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Determinar la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023, d'acord amb els termes prevists  en l'annex 1 d'aquesta Resolució .

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució  i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3.Concedir als interessats un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin formular les al·legacions que considerin adients. Aquestes al·legacions s'han de presentar mitjançant el GestIB, a l'apartat Quota > Previsió de recursos de suport educatiu > Al·legacions (del curs 2022-2023), preferentment en format PDF.

4.Informar els interessats que no es pot interposar cap recurs en via administrativa contra aquesta Resolució pel fet de tractar-se d'un acte de tràmit.

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de juliol de 2022) El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1

 

 

NOM CENTRE

CODI CENTRE

MUNICIPI

2022-2023

CC

AIXA-LLAÜT

7013528

PALMA

28,5

CC

ARCANGEL SANT RAFEL

7003501

PALMA

19

CC

AULA BALEAR

7006767

PALMA

47,5

CC

BALMES

7003456

PALMA

28,5

CC

BEATA FRANCINAINA CIRER

7001541

INCA

0

CC

BEATO RAMÓN LLULL

7001526

INCA

57

CC

BISBE VERGER

7005416

SANTANYI

19

CC

CAN BONET

7004679

Sant Antoni de Portmany

19

CC

CIDE

7004230

PALMA

76

CC

COR DE MARIA

7001927

MAÓ

19

CC

CORPUS CHRISTI

7003171

PALMA

19

CC

EL TEMPLE

7003092

PALMA

19

CC

ESCOLÀPIES PALMA

7003614

PALMA

28,5

CC

FRA JOAN BALLESTER

7000650

CAMPOS

38

CCEI

ITACA

7008260

PALMA

38

CCEI

JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARIA

7002737

PALMA

19

CC

JESÚS MARÍA

7003471

PALMA

38

CC

JUAN DE LA CIERVA

7003699

PALMA

19

CC

L'ASSUMPCIÓ

7000391

BINISSALEM

19

CC

LA INMACULADA

7003730

PALMA

19

CC

LA MIRACULOSA

700368

PALMA

38

CC

LA PORCÍUNCULA

7004084

PALMA

19

CC

LA PURÍSIMA

7004308

PALMA

38

CC

LA SALLE

7000081

ALAIOR

19

CC

LA SALLE

7001472

INCA

28,5

CC

LA SALLE

7001915

MAÓ

0

CC

LA SALLE

7002181

MANACOR

28,5

CC

LA SALLE

7004333

PALMA

38

Cc

LLADO

7002622

PALMA

19

CC

MADRE ALBERTA

7004278

PALMA

28,5

CC

MANJÓN

7003602

PALMA

28,5

CC

MARE DE DÉU DE LES NEUS

7006871

SANT JOSEP, EIVISSA

19

CC

MATA DE JONC

70006482

PALMA

19

CC

MONTESIÓN

7004448

POLLENÇA

19

CC

NOSTRA SRA DE GRÀCIA

7001721

LLUCMAJOR

0

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7000111

ALCÚDIA

19

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7000807

CIUTADELLA

0

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7001319

EIVISSA

19

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7003687

PALMA

19

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7007221

SA INDIOTERIA

0

CC

Ntra SRA DE LA CONSOLACIÓ

7007221

PALMA

0

CC

Ntra SRA DE LA ESPERANZA

7003572

PALMA

19

CCEI

Ntra SRA DE LA PROVIDENCIA

7002695

PALMA

28,5

CCEI

Ntra SRA DE LA PROVIDENCIA

70003365

PALMA

19

CC

Ntra SRA DE MONTESIÓN

7004254

PALMA

19

CC

PEDRO PÓVEDA

7003341

PALMA

19

CCEI

PINOCHO

7008636

PALMA

19

CC

PIUS XII

7003511

PALMA

28,5

CCEI

POPEYE

7002609

PALMA

19

CC

PUREZA DE MARÍA

7001460

INCA

19

CC

PUREZA DE MARÍA

7002117

MANACOR

38

CC

RAMÓN LLLULL

7000212

ANDRATX

38

CC

RAMÓN LLLULL

7005301

STA. MARIA DEL CAMÍ

19

CC

SA REAL

7001344

EIVISSA

28,5

CCEI

SAGRADOS CORAZONES

7001733

LLUCMAJOR

28,5

CC

SAGRAT COR

7003675

PALMA

47,5

CC

SAGRATS CORS

7005623

SÓLLER

19

CC

SAN AGUSTÍ

7003328

PALMA

28,5

CC

SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO

7003651

PALMA

19

CC

SAN BUENAVENTURA

7000297

ARTA

19

CC

SAN BUENAVENTURA

7001711

LLUCMAJOR

0

CC

SAN FELIPE NERI

7003331

PALMA

38

CC

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

7003559

PALMA

28,5

CC

SAN VICENTE DE PAÚL

7003596

PALMA

28,5

CCEI

SAN VICENÇ DE PAÜL

7004451

PORT DE POLLENÇA

19

CC

SANT ALFONS, Es Lladoner

7001058

FELANITX

38

CC

SANT FRANCESC

7003298

PALMA

19

CCEI

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7012937

PALMA, ES PIL·LARÍ

28,5

CC

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7001150

FERRERIES

19

CC

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7002130

MANACOR

28,5

CC

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7002579

MURO

28,5

CC

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7003444

PALMA

28,5

CC

SANT FRANCESC D'ASSÍS

7004588

SA POBLA

19

CC

SANT JOSEP

7001939

MAÓ

19

CC

SANT JOSEP OBRER II

7003067

PALMA

38

CC

SANT PERE

7003717

PALMA

28,5

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7001447

INCA

28,5

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7001666

S'ARENAL

19

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7002105

MANACOR

28,5

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7002646

PALMA

28,5

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7003390

PALMA

28,5

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7004266

PALMA

19

CC

SANT VICENÇ DE PAÜL

7005611

SÒLLER

19

CC

SANTA MAGDALENA SOFIA

7003021

PALMA

19

CC

SANTA MARIA

7002920

PALMA

19

CC

SANTA MÓNICA

7003262

PALMA

57

CC

SANTA TERESA

7002427

PONT D'INCA

28,5

CC

SANTÍSIMA TRINIDAD

7003377

PALMA

19

CC

SANTÍSIMA TRINIDAD

7004643

SANT ANTONI, EIVISSA

28,5

CCEI

SOL IXENT

7008491

INCA

19

CC

St TOMÁS DE AQUINO- Liceo Sta TERESA

7001459

INCA

28,5

CC

VERGE DE MONTI-SION

7004539

PORRERES

28,5

CC

VERGE DEL CARME

7002816

PALMA

28,5

CCEI

SANTA CATALINA THOMAS

7002415

PALMA

19