Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 382937
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2022 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació d'Atletisme de les Illes Balears per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat esportiva d'Atletisme als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació d'Atletisme de les Illes Balears han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

2. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat esportiva de Bàsquet als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

3. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Hípica de les Illes Balears per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació Hípica de les Illes Balears han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

4. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Judo i Esports Associats per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en la modalitat esportiva de Judo i Defensa Personal als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació Balear de Judo i Esports Associats han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

5. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en les modalitats esportives de Barranquisme, Escalada i Muntanya Mitjana als centres públics d'educació secundària autoritzats de les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

6. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Piragüisme per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat esportiva de Piragüisme en Aigües Tranquil·les als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació Balear de Piragüisme han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

7. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en la modalitat esportiva de Salvament i Socorrisme als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears. En la clàusula 5 s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

8. El 2 de maig de 2019, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Vela per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat esportiva de Vela amb Aparell Fix i en la modalitat esportiva de Vela amb Aparell Lliure als centres públics d'educació secundària autoritzats de les Illes Balears. En la clàusula 5 del conveni s'acorda que, per a l'oferta que es realitzi cada curs acadèmic, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Federació Balear de Vela han d'acordar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic i que, per als alumnes que no es matriculin de tot el bloc específic, s'ha d'establir un preu per mòdul específic. A més, aquestes quantitats s'han de publicar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8 de novembre).

2. El Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

3. El Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Bàsquet i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25 de novembre).

4.El Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31 d'agost).

5. El Reial decret 706/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Judo i Defensa Personal i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 147, de 21 de juny).

6. El Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Barrancs, tècnic esportiu en Escalada i tècnic esportiu en Mitja Muntanya i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés (BOE núm. 9, de 10 de gener de 2020).

7. El Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, tècnic esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i tècnic esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves, i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25 de novembre).

8. El Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Salvament i Socorrisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 175, de 22 de juliol).

9. L'Ordre EDU/2449/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents als títols de tècnic esportiu en Vela amb Aparell Fix i tècnic esportiu en Vela amb Aparell Lliure (BOE núm. 223, de 16 de setembre).

10. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació d'Atletisme de les Illes Balears, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, en la modalitat esportiva d'Atletisme, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

11. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, en la modalitat esportiva de Bàsquet, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

12. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Hípica de les Illes Balears, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

13. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Judo i Esports Associats per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu, en la modalitat esportiva de Judo i Defensa Personal, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

14. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu, en les modalitats esportives de Barranquisme, Escalada i Muntanya Mitjana, als centres públics d'educació secundària autoritzats de les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

15. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federación Balear de Piragüismo, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, en la modalitat esportiva de Piragüisme en Aigües Tranquil·les, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

16. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federación de Salvamento y Socorrismo de les Illes Balears, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu en la modalitat esportiva de Salvament i Socorrisme, als centres públics d'educació secundària autoritzats a les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

17. El conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i la Federación Balear de Vela, per impartir els ensenyaments de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, en la modalitat esportiva de Vela amb Aparell Fix i en la modalitat esportiva de Vela amb Aparell Lliure, als centres públics d'educació secundària autoritzats de les Illes Balears, signat a Palma el 2 de maig de 2019.

18. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), el qual estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d'Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2022-2023.

2. Aprovar el preu per a la primera convocatòria i les posteriors de cada mòdul específic dels ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d'Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2022-2023.

3. Publicar els preus aprovats en aquesta Resolució i que es concreten en els següents annexos:

a) Annex 1: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació d'Atletisme de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

b) Annex 2: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

c) Annex 3: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Hípica de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

d) Annex 4: preus del bloc específic de la Federació Balear de Judo i Esports Associats per al curs 2022-2023.

e) Annex 5: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada per al curs 2022-2023.

f) Annex 6: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Piragüisme per al curs 2022-2023.

g) Annex 7: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

h) Annex 8: preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Vela per al curs 2022-2023.

4. Disposar que el pagament del preu del bloc específic complet es faci fraccionat en dos pagaments.

 

5. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Disposar que aquesta Resolució tengui efectes l'endemà d'haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 6 de juliol de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

 

ANNEX 1 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació d'Atletisme de les Illes Balears per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial de grau mitjà: 60 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-ATAT102. Metodologia de l'Ensenyança de l'Atletisme

45

197 €

MED-ATAT103. Organització d'Activitats d'Iniciació

12

53 €

MED-ATAT104. Formació Pràctica

80

350 €

Bloc específic complet

137

600 

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-ATAT201. Perfeccionament Tècnic en Carreres i Marxa

27

115 €

MED-ATAT202. Perfeccionament Tècnic en Salts

22

95 €

MED-ATAT203. Perfeccionament Tècnic en Llançaments i Proves Combinades

27

115 €

MED-ATAT204. Reglament

10

40 €

MED-ATAT205. Entrenament Condicional en Atletisme

15

65 €

MED-ATAT206. Organització de l'Atletisme

10

40 €

MED-ATAT207. Atletisme Adaptat

10

40 €

MED-ATAT208. Formació Pràctica

110

480 €

Bloc específic complet

231

990 €

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 2 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial de grau mitjà: 35 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-BCBC102. Formació del Jugador en Etapes Inicials

40

180 €

MED-BCBC103. Direcció d'Equips en Etapes Inicials

20

90 €

BCBC-103. Ensenyança del Bàsquet

25

155 €

MED-BCBC105. Tàctica d'Atac i Defensa en Etapes Inicials

20

90 €

MED-BCBC106. Formació Pràctica

80

150 €

Bloc específic complet

185

475 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà  

Mòduls

Hores

Preu

MED-BCBC201. Formació del Jugador en l'Etapa de Tecnificació

45

240 €

MED-BCBC202. Direcció d'Equips en l'Etapa de Tecnificació

25

140 €

MED-BCBC203. Entrenament en Bàsquet

30

175 €

MED-BCBC204. Tàctica d'Atac i Defensa en l'Etapa de Tecnificació

25

140 €

MED-BCBC205. Iniciació al Bàsquet amb Cadira de Rodes

10

55 €

MED-BCBC206. Formació Pràctica

110

200 €

Bloc específic complet

245

625 €

 

ANNEX 3 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Hípica de les Illes Balears per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial de grau mitjà: 125 €.

Preu de la prova específica del cicle final de grau mitjà: 150 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-HIHI102. Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra

20

100 €

MED-HIHI103. Hipologia

20

100 €

MED-HIHI104. Metodologia de l'Ensenyament de l'Hípica

70

350 €

MED-HIHI105. Acompanyament per Itineraris a Cavall

30

150 €

MED-HIHI106. Esdeveniments Hípics

10

50 €

MED-HIHI107. Formació Pràctica

150

450 €

Bloc específic complet

300

1.200 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà de Salt, Doma i Concurs Complet

Mòduls

Hores

Preu

MED-HIHI202. Ensenyament i Tecnificació Hípica

20

100 €

MED-HIHI203. Bases de l'Entrenament Esportiu del Cavall

30

150 €

MED-HIHI204. Preparació Física del Genet

20

100 €

MED-HIHI205. Paraeqüestre

20

100 €

MED-HIHI206. Organització d'Esdeveniments Hípics

10

50 €

MED-HISD207. Perfeccionament Tècnic en Salt

65

325 €

MED-HISD208. Perfeccionament Tècnic en Doma

65

325 €

MED-HISD209. Perfeccionament Tècnic en Concurs Complet

60

300 €

MED-HISD210. Formació pràctica

200

500 €

Bloc específic complet

490

1.750 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà de Raid, Orientació i Trec

Mòduls

Hores

Preu

MED-HIHI202. Ensenyament i Tecnificació Hípica

20

100 €

MED-HIHI203. Bases de l'Entrenament Esportiu del Cavall

30

150 €

MED-HIHI204. Preparació Física del Genet

20

100 €

MED-HIHI205. Paraeqüestre

20

100 €

MED-HIHI206. Organització d'Esdeveniments Hípics

10

50 €

MED-HIHI211. Perfeccionament Tècnic en Raid

60

300 €

MED-HIHI212. Perfeccionament Tècnic en Trec

60

300 €

MED-HIHI213. Organització d'Itineraris Eqüestres

60

300 €

MED-HIHI214. Medi Natural

20

100 €

MED-HISD210. Formació Pràctica

200

400 €

Bloc específic complet

500

1.650 €

 

​​​​​​​ANNEX 4 Preus del bloc específic de la Federació Balear de Judo i Esports Associats per al curs 2022-2023

Preus del bloc específic del cicle inicial del grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-JUJU101. Ensenyament del Judo i Defensa Personal

70

287 €

MED-JUJU102. Organització d'Activitats i Esdeveniments del Judo i la Defensa Personal

30

123 €

MED-JUJU103. Formació Pràctica

150

90 €

Bloc específic complet

250

500 €

Preus del bloc específic del cicle final del grau mitjà

Mòduls

Hores

Preu

MED-JUJU201. Formació i Tecnificació en Judo i Defensa Personal

70

213 €

MED-JUJU202. Judo Adaptat

40

121 €

MED-JUJU203. Entrenament en Judo i Defensa Personal

100

304 €

MED-JUJU204. Organització i Gestió de les Activitats de Judo i Defensa Personal

30

91 €

MED-JUJU205. Defensa Personal

30

91 €

MED-JUJU206. Formació Pràctica

200

120 €

Bloc específic complet

470

940 €

 

 

ANNEX 5 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica de grau mitjà:

  • Cicle inicial de grau mitjà en Senderisme: 100 € federat; 125 € no federat.
  • Cicle final de grau mitjà en Barrancs: 180 € federat; 200 € no federat.
  • Cicle final de grau mitjà en Escalada: 180 € federat; 200 € no federat.
  • Cicle final de grau mitjà en Mitja Muntanya: 180 € federat; 200 € no federat.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà en Senderisme

Mòduls

Hores

Preu

MED-MOSE102. Conducció en Senders

170

630 €

MED-MOSE103. Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya

40

150 €

MED-MOSE104. Temps Lliure

60

220 €

MED-MOSE105. Formació Pràctica

150

50 €

Bloc específic complet

480

1.050 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà en Barrancs

Mòduls

Hores

Preu

MED-MOME202. Escola de Senderisme

50

250 €

MED-MOME203. Perfeccionament Tècnic en Mitja Muntanya Estival

30

150 €

MED-MOME204. Guiatge i Orientació en Mitja Muntanya

60

300 €

MED-MOBA205. Formació Tècnica en Barrancs

100

450 €

MED-MOBA206. Seguretat i Gestió del Risc

100

450 €

MED-MOBA207. Guiatge en Barrancs i Vies Ferrades Equipades

70

300 €

MED-MOBA208. Formació Pràctica

200

75 €

Bloc específic complet

770

1.875 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà en Escalada

Mòduls

Hores

Preu

MED-MOME202. Escola de Senderisme

50

250 €

MED-MOME203. Perfeccionament Tècnic en Mitja Muntanya Estival

30

150 €

MED-MOME204. Guiatge i Orientació en Mitja Muntanya

60

300 €

MED-MORO210. Perfeccionament Tècnic en Escalada

150

450 €

MED-MORO211. Tècnica Gestual en Escalada

75

250 €

MED-MORO213. Guiatge en Escalada

160

500 €

MED-MORO216. Formació Pràctica

200

75 €

Bloc específic complet

725

1.975 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà en Mitja Muntanya

Mòduls

Hores

Preu

MED-MOME202. Escola de Senderisme

50

250 €

MED-MOME203. Perfeccionament Tècnic en Mitja Muntanya Estival

30

150 €

MED-MOME204. Guiatge i Orientació en Mitja Muntanya

60

300 €

MED-MOME215. Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic

60

450 €

MED-MOME216. Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travessies

80

450 €

MED-MOME217. Formació Pràctica

200

75 €

Bloc específic complet

640

1.675 €

 

ANNEX 6 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Piragüisme per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial del grau mitjà: 100 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà de Piragüisme

Mòduls

Hores

Preu

MED-PIPI1102. Tècnica d'Aigües Braves

15

150 €

MED-PIPI1103. Tècnica d'Aigües Tranquil·les

15

150 €

MED-PIPI1104. Tècnica de Caiac de Mar

10

100 €

MED-PIPI1105. Tècnica de Caiacpolo

10

100 €

MED-PIPI1106. Organització d'Esdeveniments d'Iniciació en Piragüisme

20

200 €

MED-PIPI1107. Formació Pràctica

75

100 €

Bloc específic complet

145

800 €

 Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà de Piragüisme en Aigües Tranquil·les

Mòduls

Hores

Preu

MED-PIPI202. Escola de Piragüisme

20

160 €

MED-PIPI203. Piragüisme Adaptat

10

80 €

MED-PIPI204. Organizació d'Esdeveniments en Piragüisme

10

80 €

MED-PIAT209. Perfeccionament Tècnic en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les

35

320 €

MED-PIAT210. Entrenament en Aigües Tranquil·les

40

320 €

MED-PIAT211. Maneig d'Embarcacions d'Esbarjo

20

160 €

MED-PIAT212. Formació Pràctica

110

80 €

Bloc específic complet

245

1.200 €

 

ANNEX 7 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial del grau mitjà: 45 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà en Salvament i Socorrisme

Mòduls

Hores

Preu

MED-SSSS102. Instal·lacions Aquàtiques i Materials

15

70 €

MED-SSSS103. Metodologia del Salvament i Socorrisme

30

150 €

MED-SSSS104. Organització d'Esdeveniments d'Iniciació en Salvament i Socorrisme

10

50 €

MED-SSSS105. Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques

35

150 €

MED-SSSS106. Formació Pràctica

80

360 €

Bloc específic complet

170

780 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà en Salvament i Socorrisme

Mòduls

Hores

Preu

MED-SSSS-201. Escola de Salvament i Socorrisme

25

105 €

MED-SSSS-202. Preparació Física del Socorrista

15

75 €

MED-SSSS-203. Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme

40

170 €

MED-SSSS-204. Organització d'Esdeveniments de Tecnificació en Salvament i Socorrisme

25

105 €

MED-SSSS-205. Espais Aquàtics i Materials

25

105 €

MED-SSSS-206. Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals

35

150 €

MED-SSSS-207. Formació Pràctica

110

465 €

Bloc específic complet

275

1.175 €

 

ANNEX 8 Preus de la prova d'accés de caràcter específic i del bloc específic de la Federació Balear de Vela per al curs 2022-2023

Preu de la prova específica del cicle inicial del grau mitjà: 50 €.

Preus del bloc específic del cicle inicial de grau mitjà en Vela

Mòduls

Hores

Preu

MED-VEVE102. Formació Tècnica

15

161 €

MED-VEVE103. Seguretat de la Navegació i Conservació dels Materials

30

322 €

MED-VEVE104. Metodologia de la Vela i Iniciació a la Competició

25

267 €

MED-VEVE105. Formació Pràctica

150

100 €

Bloc específic complet

220

850 €

Bloc específic complet alumnat DAR i DAN

 

470 €

Preus del bloc específic del cicle final de grau mitjà en Vela amb Aparell Fix

Mòduls

Hores

Preu

MED-VEVE201. Escola de Vela

30

102 €

MED-VEVE202. Competicions i Esdeveniments a Vela

24

82 €

MED-VEVE203. Seguretat en la Navegació a Vela

50

171 €

MED-VEVE204. Preparació Física del Regatista

30

102 €

MED-VEVE205. Vela Adaptada

20

68 €

MED-VEAF206. Perfeccionament Tecnicotàctic de la Vela amb Aparell Fix

45

154 €

MED-VEAF207. Posada a Punt del Material d'Aparell Fix

50

171 €

MED-VEAF208. Formació Pràctica

200

100 €

Bloc específic complet

449

950 €

Bloc específic complet alumnat DAR i DAN

 

505 €