Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 379678
Resolució del conseller per la qual es donaran per desistides de les seves sol·licituds de subvencions a l’empara de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en data d’11 de gener 2022, per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022, durant el període comprès entre el 30 de setembre de 2021 i el 23 de juny de 2022, d'acord amb l'annex 1 de la convocatòria.

2. Les persones i les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura una sol·licitud de subvenció per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 .

3.Les persones i les entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució no han esmenat la seva sol·licitud en els terminis prevists.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 (BOIB núm. 7, de 11 de gener de 2022).

4. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 .

5. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d'errades advertides en la publicació de la Resolució de 9 de febrer de 2022 en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022.

6. Articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolución

Desestimar i procedir a l'arxiu de les sol·licitud de subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 (BOIB núm. 7, de 11 de gener de 2022). a les persones o entitats que figuren el l'annex 1.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica: (7 de juliol de 2022)

La directora general

Catalina Solivellas Rotger

Per delegació de competència del conseller

de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB 57/2021)

 

ANNEX 1

EXPEDIENTS ARXIVATS SUBVENCIONS VIU 2022

 

Núm. expedient

Data d'entrada

Persona o entitat sol·licitant

Objecte de la sol·licitud

Import sol·licitat

VIU 31/2022

13/03/2022

ISABEL RAFAEL BATLE

Subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022.

No indicat

VIU 22/2022

07/03/2022

FEST SANTÍSSIMA TRINITAT PALMA

Subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 (SANTÍSSIMA TRINITAT PALMA).

307,50 €